z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 stycznia 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 22 stycznia 2013 r.

RGK.0012.3.2.2013

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 stycznia 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz sekretarz gminy Anna Rywak, p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, inspektor Ryszard Gołąb, zastępca wójta Jan Jaworski.
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.
Porządek posiedzenia:


  1. Materiały na sesję.

  2. Sprawy bieżące.
Ad.2.


Na wstępie Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poinformowała o śmierci artysty malarza plastyka, pedagoga i zarazem mieszkańca gminy Białe Błota p. Łukasza Płotkowskiego.

Radna Marlena Witkowska-Rypina mając powyższe na uwadze przedstawiła wniosek o pośmiertne uhonorowanie pana Łukasza Płotkowskiego – nauczyciela, pedagoga i artysty, mieszkańca zasłużonego dla gminy Białe Błota. Wniosek dotyczy:

  • Wydania monografii dotyczącej życia i twórczości Łukasza Płotkowskiego,

  • Zorganizowania wystawy prac Artysty,

  • Nadania uchwałą Rady Gminy Białe Błota tytułu honorowego mieszkańca gminy;

Radna wskazała, że przewidywany termin realizacji zadania to 18 października 2013 r., - w rocznicę urodzin artysty. Zawnioskowała także o powołanie komitetu organizacyjnego działającego pod kierunkiem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota.

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska odczytała także wniosek radnej Marleny Witkowskiej-Rypiny w sprawie opracowania programu wspierającego rodziny posiadające troje i więcej dzieci. Niniejszy wniosek zawierał propozycje dot.:

  • Dopłat do wody i ścieków oraz odbioru odpadów komunalnych,

  • Zniżek i ulg w korzystaniu z oferty samorządowych jednostek (kulturalnych, sportowych i oświatowych),

  • Zaangażowania prywatnych firm, które zgłosiłyby chęć udziału w programie wprowadzając ulgi i zniżki na swoje towary i usługi.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Aleksandra Lubońska, radna Maria Wolsztyńska, radny Andrzej Kieroński.


Radna Marlena Witkowska-Rypina podniosła kwestię tego, że otrzymała informację, iż dziecko pewnej rodziny wielodzietnej nie dostało się do przedszkola ze względu na to, ze jedno z rodziców pozostawało bez pracy.

Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że taka sytuacja mogła mieć miejsce w związku z tym, że zgodnie ze statutem przedszkola pierwszeństwo uczęszczania mają dzieci, który obydwoje z rodziców posiadają pracę.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Grażyna Błażejak, radna Maria Wolsztyńska, sekretarz Anna Rywak.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska poddała pod głosowanie wniosek radnej Marleny Witkowskiej-Rypiny w sprawie opracowania programu wspierającego rodziny wielodzietne.

Komisja oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu 3 głosami „za” zaakceptowała przedmiotowy wniosek.


Następnie Przewodnicząca Maria Wolsztyńska pod głosowanie poddała wniosek o pośmiertne uhonorowanie p. Łukasza Płotkowskiego.

Komisja 5 głosami „za” jednogłośnie przychyliła się do ww. wniosku.Ad.1.


- w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji służących do sortowania i rozdrabniania węgla lub korzystania z tych urządzeń na terenie Gminy Białe Błota;


Projekt uchwały przedstawiła p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, radna Aleksandra Lubońska, p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Andrzej Kieroński, sekretarz Anna Rywak, radna Grażyna Błażejak.


- w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania;


Projekt uchwały przedstawił inspektor Ryszard Gołąb.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, inspektor Ryszard Gołąb, sekretarz Anna Rywak, radna Aleksandra Lubońska, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Grażyna Błażejak.- zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2010-2014

Radna Grażyna Błażejak, której dotyczyła przedmiotowa uchwała poinformowała, że niniejsza uchwała zostanie wycofana z porządku obrad i zostanie wprowadzona w jej miejsce uchwała w sprawie innej Komisji.


- w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży;

- w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży;


Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska, która zważyła na to, iż bonifikata przysługuje osobom ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem na osobę 3.600 zł.

Radna Grażyna Błażejak wyjaśniła, że Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska jest „za” przyjęciem niniejszej uchwały.

Projekt uchwały przedstawił kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Andrzej Kieroński, radna Aleksandra Lubońska, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Maria Wolsztyńska, kierownik Andrzej Wiekierak, sekretarz Anna Rywak, radna Grażyna Błażejak.


- w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok


Radny Andrzej Kieroński zapytał jakie jest stanowisko wójta do propozycji przedstawionych przez Komisję Budżetu i Finansów?

Zastępca Wójta Jan Jaworski wyjaśnił, że na Komisji Budżetu i Finansów, która odbędzie się następnego dnia będzie Wójt i wówczas przedmiotowa Komisja będzie przedstawiać propozycje ewentualnych zmian, a Wójt będzie podejmowała decyzje czy uwzględnić te propozycje czy nie.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria wolsztyńska zastępca wójta Jan Jaworski, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Andrzej Kieroński, radna Aleksandra Lubońska.


Ad.2.


Radny Andrzej Kieroński poruszył kwestię nowego budynku przy boisku w Łochowie, który wyposażany jest w nowe meble. Zapytał z jakich pieniędzy będzie realizowana ww. inwestycja i dlaczego inne kluby starają się o to same?

Zastępca wójta Jan Jaworski wyjaśnił, że nie wie nic o powyższym, ale sprawdzi tę informację do najbliższej sesji.

Na Komisji powzięto dyskusję w przedmiotowej kwestii.


Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała o przebieg projektu internetu szerokopasmowego.

Informacji w powyższym temacie udzielił zastępca wójta Jan Jaworski.Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zamknęła posiedzenie Komisji.


Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (8 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (8 kwietnia 2013, 13:04:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1255