PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w dniu 09 października 2012 roku od godz. 14:30 do godz. 17:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


Białe Błota, dnia 09 października 2012 r.,
RGK.0012.3.15.2012
 
 
 
PROTOKÓŁ
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w dniu 09 października 2012 roku od godz. 14:30 do godz. 17:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, radny Bronisław Balcerowski, radny Zbigniew Moroz oraz sekretarz Anna Rywak, sołtys Białych Błot Maria Płotkowska, przedstawiciel Komitetu Żołnierzy Wyklętych Józef Żernicki, radca prawny Edyta Ksobiak, Redaktor Naczelna „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja, mieszkańcy gminy, kierownik GOPS Beata Przyborska, dyrektor GCK Jarosław Zwoliński.
 
 
 
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.
 
 
 
Porządek posiedzenia:

 
1. Sprawa pomnika Żołnierzy Wyklętych
2. Koncepcja funkcjonowania przychodni w Białych Błotach
3. Funkcjonowanie, zarządzanie, administracja gminnych świetlic.
4. Wnioski do budżetu.
 
 
 
Ad. 1.

 
Pan Józef Żernicki przedstawił Komisji projekt pomnika upamiętniającego „Żołnierzy Wyklętych” w celu zaopiniowania.
Przewodnicząca Maria Wolsztyńska zapytała, czy koncepcja ww. pomnika musi być przyjęta uchwałą Rady Gminy?
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że nie ma obowiązku podejmowania uchwały, nie mniej jednak Pani Wójt poprosiła o opinię Komisji żeby usankcjonować powstanie pomnika uchwałą Rady Gminy.
Radna Aleksandra Lubońska zaznaczyła, że nazwiska na pomniku są takie same jak przy poprzednim oraz poruszyła kwestię licznych już istniejących pomników, także fakt, że przy planowanej lokalizacji przedmiotowego pomnika już istnieją tablice Katyńskie.
Pan Żernicki wyjaśnił, że jest to następne pokolenie, żołnierzy już upamiętnionych.
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: sołtys Białych Błot Maria Płotkowska, radna Maria Wolsztyńska, p. Józef Żernicki, sekretarz Anna Rywak, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Aleksandra Lubońska, radna Grażyna Błażejak.
 
Radna Marlena Witkowska-Rypina wyraziła swoją aprobatę, co do powstania powyższego pomnika ze wskazaniem nazwisk żołnierzy przy Gimnazjum w Białych Błotach w sąsiedztwie tablic Katyńskich. Natomiast zaznaczyła, że przedstawiona wizualizacja jest nie do przyjęcia i z chęcią zaangażuje się w stworzenie projektu przy pomocy innych plastyków z terenu gminy.
 
 
Ad. 2.

 
 
