z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i Sportu w dniu 04 grudnia 2012 roku od godz. 14:30 do godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

Białe Błota, dnia 04 grudnia 2012 r.,

RGK.0012.3.19.2012

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej i Sportu w dniu 04 grudnia 2012 roku od godz. 14:30 do godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz sekretarz Anna Rywak, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński, skarbnik Lucyna Krasulak, kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska.


Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.Porządek posiedzenia:


  1. Koncepcja rozwoju kultury w gminie na lata 2013-2015

  2. Projekt budżetu na 2013 rok.

  3. Sprawy bieżące.
Ad. 1.


Dyrektor GCK Jarosław Zwoliński w pierwszej kolejności przedstawił komisji sprawozdanie finansowe instytucji kultury za 2012 rok, a mianowicie do 16 lutego sprawozdania Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach i Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie i od 17 lutego do 30 listopada br. Gminnego Centrum Kultury. Wyjaśnił, że na chwilę obecną GCK nie ma zaległości płatniczych. W sprawie dotacji budżetowej p. Zwoliński poinformował, że obecnie teoretycznie do wykorzystania pozostało 120.231 zł, zważył na fakt, iż nie zostały wykonane dochody z planowanych wpływów z działalności w kwocie 40.759 zł. Dyrektor poinformował, że udało się w roku bieżącym rozliczyć dwie dotacje celowe na imprezy. Zaznaczył, że otrzymał informację o zmniejszeniu budżetu na 2013 r., i ograniczeniu wydatków tylko do koniecznych.

Radna Grażyna Błażejak zapytała, czy są w związku z tym jakieś zagrożenia z punktu widzenia dyrektora?

Pan Jarosław Zwoliński wyjaśnił, że na chwile obecną zostały np. wstrzymane prace naprawcze. Poinformował, że być może będzie trzeba zawiesić zajęcia w grudniu bądź skrócić pracę świetlic.

W sprawie propozycji do budżetu dyrektor wyjaśnił, że z otrzymanego preliminarza wynika, że dotacja z uwzględnieniem środków sołeckich na 2013 rok z 1.169.599 zł została zmniejszona do 953.754 zł, w tym same środki sołeckie z 73.599 zł zostały zmniejszone do 53.754 zł, co w sumie daje mniejszy budżet o 75.345 zł. Zważył także na fakt, że nie otrzymał informacji na jakie zadania przeznaczone zostały środki sołeckie, znane są tylko ogólne kwoty.

Radna Marlena Witkowska-Rypina poinformowała, że u skarbnika są uchwały i protokoły z zebrań wiejskich, z których wynika na co przeznaczone są środki sołeckie.

Dyrektor Jarosław Zwoliński poruszył kwestię zabezpieczania środków na „Teatr Tańca” na 2013, co musi skonsultować z radnym Andrzejem Kierońskim.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zaznaczyła, że Rada Gminy nie ma kompetencji do ingerowania w plan merytoryczny jednostki.

Pan Zwoliński zapytał radnego Kierońskiego, czy w 2013 roku mają być zabezpieczone na „Teatr Tańca”?

Radny Andrzej Kieroński poinformował, że nie w jego gestii podejmowanie jest decyzji samemu. Wyjaśnił także, że jest wielu zainteresowanych zajęciami z „Teatru Tańca”.

Przewodnicząca Maria Wolsztyńska zaznaczyła, że RIO podważyło kiedyś przekazywanie dotacji celowych na instytucję kultury, wyjaśniła, że może należałoby wziąć pod uwagę, aby wygenerować środki w GCK aby utrzymać zespół taneczny.

Radny Jacek Grzywacz zapytał ile pieniędzy przeznaczonych jest na działalność?

Dyrektor Jarosław Zwoliński odpowiedział, że na imprezy przeznaczone jest 247.000 zł.

Radny Kieroński zapytał ile pieniędzy zaplanowano na Festiwal tańca?

Pan Zwoliński odpowiedział, że łącznie 80.000 zł, z czego 20.000 zł z GCK.

Radna Witkowska-Rypina zważyła na wysokie wpływy w Gminnym Centrum Kultury, poprosiła o przedstawienie konkretnych kwot z wpływów za uczestnictwo dzieci w zajęciach, wpływów od sponsorów i innych samorządów, a także pozostałe poza dotacją z budżetu gminy. Radna złożyła także swoją uwagę, co do imprezy im. Miry Kubasińskiej. Zaważyła na fakt, że jest to naruszenie praw autorskich.

