ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 lutego 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 17:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 26 lutego 2013 r.

RGK.0012.3.4.2013

KBiF: RGK.0012.1.4.2013


PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 lutego 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 17:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz sekretarz Anna Rywak, zastępca wójta Jan Jaworski, skarbnik Lucyna Krasulak, p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja.
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w pierwszej kolejności poinformowała, że w związku z absencją chorobową pracownika odpowiedzialnego za sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii, Komisja niniejszy temat ponownie przenosi na następną Komisję.
Porządek posiedzenia:


  1. Sprawy bieżące.

  2. Materiały na sesję.
Ad.1.


Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska odczytała odpowiedź Wójta na wniosek w sprawie uhonorowania p. Łukasza Płotkowskiego oraz w sprawie ulg dla rodzin wielodzietnych.


W powyższej kwestii głos zabrali: radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Aleksandra Lubońska, radna Maria Wolsztyńska, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut.


Radna Marlena Witkowska-Rypina wskazała, że w związku z tym, że jest pomysłodawczynią uhonorowania twórczości p. Płotkowskiego, to chce w tym uczestniczyć. Odnośnie ulg dla rodzin wielodzietnych wyjaśniła, że Komisja może wystąpić z inicjatywą do Rady Gminy.


W powyższej kwestii głos zabrali: sekretarz Anna Rywak, skarbnik Lucyna Krasulak, radna Maria Wolsztyńska, radna Elżbieta Lewandowska.
Ad.2.


- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2013;

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2013 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;


Powyższe projekty uchwał przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak

W powyższej kwestii głos zabrali: radna Elżbieta Lewandowska, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Jacek Grzywacz.


-w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota; 

-w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych; 

-w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła zapytał, czy jest sens podejmowania niniejszych uchwał skoro od marca wchodzą nowe przepisy? Zawnioskował, aby niniejsze uchwały przesunąć na następną sesję.

P.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek wyjaśniła, że Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota zawiera wskazania zawarte w piśmie Wojewody. Poinformowała, że projekt na bieżąco był konsultowany z wydziałem nadzoru prawnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyjaśniła, że zmiana polega na tym, że odpady biodegradowalne będą odbierane przez cały rok, a nie tylko w okresie wegetacji. Natomiast w sprawie wzoru deklaracji p. Zdunek wskazała, że przedłużono termin jej składania oraz zamieszczono w niej informację w sprawie indywidualnych numerów kont.


-w sprawie zatwierdzenie Programów zdrowotnych o nazwie „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” oraz „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci” na terenie Gminy Białe Błota na lata 2013 do 2014


Projekt uchwały przedstawiła p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek.


Na komisji powzięto dyskusję w temacie systemu odbioru odpadów od mieszkańców, w której udział wzięli: p.o. kierownika Anna Zdunek, sekretarz Anna Rywak, radny Jacek Grzywacz, radny Marek Mikuła, radna Maria Wolsztyńska, z-ca wójta Jan Jaworski, radny Robert Baranowski, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Elżbieta Lewandowska, Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut.


Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Grzywacz zaproponował, aby do sesji został przygotowany wzór, który umożliwiłby mieszkańcom zgłoszenie odbioru popiołu za dodatkowa opłatą.

Pani Anna Zdunek poinformowała, że w ślad za powyższym idą zmiany w pozostałych uchwałach.

Na Komisji ponownie powzięto dyskusję w powyższym temacie.Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Maria Wolsztyńska poddała pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Marka Mikuły o wycofanie z porządku obrad niniejszej sesji projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi i przełożenie ich na następną sesję..


Komisje jednogłośnie przyjęli powyższy wniosek.


-zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach


Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Maria Wolsztyńska.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Maria Wolsztyńska ogłosiła 5 minut przerwy.


-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Projekt KGP.0006.4.2013);


Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jacek Grzywacz zapytał czy dz. 75/48 jest drogą?

Pan Wiekierak wyjaśnił, że jest to pozostały pas ze zwężenia drogi. Wyjaśnił, że obecne przeznaczenie przedmiotowej działki to rola.


-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (Projekt KGP.0006.5.2013);


Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.


-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Projekt KGP.0006.6.2013);


Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.


-w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;


Przewodniczący KBiF Jacek Grzywacz poruszył kwestię planu realizacji dróg, który miał zostać przedstawiony Radzie. Zapytał ja to się ma do powyższego projektu uchwały, gdzie określa się range dróg gminnych tylko w dwóch miejscowościach?

Zastępca wójta Jan Jaworski wyjaśnił, że przedmiotowy projekt jest już praktycznie przygotowany. Zaznaczył, że będzie trzeba dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wyjaśnił również, że w związku z dofinansowaniem kanalizacji obecnie nie ma możliwości zamieszczenia inwestycji dróg wyszczególnionych w przygotowywanym projekcie do WPF.

Radna Maria Wolsztyńska zapytała jaki będzie musiał być wkład własny inwestycji kanalizacji?

Z-ca wójta Jan Jaworski wyjaśnił, że oszacowana wartość zadania wynosi 19 mln, a dofinansowanie może wynosić ok. 60-70% wartości szacunkowej. Poinformował, że wkład własny może wynieść ok. 4,5 mln złotych - z VAT-em 7,5 mln. Zastępca Jan Jaworski zaznaczył, że VAT będzie można odzyskać.Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, radny Jacek Grzywacz, z-ca wójta Jan Jaworski, Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja.


Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja poruszyła kwestię odszkodowań za przejęte pod drogi grunty.

W powyższej kwestii głos zabrali: radna Marlena Witkowska-Rypina, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, radny Andrzej Kieroński.


-zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota;


Projekt uchwały przedstawił zastępca wójta Jan Jaworski.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Jacek Grzywacz, z-ca wójta Jan Jaworski, radna Elżbieta Lewandowska, radna Marlena Witkowska-Rypina, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła, radna Maria Wolsztyńska.


-w sprawie odwołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego „Głos Białych Błot”;

-zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota – Głos Białych Błot;

-w sprawie powołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota - „Głos Białych Błot” 


Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Maria Wolsztyńska.

Informacji na temat przyczyn odwołania i powołania nowego Redaktora naczelnego udzieliła sekretarz Anna Rywak.

Zastępca wójta Jan Jaworski przedstawił czynności konkursowe podjęte przez urząd w celu wyboru nowego Redaktora naczelnego.

Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła kwestię bezprawnego rozwiązania umowy z dotychczasowym Redaktorem naczelnym.

Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja zapytała, czy umowa z nowym redaktorem ma być podpisana do grudnia 2014 r., i jaką kwotę zaoferowała p. Przywitowska, która złożyła najlepszą ofertę w niniejszym konkursie?

Z-ca wójta Jan Jaworski potwierdził informację odnośnie czasu trwania umowy, natomiast odnośnie zaoferowanej ceny wskazał, że postępowanie nie jest zakończone, gdyż nie ma podpisanej umowy. Wyjaśnił jednak, że wygrała oferta na kwotę 2.200 zł, druga oferta opiewała na kwotę 3.100 zł.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja, Z-ca wójta Jan Jaworski, radna Maria Wolsztyńska, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Mikuła, sekretarz Anna Rywak, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Elżbieta Lewandowska, radny Jacek Grzywacz, radny Andrzej Kieroński.Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zamknęła posiedzenie Komisji.

Komisja Budżetu i Finansów od godz. 17:20 obradowała samodzielnie, a jej posiedzenie prowadził Przewodniczący Jacek Grzywacz.Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (8 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (8 kwietnia 2013, 13:07:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1410