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska naświetliła Komisji temat 6-miesięcznego rozwiązania przez Wójta umowy ze spółką Elmed na prowadzenie przychodni w Białych Błotach. Wyjaśniła, że obecnie ogłoszony jest konkurs na nowy podmiot oraz zaproponowała dyskusję w temacie powrotu do dawnego stanu, tj. Gminnej Przychodni. Przewodnicząca zaprosiła radcę prawnego Edytę Ksobiak w celu przedstawienia możliwości prawnej w niniejszym temacie.
Pani Edyta Ksobiak wyjaśniła, ze możliwość prawna jest, natomiast gmina jest ograniczona czasowo. Następnie przedstawiła Komisji procedurę prawną związaną z przywróceniem Gminnej Przychodni.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, co jest kolejnym krokiem w przypadku, gdyby nowy podmiot, który wygrał konkurs przejął przychodnię?
Pani Ksobiak odpowiedziała, że Rada Gminy powinna podjąć uchwałę, w której powierza prowadzenie ośrodka zdrowia nowemu podmiotowi.
Radna  Maria Wolsztyńska zaznaczyła, że otrzymała informację od Wójta, że Rada nie będzie musiała podejmować uchwały, jednocześnie zapytała co by się stało, gdyby Rada Gminy nie wyraziła zgody na powierzenie przychodni nowemu podmiotowi?
Radca prawny Edyta Ksobiak odpowiedział, ż gdyby otrzymał on pozwolenie z NFZ to prawdopodobnie zacząłby funkcjonować.
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy nie wystarczy uchylić poprzedniej uchwały o powierzeniu zadań spółce Elmed?
Radczyni wyjaśniła, że nie można uchylić tej uchwały, gdyż ponownie musiałaby zostać podjęta cała procedura związana z powołaniem nowego podmiotu, która trwała 3 miesiące.
Radna Witkowska-Rypina wyjaśniła, że utworzenie publicznej przychodni nie wymaga konsultacji. Nawiązała również do pisma Kujawsko-Pomorskiej Rady Wojewódzkiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej, które kierowane było do Rady Gminy, a do niej nie trafiło, które negatywnie opiniuje prywatyzację przychodni. W piśmie wskazano, że korzystniejsze dla mieszkańców byłoby prowadzenie gminnej przychodni publicznej. Wyjaśniła, że poprzez jej prywatyzację gmina zrzuciła z siebie ustawowy obowiązek ochrony zdrowia.
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię kosztów utrzymania przez gminę publicznej przychodni. Poprosiła o ich zestawienie Skarbnika Gminy Lucynę Krasulak.
Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że od roku 2005 do roku 2010 na zakup szczepionek wydano ok. 16.000 zł, na dotacje inwestycyjne: unit 20.000 zł i modernizacja przychodni 342.000 zł co było dofinansowywane oraz koszt modernizacji windy 294.000 zł. Skarbnik wyjaśniła również, że dotacje dla ośrodka gminnego mogą być przeznaczone tylko na wydatki inwestycyjne, a nie na bieżącą działalność.
Jeden z mieszkańców wyjaśnił, że sołectwo Białe Błota przekazywała swoje środki dla ośrodka. Poruszył również kwestię zatrudnienia lekarzy w przychodni.
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że to Wójt powołuje dyrektora przychodni, który zatrudnia lekarzy, Rada Gminy nie ma na to żadnego wpływu. Zapytała także o podmioty, który przystąpiły do konkursu na prowadzenie przychodni.
Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że to nie jest tajemnica, natomiast na tym etapie lepiej żeby nie były ujawniane.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska, sołtys Maria Płotkowska, mieszkańcy gminy, sekretarz Anna Rywak.
Radny Andrzej Kieroński przekazał informację jaką otrzymał od pracowników Elmed, a mianowicie, że od jakiegoś czasu nie mają oni płaconych składek ubezpieczeniowych. Wyjaśnił także, że z pewnego źródła wie, iż p. Temerowski chce przystąpić do współpracy z innym podmiotem biorącym udział w konkursie i dalej szefować przychodni. Wypowiedział się również co do funkcjonowania ośrodka w Białych Błotach i wątpliwości w przedmiocie powrotu przychodni gminnej. Poinformował także, że radni z terenu Białych Błot byli przeciwni powierzenia ośrodka zdrowia spółce Elmed, chcieli natomiast oddać ją w ręce dotychczasowych pracowników.
Przewodnicząca Maria Wolsztyńska poruszyła również sprawę Gminnej Rady Społecznej działającej przy Przychodni, która sprawowałaby nadzór w przypadku funkcjonowania ośrodka publicznego.
Mieszkaniec gminy p. Recki przedstawił swoją opinię, a mianowicie, że przychodnia musi stać się gminną i funkcjonować jak przed prywatyzacją z ówczesnym personelem.
Radny Bronisław Balcerowski przywołał przykład problemu w dawniej działającej gminnej przychodni, a mianowicie brak stomatologa dla dzieci. Rada musiała podjąć wtedy decyzję, aby utworzyć gabinet dentystyczny w szkole. Nakreślił również sprawę funkcjonowania prywatnej przychodni w Łochowie oraz zaznaczył, że dobrze funkcjonujący ośrodek zależy od zatrudnionych w nim lekarzy. Wypowiedział się także w sprawie funkcjonowania lekarzy specjalistów w gminnych przychodniach zarówno publicznych jak i niepublicznych oraz obowiązujących w tym temacie przepisów prawa.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska, sołtys Maria Płotkowska, mieszkańcy gminy, sekretarz Anna Rywak, radny Andrzej Kieroński, radny Zbigniew Moroz, radna Aleksandra Lubońska, p.o. kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, radna Marlena Witkowska-Rypina, Redaktor Naczelna Głosu Białych Błot Marzanna Kreja.
 
 
Ad. 3.
 