Dyrektor Jarosław Zwoliński na prośbę radnej Marii Wolsztyńskiej przedstawił listę zajęć, które zostały ograniczone ze względu na możliwości finansowe.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała jakie oszczędności wygenerowała rezygnacja z pracy p. Czarnowskiego?

Pan Zwoliński odpowiedział, że m.in. został zlikwidowany telefon komórkowy i modem w związku z likwidacją stanowiska pracy, nie mniej jednak wyjaśnił, że w związku z przedmiotową rezygnacją jednej z pracowniczek został zwiększony wymiar czasu pracy z ½ etatu na ¾ etatu.

Radna Witkowska-Rypina zważyła na brak pracowników merytorycznych w ośrodku kultury, co jest sprzeczne z Regulaminem organizacyjnym.

Na temat stanowisk pracy nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Maria Wolsztyńska, dyrektor GCK Jarosław Zwoliński.

Przewodnicząca Maria Wolsztyńska, zapytała kto sprząta po uroczystościach odbywających się w auli gimnazjum?

Dyrektor GCK odpowiedział, że sprzątaczki z Gminnego Centrum Kultury.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, dyrektor Jarosław Zwoliński, radny Andrzej Kieroński, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Jacek Grzywacz.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy były podwyżki wynagrodzeń w instytucji kultury?

Pan Jarosław Zwoliński odpowiedział, że były podwyżki dla 3 pracowników, co spowodowane było dużą dysproporcją wynagrodzeń między pracownikami na podobnych stanowiskach w byłym BOK i WOK.

Radna Witkowska-Rypina zaznaczyła, że w otrzymanym planie finansowym nie zostały zawarte zmiany związane z redukcją etatów. Zapytała od kiedy obowiązuje przedłożony plan finansowy?

Dyrektor GCK wyjaśnił, że od początku roku bieżącego, natomiast w związku z zaistniałymi okolicznościami zmian w budżecie będzie trzeba zrobić korektę.

Radna Witkowska-Rypina zaznaczyła, ze nie można dostosowywać planu w zależności od obecnej sytuacji finansowej, gdyż jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli dyrektor GCK Jarosław Zwoliński, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Maria Wolsztyńska.


Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poprosiła o przedstawienie koncepcji działania GCK na najbliższe lata.

Dyrektor Jarosław Zwoliński poinformował o możliwości powstania 3 nowych świetlic, co będzie powodowało konieczność zwiększenia środków na ich utrzymanie ok. 60.000 zł. Poinformował także, że Wójtowi została złożona koncepcja działania na najbliższe 3 lata i jeżeli Wójt nie będzie widziała przeciwwskazań może zostać Komisji takowa przedstawiona. Poinformował, że w planach jest kontynuowanie obecnych zajęć jak i tworzenie nowych. Dyrektor Jarosław Zwoliński poinformował o planowanych przedsięwzięciach Gminnego Centrum Kultury.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radny Jacek Grzywacz, radna Grażyna Błażejak, radna Marlena Witkowska-Rypina,

Członkom Komisji zostały wręczone dokumenty przygotowane przez dyrektora GCK, natomiast Przewodnicząca Komisji poprosiła także o kopię Koncepcji Gminnego Centrum Kultury na najbliższe lata.


Radny Jacek Grzywacz zapytał, czy środki, które pozostały po zwolnieniu się p. Czarnowskiego po uwzględnieniu podwyżek wyrównała się? Drugie pytanie, dotyczyło tego czy planuje się na przyszły rok zatrudnienie nowej osoby za p. Czarnowskiego?

Dyrektor Jarosław Zwoliński wyjaśnił, że nie została wykorzystana cała kwota pozostała z pieniędzy przeznaczonych na wynagrodzenie p. Czarnowskiego oraz nie planuje się zatrudnienia nowej osoby.

Na posiedzenie Komisji dołączyła radca prawny Edyta Ksobiak.

Radny Jacek Grzywacz zapytał, czy dyrektor ośrodka kultury może samodzielnie dysponować środkami sołeckimi?

