z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 08 stycznia 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 16:20 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 08 stycznia 2013 r.

RGK.0012.3.1.2013


PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 08 stycznia 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 16:20 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz sekretarz gminy Anna Rywak, kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Przyborska, inspektor Anna Bączkowska.Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.Porządek posiedzenia:


  1. Ferie zimowe – oferty szkół, świetlic, animatorów sportu, GCK.

  2. Plan finansowy GCK na 2013 r.

  3. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

  4. Kalendarz imprez sportowych i kulturalnych na 2013 r.

  5. Niepodpisanie umowy z wybranym podmiotem na prowadzenie ośrodka zdrowia.Ad.1.


Informację w sprawie organizacji wypoczynku zimowego w roku 2013 organizowanym przez szkoły z terenu gminy Białe Błota przedstawił kierownik COEiS Marian Wiśniewski. Przedmiotowe zestawienie stanowi załącznik do protokołu.


Organizację ferii zimowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach przedstawiła kierownik Beata Przyborska. Oferta stanowi załącznik do protokołu.


Ofertę Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach, dotyczącą wypoczynku zimowego dla dzieci przedstawił dyrektor Jarosław Zwoliński. Niniejsze zestawienie stanowi załącznik do protokołu.


Ad.2. i Ad.4.


Ofertę organizacji przedsięwzięć kulturalnych na terenie gminy wraz z planem finansowym, przedstawił dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński.


Na Komisji powzięto dyskusję w powyższym temacie, w której udział wzięli: radna Aleksandra Lubońska, radna Grażyna Błażejak, radny Jacek Grzywacz, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Andrzej Kieroński, sekretarz Anna Rywak, radna Maria Wolsztyńska.


Ad.4.


Kalendarz imprez w gminie Białe Błota, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu przedstawiła inspektor Anna Bączkowska.


Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę na przeznaczenie środków uchwałą zebrania wiejskiego Białe Błota na rzecz klubów sportowych, które przekazywane są im w drodze konkursu.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, inspektor Anna Bączkowska, sekretarz Anna Rywak, radny Jacek Grzywacz, radna Aleksandra Lubońska.


Ad.3.


Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że gmina jest otwarta na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, nie mniej jednak wyjaśniła, że inicjatywa musi wyjść ze strony tychże podmiotów.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, sekretarz Anna Rywak, radna Aleksandra Lubońska, inspektor Anna Bączkowska, radny Jacek Grzywacz, radna Grażyna Błażejak.


Ad.5.


Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poinformowała, że 2 stycznia, wójt zaprosiła komisję która wybierała podmiot na prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i poinformowała, że nie podpisze umowy z doktorem Grzegorzem Szymczakiem tylko z NZOZ Ikar. Zaznaczyła, że wójt miała prawo do niepodpisania umowy zgodnie z regulaminem konkursu. Nie mniej jednak radna wyjaśniła, iż ma obiekcje do tego, że wójt samodzielnie wybiera następny podmiot. Wskazała, że ustawa o samorządzie gminnym mówi, że wójt wykonuje uchwały Rady Gminy, a uchwała w przedmiotowej sprawie mówi, że żeby wybrać podmiot trzeba ogłosić konkurs. Radna poinformowała, że konkurs był ogłoszony, podmiot wybrany, wójt nie podpisała umowy w związku z czym powinien być ogłoszony nowy konkurs. Zdaniem radnej Wolsztyńskiej wybór podjęty przez wójta jest niezgodny z prawem. Zaznaczyła, że podmiot musi być wybrany w drodze konkursu.

Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że urząd otrzymał na wniosek informację z NFZ, że nie ma możliwości żeby fundusz ogłosił nowy konkurs na stomatologię i ginekologię, co wiązało się z tym, że p. Szymczak nie mógłby prowadzić tych gabinetów. Poinformowała, że nie miał w ogóle umowy z NFZ, w związku z czym wójt odstąpiła od podpisania umowy i zwołała komisję w tymże celu na której poinformowała, że umowa zostanie podpisana z innym podmiotem.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, sekretarz Anna Rywak, radna Aleksandra Lubońska, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Andrzej Kieroński.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zamknęła posiedzenie Komisji.


Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (8 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (8 kwietnia 2013, 13:02:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1560