PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w dniu 25 września 2012 roku od godz. 14:30 do godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


Białe Błota, dnia 25 września 2012 r.,
RGK.0012.3.14.2012
 
 
PROTOKÓŁ
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w dniu 25 września 2012 roku od godz. 14:30 do godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz sekretarz Anna Rywak, kierownik GOPS Beata Przyborska, inspektor Jacek Rakoczy, skarbnik Lucyna Krasulak, inspektor Anna Bączkowska, p.o. kierownik referatu ochrony środowiska Anna Zdunek, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Redaktor Naczelna „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja.
 
 
Podczas komisji nieobecna była radna Grażyna Błażejak.
 
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.
 

 
Porządek posiedzenia:

 
1. Ocena organizacji wypoczynku letniego (GOPS, GCK, szkoły, orliki)
2. Wnioski komisji oświaty do budżetu na 2013 rok
3. Materiały na sesję
4. Wolne wnioski
 
 
 
Ad. 1.
 

Organizację wypoczynku letniego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiła kierownik Beata Przyborska. Poinformowała o programie zajęć prowadzonych w następujących placówkach:
 
Ośrodek Wsparcia i Integracji „Jagódka” w TrzcińcuOśrodek Wsparcia i Integracji „Malina” w MurowańcuOśrodek Wsparcia i Integracji „Kruszyna” w Kruszynie KrajeńskimŚwietlica Socjoterapeutyczna „Małgosia” w Cielu
Niniejsze programy zajęć stanowią załącznik do protokołu.
 
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, czy nie było większych problemów podczas organizowanych zajęć?
Kierownik GOPS poinformowała, że jedynym problemem była możliwość korzystania jedynie z części boiska w Kruszynie Krajeński, gdyż obiekt nie jest dostosowany do bezpieczeństwa dzieci.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, sekretarz Anna Rywak, radny Jacek Grzywacz, radna Marlena Witkowska-Rypina.
 
 
Ad. 2.

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy przedstawiła Komisji zapotrzebowanie do budżetu na rok 2013.
Świetlica socjoterapeutyczna „Małgosia” w Cielu - 21.000 zł
Świetlica w Lisim Ogonie – 2.000 zł
Świetlica w Łochowie – 3.000 zł
Punkt konsultacyjny -  18 000 zł
Organizacja ferii letnich i zimowych - 14.000 zł
Domy pomocy społecznejOśrodki wsparcia (Kruszyn Krajeński, Murowaniec, Trzciniec)
Odpłatność za  ośrodki wsparcia w Bydgoszczy 2083 zł
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 12 000
Wspieranie rodziny Zasiłki i pomoc w naturze Zasiłki stałe
Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki inwestycyjneGaraż – 50 000 zł
Usługi opiekuńcze i wychowawcze – 40 000 zł
Pozostała działalność (dożywianie i zakup żywności) – 439 800 zł
REVITA Prace społeczno-użyteczne – 40 000 zł
Integracja osób niepełnosprawnych – 2   000 zł
Spotkanie integracyjne „Tacy Sami” – 5 000 zł
Program usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 3 000 zł
Wychodzenie z bezdomności – 3 000 zł
Pożyczki na ekonomiczne usamodzielnienie – 13 000 zł
Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych
Pozostała działalność wydatki inwestycyjne (zakup samochodu dla WTZ, zakończenie budowy budynku gospodarczego w Cielu)
Budowa schroniska dla osób bezdomnych I etap – 100 000 zł
Projekt Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów – 20 000 zł
 
 
Ad. 3.

 
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2011 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2012
 
Odnośnie ww. projektu uchwały, radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała o skład osobowy członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz o to, czy ich praca jest płatna?
Kierownik GOPS Beata Przyborska wyjaśniła, iż skład Komisji powoływany jest uchwałą Rady Gminy, gdzie wskazywani są przedstawiciele instytucji, natomiast skład personalny ustalany jest zarządzeniem Wójta w uzgodnieniu z instytucjami. Wyjaśniła, że w skład zespołu wchodzi dwóch pracowników socjalnych, prokurator, sędzia, przedstawiciel oświaty, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, przedstawiciel służby zdrowia, sekretarz gminy i przedstawiciel urzędu gminy. Posiedzenia komisji nie powinny odbywać się rzadziej niż raz na trzy miesiące. Kierownik GOPS wyjaśniła, że prace w Zespole Interdyscyplinarne są nieodpłatne.
Radna Witkowska-Rypina zadała pytanie w sprawie wysokości wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Grzywacz poinformował, że na ten cel w budżecie przeznaczonych jest 11 tys. złotych, co wynosi ok. 1.000 zł miesięcznie dla wszystkich członków komisji.
 