Radca Prawny Edyta Ksobiak odpowiedziała, że wg niej mógłby samodzielnie dysponować tymi środkami, natomiast dobrze byłoby zapytać skarbnika.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Jacek Grzywacz, radny Andrzej Kieroński, radca prawny Edyta Ksobiak, radna Grażyna Błażejak, radna Maria Wolsztyńska, radna Marlena Witkowska-Rypina.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska ogłosiła 5 minut przerwy.Ad. 2.


Projekt budżetu, dotyczący Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawiła Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy gmina rozpisuje przetarg na obsługę konta?

Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że w przyszłym roku zostaje przedłużona umowa z dotychczasowym bankiem, natomiast na jeszcze następny rok będzie musiał być ogłoszony przetarg.

Radna Maria Wolsztyńska zapytała dlaczego w dowożeniu uczniów do szkół jest tak duży wzrost środków, tj. 126% wykonania tegorocznego budżetu?

Skarbnik odpowiedziała, ze wiąże się to między innymi z większą liczbą dzieci, wyjaśniła, że jest to kwota planowana.

Przewodnicząca Maria Wolsztyńska zapytała, ile jest autobusów dowożących dzieci do szkół i ile wiąże się z tym etatów?

Pani Krasulak odpowiedziała, że są to autokary: 2 wynajmowane i 3 gminne, a etatów jest 7 wraz z etatami opiekunek.

Radna Witkowska-Rypina zapytała ile z subwencji przeznaczone jest na obsługę administracyjną?

Skarbnik poinformowała, że nie jest w stanie podać ww. danych.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: skarbnik Lucyna Krasulak, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Maria Wolsztyńska.

Radna Witkowska-Rypina zapytała, czy roczne urlopy nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela finansowane są z subwencji, czy z budżetu gminy?

Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że musi sprawdzić ww. informację.

Radny Andrzej Kieroński zważył na to, że należy zapytać co zabezpiecza subwencja oświatowa.

Skarbnik wyjaśniła, ze wszystko co zapisane jest w ustawie o systemie oświaty i w Karcie Nauczyciela.

Radna Witkowska-Rypina poprosiła o przedstawienie powyższych uszczegółowionych informacji na piśmie.

Radna Witkowska-Rypina zaznaczyła, że na żłobek gmina więcej przeznacza niż na całą kulturę. Zapytała jakie było dofinansowanie na żłobek?

Skarbnik odpowiedziała, że 122.000 zł na wyposażenie, 802.000 zł na budowę i na bieżące funkcjonowanie w 2012 r., 309.000 zł. Jest także złożony wniosek na finansowanie w latach następnych.

Na komisji poruszono także kwestię Samorządowych Zakładów Budżetowych.

Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła kwestię zmniejszenia dotacji dla instytucji kultury.

Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że może być sytuacja, że gmina nie będzie miała fizycznie środków na koncie i nie będzie możliwa wypłata dotacji. Przekazana była jedynie informacja, że dyrektor ma się ograniczyć jedynie do koniecznych działań.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Maria Wolsztyńska, skarbnik Lucyna Krasulak, kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Małgorzata Wojciechowska.


Na komisji powzięto także dyskusję w sprawie stypendiów.


Radna Maria Wolsztyńska zważyła na duży wzrost środków na obiekty sportowe. Poruszyła także problem związany z nieuwzględnieniem wniosków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu do budżetu gminy na 2013 rok.

Skarbnik odnośnie wniosków Komisji wyjaśniła, ze budżet jest bardzo napięty i nie należy wprowadzać nowych inwestycje tylko zakończyć obecne.

Przewodnicząca Maria Wolsztyńska zapytała dlaczego wydatki COEiS wzrosły do 111%?

Pani Krasulak wyjaśniła, ze w związku z utrzymaniem, oświetleniem, nawożeniem boisk oraz zatrudnieniem animatorów sportu.

Radna Wolsztyńska zapytała dlaczego jest tak mało środków na sport.

Skarbnik odpowiedziała, że kwota jest taka jak w roku ubiegłym.


Ad. 3.


Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię udostępnienia Komisji koncepcji rozwoju kultury na najbliższe lata.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zakończyła posiedzenie.


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (8 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (8 kwietnia 2013, 12:58:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1333