z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w dniu 06 listopada 2012 roku od godz. 14:30 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

Białe Błota, dnia 06 listopada 2012 r.,

RGK.0012.3.17.2012

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w dniu 06 listopada 2012 roku od godz. 14:30 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, sekretarz Anna Rywak, kierownik COEiS Marian Wiśniewski.


Pod nieobecność Przewodniczącej Marii Wolsztyńskiej posiedzenie Komisji prowadziła radna Marlena Witkowska-Rypina.


Porządek posiedzenia:


  1. Struktura organizacyjna COEiS; Mieszkania gminne w placówkach oświatowych - dochody i wydatki z tytułu eksploatacji, remonty; Sprawozdanie z wydatkowania środków (pochodzących z budżetu gminy) na działalność bieżącą COEiS oraz na utrzymanie obiektów sportowych.

  2. Wolne wnioski


Ad. 1.


Kierownik COEiS Marian Wiśniewski wyjaśnił, że w strukturę organizacyjną zarządzanej przez niego instytucji wchodzą księgowi, menedżerowie sportu, rzemieślnicy, pracownicy gospodarczy obiektów sportowych, kierowcy autobusów, opiekunki do dzieci, dozorcy obiektów szkolnych.

Radna Witkowska-Rypina poprosiła o uszczegółowienie ww. informacji, a mianowicie ile etatów składa się na poszczególne stanowiska oraz charakter ich pracy.

Pan Marian Wiśniewski wyjaśnił, że kierownik jest 1 i nie ma żadnych zastępców, a jego zakres obowiązków wchodzi kierowanie niniejszą placówką. Wyjaśnił także co należy do obowiązków przedmiotowej instytucji.

Radna Witkowska-Rypina zapytała jakie kwalifikacje posiada p. Wiśniewski.

Kierownik COEiS odpowiedział, że pytanie jest nie na miejscu i powinno ono być skierowane do Wójta, który jest jego pracodawcą.

W tym temacie nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radna Marlena Witkowska-Rypina, Kierownik COEiS Marian Wiśniewski, radna Grażyna Błażejak.

Radna Witkowska-Rypina zapytała, kto zastępuje kierownika podczas jego nieobecności i na jakiej podstawie?

Kierownik COEiS odpowiedział, że nie ma stałego zastępcy, tylko na podstawie upoważnienia wyznacza pracownika, który pełni jego obowiązki. Wyjaśnił także, że nie może być to główna księgowa ponieważ nie może ona kierować instytucją.

Radna Witkowska-Rypina poprosiła o uszczegółowienie liczby etatów.

Kierownik Marian Wiśniewski wyjaśnił, że w COEiS są 4 księgowe; 2 rzemieślników zajmujących się sprzętem nagłaśniającym, obsługą imprez, naprawami w placówkach oświatowych, remontami, itp.; 2 gospodarzy obiektów sportowych którzy zajmują się utrzymaniem boisk sportowych, np. koszeniem trawy; 4 kierowców autobusów przy 3 autobusach; 4 etatowe opiekunki dzieci dowożonych oraz osoby wspomagające na umowę zlecenie; 4 dozorcy obiektów szkolnych i sportowych; 3 etaty menedżerów sportów oraz osoby wspomagające na umowy zlecenie.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała ile pieniędzy potrzebnych jest na wynagrodzenia, poprosiła o podanie średniego miesięcznego wynagrodzenia w COEiS.

Kierownik Wiśniewski odpowiedział, że wynikają one z budżetu.

Następnie radna Marlena Witkowska-Rypina kolejno czytała zadania COEiS zawarte w strukturze organizacyjnej, natomiast kierownik Marian Wiśniewski kolejno je referował, a mianowicie wyjaśnił, co kierowana przez niego instytucja robi w danym zakresie.


Na posiedzenie Komisji dołączyła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska, która uczestniczyła w Komisji Konkursowej w sprawie ośrodka zdrowia.


Przewodnicząca Maria Wolsztyńska odnośnie obiektów sportowych znajdujących się w zarządzie COEiS zważyła na problem zamkniętych szatni i sanitariatów na orliku w Białych Błotach.

Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, ze uzyskała odpowiedź w tym temacie, że pomieszczenia te są otwarte. Poinformowała, że nie była tego fizycznie sprawdzić, natomiast będzie trzeba przeprowadzić wyrywkową kontrolę.

Kierownik Marian Wiśniewski wyjaśnił również, że była sytuacja, gdy zatrudnieni byli więźniowie, których rzeczy musiały być zabezpieczone i wtedy szatnie rzeczywiście były zamknięte, nie mniej jedna dostępne były sanitariaty w szkole.

Radna Wolsztyńska zapytała, kto odpowiedzialny jest za sprzątanie zapleczy na boisku?

Pan Wiśniewski odpowiedział, że nie ma zatrudnionych sprzątaczek i leży to w gestii pracowników COEiS.

Radna Aleksandra Lubońska poruszyła problem podstawiania pod szkołę autobusu równo z dzwonkiem oraz dyżury nauczycieli z dziećmi podczas oczekiwania na autobus.

Kierownik Marian Wiśniewski odpowiedział, że problem podstawiania autokarów został już rozwiązany, natomiast odnośnie pilnowania dzieci wyjaśnił, że w przypadku gdyby nauczyciele nie pełnili przedmiotowych dyżurów, to COEiS musiałoby zatrudnić to tego celu pracownika.

Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła kwestię prowadzenia spraw pracowniczych z zakresu Prawa pracy na podstawie uprawnień wydanych przez dyrektorów jednostek.

Pan Wiśniewski wyjaśnił, że jest zatrudniona jedna pracownica, która zajmuje się sprawami związanymi z Kartą Nauczyciela, wypłatami pieniędzy należnych nauczycielowi. Zaznaczył, że gdyby czynności te miałaby wykonywać każda placówka szkolna, to każda z jednostek musiałaby mieć pracownika do ww. zadań.

Radna Witkowska-Rypina zapytała, kto zatem podpisuje listy płac?

Kierownik COEiS odpowiedział, że dyrektor danej placówki, księgowa oraz jego osoba.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zważyła na fakt, że kierownik COEiS ma dostęp do danych pracowników innych jednostek.

Pan Marian Wiśniewski wyjaśnił, że jest to zadanie zlecone przez dyrektorów szkół.

Radna Maria Wolsztyńska ponownie poruszyła kwestię sprzątaczek zatrudnionych w szkołach, a mianowicie fakt, iż sprzątają one po zajęciach ośrodka kultury.

Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że będzie trzeba sprawdzić problem wskazany przez radną.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy w związku ze składaniem przez wniosków o dodatki motywacyjne i nagrody dla dyrektorów szkół, kierownik COEiS czuje się przełożonym dyrektorów?

Pan Wiśniewski zaprzeczył.

Radna Aleksandra Lubońska w tymże temacie wyjaśniła, iż wniosek kierowany i opiniowany jest przez Radę Pedagogiczną.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała na jaki czas został powołany przez Wójta kierownik?

Pan Wiśniewski odpowiedział, że na czas nieokreślony.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radna Marlena Witkowska-Rypina i sekretarz Anna Rywak.


Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła kwestię otrzymanej na swój wniosek odpowiedzi, podpisanej przez sekretarz Annę Rywak, dotyczącą nie prowadzenia przez urząd indywidualnego rejestru udzielonych przez Wójta pełnomocnictw. Poinformowała, ze z odpowiedzi udzielonej przez kierownika COEiS wynikało, że zostało mu takowe udzielone. Radna zaznaczyła, że takie informacje powinny być zamieszczone w BIP.

Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że Wójt nie prowadzi indywidualnego rejestru udzielonych pełnomocnictw dla każdego pracownika. Prowadzony jest ogólny rejestr, a w aktach pracowniczych jest wykaz akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Radna Witkowska-Rypina zapytała jakie nakłady zostały przeznaczone na budowę obiektu sportowego przy stadionie w Łochowie, na jakim etapie są prace i czemu niniejszy obiekt ma służyć?

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska wyjaśniła, że z tego co się orientuje to koszt ww. zadania miał wynosić ok. 500 tysięcy zł, z czego 280 tysięcy zł miało być dofinansowane z zewnątrz.

Wniosek został poddany pod głosowanie.


Ad. 2.


Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska przytoczyła wniosek komisji w sprawie sporządzenia pisma z Urzędu do Sanepidu z informacją, iż w przychodni nie są przestrzegana zasady higieny. Radna odczytała pismo, które zostało skierowane do ww. instytucji oraz odpowiedź, z której wynika, że nie ma podstaw do wydania decyzji stwierdzającej istnienie zagrożenia dla zdrowia pacjentów. Zawnioskowała aby jeszcze raz wystosować pismo o przeprowadzenie kontroli w ośrodku.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radna Aleksandra Lubońska, radny Jacek Grzywacz, radna Maria Wolsztyńska, radna Marlena Witkowska-Rypina, sekretarz Anna Rywak.


Radna Grażyna Błażejak zapytała na jakim etapie jest wybór podmiotu na prowadzenie przychodni?

Przewodnicząca Maria Wolsztyńska wyjaśniła, że konkurs nadal trwa i żadne konkretne decyzje nie zostały jeszcze podjęte.


Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała o wniosek z poprzedniej komisji, dotyczący funkcjonowania świetlic?

Przewodnicząca Maria Wolsztyńska odpowiedziała, że nie otrzymała jeszcze odpowiedzi.

Radna Aleksandra Lubońska przedstawiła problem zgłaszany przez mieszkańców, a mianowicie brudzenie podczas odbioru śmieci przez firmę Sanitrans.


Radny Jacek Grzywacz podtrzymał swój wniosek z Sesji dotyczący przyjrzenia się możliwości zmniejszenia liczby dzieci w klasach I-III Szkół Podstawowych.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Aleksandra Lubońska, radna Grażyna Błażejak, radny Jacek Grzywacz, sekretarz Anna Rywak, radna Maria Wolsztyńska, radna Marlena Witkowska-Rypina.

Powzięto także dyskusję na temat poruszony przez radnego Jacka Grzywacza, tj. zasadności budowy oddziału Szkoły Podstawowej w Białych Błotach przy ul. Czeskiej.

Podniesiono fakt, że miała być ona przeznaczona dla klas „0”-III, a tym czasem uczęszczają tam jedynie dzieci z klas „0” i I.


Radna Marlena Witkowska-Rypina zważyła na fakt, iż Komisja składała wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie szkoły w Cielu, które nie zostały uwzględnione. Wyjaśniła, że w przedstawionej wizualizacji można zauważyć, że zaproponowany budynek nie komponuje się z otoczeniem.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zakończyła posiedzenie.

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (8 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (8 kwietnia 2013, 12:56:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1132