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska zakończyła dyskusję w sprawie sprawozdania z działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2011 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2012, w związku z tym, że powyższe zagadnienie będzie tematem najbliższej Sesji Rady Gminy.
 
Ad. 2.
 
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię wniosku do budżetu Klubu O.R.I. o zakup lonży i trampoliny. Wyjaśniła, iż w całości popiera ww. wniosek w celu umożliwienia dzieciom rozwijania umiejętności.
Radna Marlena Witkowska-Rypina także poparła niniejszy wniosek.
 
Ad. 3.

 
- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu
 
Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak. Wyjaśniła, że zmiana związana jest z tym, żeby móc przyjmować również dzieci spoza terenu gminy Białe Błota, choć dzieci z terenu gminy będą miały pierwszeństwo.
 
Na powyższy temat nawiązała dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, sekretarz Anna Rywak, radny Jacek Grzywacz, radna Marlena Witkowska-Rypina
 
- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą „Gminne Centrum Kultury” oraz nadania jej statutu
 
Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak, która wyjaśniła, że powstał on na skutek wszczęcia przez Wojewodę postępowania stwierdzającego nieważność przedmiotowej uchwały.
 
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2012 r.
 
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, ze zmiana w niniejszej uchwale, dotyczy przesunięcia środków finansowych dla GOPS.
Radny Jacek Grzywacz zapytał jak wygląda sprawa związana z monitoringiem w Łochowicach i Lisim Ogonie, gdyż środki w przedmiotowej uchwale są zabezpieczone, a w danym kierunku nie są podejmowane żadne działania?
Inspektor Jacek Rakoczy wyjaśnił, że środki na powyższy cel pozostają bez zmian, natomiast odnośnie działań w danym kierunku należałoby zapytać w referacie inwestycji. Na wcześniejsze pytanie radnej Witkowskiej-Rypiny w sprawie wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Alkoholowych odpowiedział, że jest to kwota ok. 205 zł, która wynika z Rozporządzenia Ministra i wynosi 7 % średniego wynagrodzenia ogłoszonego w roku minionym.
 
Ad. 1.
 
Inspektor Anna Bączkowska rozdała członkom Komisji zestawienie tabelaryczne organizacji wypoczynku letniego dla dzieci w Gminie Białe Błota.
 
Ad. 3.
 
- w sprawie zmian w budżecie gmina na 2012 r.
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Lucyna Krasulak. Przedstawiła również autopoprawkę, a mianowicie zwiększenie w dz. 852 Pomoc społeczna na remont mieszkania w Lisim Ogonie.
Radna Marlena Witkowska-Rypina zadała pytanie w sprawie środków w pozycji 921 kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, kwota 2.500 zł, sołectwo Murowaniec z przeznaczeniem na imprezy i bieżące utrzymanie boiska.
Skarbnik wyjaśniła, że ww. kwota pochodzi ze środków sołeckich Murowańca i pozostaje bez zmian jedynie zostaje zmienione jej przeznaczenie - środki zostają przeniesione między działami.
 
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2019
 
Niniejszy projekt uchwały również został przedstawiony przez p. Lucynę Krasulak. Wyjaśniła, iż zgłoszona autopoprawka do projektu budżetu, dotyczy również Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2012
 
Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.
 