Informacji na temat funkcjonowania, zarządzania i administracji świetlic znajdujących się w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła kierownik Beata Przyborska.
Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła kwestię imprez odbywających się w świetlicach na terenie gminy, a mianowicie problem tego typu, że w jednych mogą się one odbywać, a w drugich nie, np. w Kruszynie Krajeńskim. Zaapelowała, aby wypracować wspólne stanowisko dla wszystkich placówek.
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz oświatowych obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Jacek Grzywacz, sekretarz Anna Rywak, kierownik GOPS Beata Przyborska, przewodnicząca Maria Wolsztyńska, radny Andrzej Kieroński.
Kierownik GOPS przekazała informację, dotyczącą zysków osiąganych z tytułu najmu świetlic.
Radna Marlena Witkowska-Rypina odnośnie najmu świetlicy na lekcje angielskiego w wysokości 220 zł, zapytała na jakiej podstawie ponoszone są niniejsze koszty?
Kierownik Beata Przyborska wyjaśniła, że jest to stawka godzinowa obliczona na podstawie obowiązujących stawek na rynku. Następnie przedstawiła środki przeznaczone w budżecie na obiekty znajdujące się w zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Dyrektor GCK Jarosław Zwoliński udzielił informacji na temat funkcjonowania, zarządzania i administracji świetlic znajdujących się w zarządzie Gminnego Centrum Kultury.
 
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poruszyła problem niewielkiej ilości zajęć odbywających się w świetlicy w Łochowicach, gdzie koszty utrzymania są podobne do pozostałych. Druga kwestia dotyczyła zmiany lokalizacji świetlicy w Cielu.
Dyrektor GCK odpowiedział, że nowa lokalizacja świetlicy w Cielu ma znajdować się w budynku dawnej Szkoły Podstawowej, nie mniej jednak wyjaśnił, że może być to kwestia czasu ok. 1,5 roku w związku z tym, że budynek wymaga remontu. Wyjaśnił, że pomysł wziął się z tego, że obecny budynek jest budynkiem mieszkalnym.
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że lokalizacja nowej świetlicy wzięła się również z planowanej lokalizacji szkoły w Cielu.
Radna Maria Wolsztyńska przedstawiła swoje zdanie w temacie lokalizacji świetlicy przy szkole, a mianowicie, że jest przeciwna takiemu miejscowemu w związku z tym, że świetlica powinna być dla młodzieży obiektem, który nie kojarzy się ze szkołą.
Odnośnie wykorzystania świetlicy w Łochowicach dyrektor Jarosław Zwoliński wyjaśnił, że w momencie objęcia swojej obecnej funkcji nie był w stanie zwiększyć etatu w przedmiotowym obiekcie ze względu na ograniczone środki finansowe, starał się również o zwiększenie zajęć odbywających się w Lisim Ogonie. Jeżeli chodzi o niezmienne koszty przedmiotowej świetlicy wyjaśnił, że są to koszty stałe generowane poprzez ogrzewanie.
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała jakie kwalifikacje posiadają panie zatrudnione w świetlicach w Cielu, Łochowicach i Lisim Ogonie?
Pan Jarosław Zwoliński odpowiedział, ze posiadają one wykształcenie pedagogiczne.
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy w tych świetlicach odbywają się zajęcia stricte kulturowe, tj. taneczne, teatralne, czy też choreografia?
Dyrektor GCK odpowiedział, ze takie zajęcia się odbywają i prowadzone są przez instruktorów.
Radna Maria Wolsztyńska opowiedział się w temacie imprez kulturalnych i sportowych na terenie gminy.
 
 
Ad. 4.
 
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska odczytała wnioski do budżetu złożone przez Szkołę Podstawową w Białych Błotach, Klub Sportowy O.R.I, Klub Sportowy Czapla i Klub Sportowy Spójnia. Przedstawiła także swój wniosek budowy hali widowiskowej i zaplecze Centrum Kultury w Białych Błotach.
Radny Jacek Grzywacz poruszył kwestię robienia inwestycji we wszystkich miejscowościach, a nie tylko w Białych Błotach.
Radna Maria Wolsztyńska wyjaśniła, ze tylko takie wnioski otrzymała.
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że jednostki mają termin do 15 października do składania wniosków do budżetu.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radna Maria Wolsztyńska, radny Jacek Grzywacz, radna Marlena Witkowska-Rypina, sekretarz Anna Rywak, radny Andrzej Kieroński.
 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zakończyła posiedzenie.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Zielińska (14 grudnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (7 stycznia 2013, 16:20:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1212