Radna Witkowska-Rypina zasugerowała możliwość wprowadzenia programu oszczędnościowego, np. poprzez zmniejszenie wydatków bieżących jednostek.
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: skarbnik Lucyna Krasulak, radna Maria Wolsztyńska, radna Marlena Witkowska-Rypina
 
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska zapytała o konsekwencje zaciągnięcia przedmiotowego kredytu?
Skarbnik  Lucyna  Krasulak wyjaśniła, iż konsekwencją zaciągnięcia kredytu będzie zadłużenie w wysokości ok. 33 mln złotych i na koniec roku będzie ono wynosić 53,47% w stosunku do planu dochodów.
Radna Marlena Witkowska-Rypina podniosła, iż mimo takiego zadłużenia w roku ubiegłym w wyniku błędu osoby zarządzającej dołożono 150.000 zł do instytucji kultury i nie wyciągnięto z tego tytułu żadnych konsekwencji.
 
Sekretarz Anna Rywak rozdała członkom Komisji materiały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, które Rada Gminy do końca października zobowiązana jest ustalić.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Jacek  Grzywacz, sekretarz Anna Rywak, radna Maria Wolsztyńska.
 
- w sprawie podziału obszaru Gminy Białe Błota na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 
Projekt uchwały przedstawiła p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, która wyjaśniła, że podział Gminy na mniejszą ilość sektorów w tym przypadku na dwa, ma na celu spowodowanie zaproponowania przez przedsiębiorców mniejszej ceny za odbiór śmieci.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radny Jacek Grzywacz, p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, radna Maria Wolsztyńska, radna Aleksandra Lubońska, sekretarz Anna Rywak, radna Marlena Witkowska-Rypina.
 
Pani Anna Zdunek poruszyła również kwestię konieczności uchwalenia przez Radę Gminy  do końca roku Regulaminu utrzymania czystości na terenie gminy.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Jacek Grzywacz, p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, sekretarz Anna Rywak, radna Maria Wolsztyńska, radna Aleksandra Lubońska.
 
- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucje pod nazwą „Gminne Centrum Kultury” oraz nadania jej statutu;
 
Sekretarz Anna Rywak zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały, a mianowicie żeby w podstawie prawnej jest art. 18, ust. 2, lit. h, gdzie powinno być art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. h.
 
- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białe Błota, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
- w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białe Błota;
 
Projekty ww. uchwał przedstawiła sekretarz Anna Rywak. Wyjaśniła, iż Gmina zobligowana do ich podjęcia do końca września br.
Radna Marlena Witkowska-Rypina zważyła na brak w uchwale jednego przystanku w sołectwie Przyłęki przy ul. Zabytkowej.
Referent Natalia Sadłowska poinformowała, iż na innych komisjach został także zauważony wskazany przez radną błąd w związku z czym sporządzający projekt niniejszej uchwały przygotuje autopoprawkę na sesję.
 
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska ogłosiła kilkuminutową przerwę.
 
- zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota;
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, wyjaśnił, iż niniejsza uchwała powstała na skutek wskazań Wojewody zawartych w piśmie wszczynającym postępowanie nadzorcze stwierdzające  nieważność pierwotnej uchwały.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białe Błota;
- w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży;
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Andrzej Wiekierak wyjaśnił, iż powyższe uchwały powstały na skutek wycofania jednego projektu uchwały z obrad poprzedniej sesji, a mianowicie zostały podzielone na dwie odrębne. W jednej z nich zamieszczone są nieruchomości zabudowane bądź w trakcie inwestycji, drugie zaś są to nieruchomości niezabudowane.
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska zapytała, czy działki w Murowańcu są działkami zabudowanymi czy niezabudowanymi?
Kierownik wyjaśnił, że są zabudowane oprócz 3, które jednak posiadają pozwolenie na budowę.
Przewodnicząca zapytała ile wynosi średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej?
Kierownik Andrzej Wiekierak odpowiedział, że ok. 3.500 zł.
Radna Marlena Witkowska-Rypina zaznaczyła, że udzielanie bonifikaty, jak już wspominała na poprzedniej sesji nie jest obligatoryjne, tj. Rada może, lecz nie musi udzielać przedmiotowej bonifikaty. Jednocześnie radna poinformowała obecnych na Komisji, iż Przewodniczący Komisji Gospodarki będzie wnosił o wycofanie z porządku obrad sesji uchwały, dotyczącej nieruchomości niezabudowanych.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, kierownik Andrzej Wiekierak, radna Marlena Witkowska-Rypina.
 
Na posiedzenie Komisji dołączyła Redaktor Naczelna „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja.
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Rekreacyjnej oraz Jeździeckiej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota;
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Andrzej Wiekierak. Wyjaśnił, że ww. uchwała powstała na wniosek mieszkańca.
 
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota;
 
Niniejszy projekt uchwały został przedstawiony przez p. Andrzeja Wiekieraka. Kierownik poinformował, że niniejsza zmiana także powstała na wniosek mieszkańców.
Redaktor Marzanna Kreja poruszyła kwestię wniosku o zmianę planu miejscowego, a mianowicie zadała pytanie, czy każdy może wystąpić z takim wnioskiem i będzie on rozpatrzony, czy zależy to od organu?
Kierownik Wiekierak odpowiedział, że każdy może wystąpić z wnioskiem, lecz zanim projekt uchwały zostanie przedstawiony Radzie przedmiotowy wniosek zostaje zbadany w celu stwierdzenia jego zasadności.
Na powyższy temat wypowiedziała się Radna Marlena Witkowska-Rypina.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Gminnej i Łabędziej w miejscowości Trzciniec, obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Białe Błota;
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.
 
-  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota;
 
Kierownik Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że zmiana planu powstała na wniosek spółki Murowaniec.
 
-  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Łochowskiej i Ptasiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota;
 
Projekt ww. uchwały przedstawił p. Andrzej Wiekierak. Wyjaśnił, że zmiana uwzględnia uwagi Wojewody.
 
Ad. 4.
 
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska przedstawiła wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej o wyposażenie nowego budynku, a mianowicie o wyposażenie placu zabaw, tablice interaktywne i 14 stanowisk komputerowych. Przewodnicząca zgłosiła swoje zastrzeżenia, co do ww. stanowisk komputerowych, tj. o zasadność potrzeby tylu komputerów w szkole, gdzie będą uczęszczać małe dzieci.
Radna Aleksandra Lubońska wyjaśniła, że przedmiotowe komputery będą stanowić pomoc w realizowaniu programu nauczania w klasach pierwszych.
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że na ten cel będą także pozyskiwane środki zewnętrzne.
 
Przewodnicząca Maria Wolsztyńska zapytała, czy gmina jest w stanie utwardzić ul. Olchową, za przedmiotową szkoła?
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że Komisja Gospodarki złożyła wniosek o umieszczenie w przyszłorocznym budżecie zadania zarówno utwardzenia drogi przy żłobku, tj. ul. Okopowej jak i właśnie ul. Okopowej.
 
Radna Maria Wolsztyńska zważyła także na ulice zalewowe przede wszystkim: róg ul. Czerskiej i Baryckiej, a także wjazd do gimnazjum przy ul. Czystej.
Radna Marlena Witkowska-Rypina wskazała, że należy czyścić studzienki na ulicach, aby nie stała w nich woda.
 
Przewodnicząca Komisji zapytała również o zbiornik retencyjny przy posterunku policji w Białych Błotach, a mianowicie o lokalizację istniejących tam drzew?
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, iż przedmiotowe drzewa zostaną usunięte.
 
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała o pismo do wiadomości Rady Gminy Kancelarii Adwokackiej w sprawie budynku mieszkalnego w Zielonce, na które odpowiedzi udzieliło COEiS.
Sekretarz Anna Rywak odpowiedzią, że w powyższej kwestii został powołany budowlaniec, który w swojej analizie wskazał niezbędne naprawy, do których zarządca będzie zobligowany i środki na te zadania będą zaproponowane w przyszłorocznym budżecie.
Radna Witkowska-Rypina zaznaczyła, że powyższa sprawa nawiązuje do jej wniosku o wysokości wpływów z opłat za przedmiotowe mieszkania oraz wykaz napraw i remontów dokonanych w tymże budynku. Poinformowała również, że w dalszym ciągu nie otrzymała odpowiedzi na niniejszy wniosek.
Sekretarz wyjaśniła, że mieszkańcy otrzymali odpowiedź.
Radna Marlena Witkowska-Rypina poprosiła o dokumentację w niniejszej kwestii.
 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zakończyła posiedzenie.

 
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (9 listopada 2012)
Opublikował: Marek Jakubowski (7 stycznia 2013, 15:45:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1134