z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 marca 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 16:50 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 20 marca 2013 r.

RGK.0012.3.7.2013


PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 marca 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 16:50 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz kierownik GOPS Beata Przyborska, sekretarz gminy Anna Rywak, skarbnik Lucyna Krasulak, zastępca wójta Jan Jaworski, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja.Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.
Porządek posiedzenia:


  1. Materiały na sesję.

  2. Sprawy bieżące

Ad.1.


-w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2012 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2013;


Projekt uchwały przedstawiła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Przyborska. Jako dodatkową informację przedstawiła liczbę osób bezdomnych na terenie gminy, która wynosi 21 osób korzystających z pomocy ośrodka. Łączenie zweryfikowanych zostało 47 ludzi bezdomnych. Kierownik przedstawiła Komisji czynności podejmowane przez GOPS w przedmiotowej kwestii.


-w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota;


Projekt uchwały przedstawiła kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zawnioskowała, aby w rozdziale 2 § 3 pkt 1 ww. uchwał dopisać kwestii popiołu

Pani Magdalena Wajchert wyjaśniła, że Regulamin na bieżąco konsultowany był z nadzorem prawnym Wojewody. Zważono tam, że ustawodawca dokładnie określa co ma być zbierane selektywnie - nie ma kwestii popiołu. W związku z powyższym była sugestia wykreślenia przedmiotowego zapisu.

Radna Aleksandra Lubońska poruszyła kwestię zapisu § 3 pkt 2 rozdz. 2 niniejszego projektu uchwały, a mianowicie: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego”. Zapytała, czy mieszkańcy muszą sprzątać chodniki jeżeli znajduje się kawałek zieleni, czy nie? Zaproponowała, aby doprecyzować niniejszy zapis.

Pani Magdalena Wajchert odpowiedziała, że zasady szczegółowe określa inna ustawa, której zapisów nie należy powielać w przedmiotowej uchwale.

Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja wskazała na to, że Wojewoda wprost w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym nie poruszył kwestii popiołu.

Kierownik Magdalena Wajchert odpowiedziała, że rzeczywiście Wojewoda nie wskazał tego w rozstrzygnięciu. Nie mniej jednak ponownie poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały na bieżąco był konsultowany z biurem prawnym Wojewody.

Radna Maria Wolsztyńska zapytała jak została rozwiązana kwestia popiołu?

Zastępca wójta Jan Jaworski przedstawił informację na temat odpadów zmieszanych uzyskaną od kierownika stacji segregacji odpadów. Wyjaśnił, że segregacji podlegają jedynie odpady wyszczególnione w uchwale, natomiast nie ma żadnej mowy o popiole w związku z czym będzie go można wrzucać do ogólnego pojemnika.

Radna Maria Wolsztyńska zapytała jaki pojemnik otrzyma np. 4-osobowa rodzina?

Pani Wajchert odpowiedziała, że 120 litrowy. Poinformowała również o autopoprawce, którą zgłosi na sesji, tj. aby w § 11 pkt 11 Regulaminu zamiast sformułowania „popiół, należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota” było popiół, można przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Białe Błota”.

Radna Aleksandra Lubońska poruszyła kwestię zapisu § 15 niniejszego regulaminu, dot. Usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe z terenów i obiektów przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności z ulic, placów, chodników, parkingów, zieleńców, placów zabaw.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: z-ca wójta Jan Jaworski, radna Maria Wolsztyńska, radna Aleksandra Lubońska, radna Marlena Witkowska-Rypina,


-w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;


Projekt uchwały przedstawiła kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert.


-w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;


Projekt uchwały przedstawiła kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert.

Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła kwestię zapisu § 2 pkt 2 niniejszej uchwały, tj. przyjmowania od właścicieli nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych m.in. popiołu. Zapytała czy niniejszy zapis nie zaprzecza temu, aby wrzucać popiół do ogólnego pojemnika?

Zastępca wójta Jan Jaworski odpowiedział, że niniejszy zapis umożliwia oddanie popiołu również do PSZOK, np. gdy okaże się, że mieszkaniec nie ma już miejsca w ogólnym pojemniku na odpady.


-w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota,


Projekt uchwały przedstawiła kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert.

Radna Maria Wolsztyńska zapytała w jaki sposób prowadzone są działania edukacyjne w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt?

Pani Wajchert odpowiedziała, że obecnie gmina działa na podstawie zgłoszeń. Nie mniej jednak wyjaśniła, ze chce rozszerzyć informacje na powyższy temat na stronie internetowej urzędu.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zaproponowała przeprowadzanie kontroli oraz współpracę między referatami w powyższej kwestii.


-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok;


Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.

Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła kwestię projektu, dotyczącego przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, co było już przedmiotem jej interpelacji. Zapytała jakie zostały poniesione wydatki w związku z tym projektem, przede wszystkim poprosiła o rozliczenie kwoty 49.000 zł na kierowanie projektem, a mianowicie kto otrzymał niniejszą kwotę i za jaki okres?

Zastępca wójta Jan Jaworski wyjaśnił, że musi sprawdzić dokumenty w przedmiotowej sprawie. Wicewójt przedstawił również informację w sprawie przetargu na niniejszy projekt.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, z-ca wójta Jan Jaworski, Redaktor naczelny „Głosu białych Błot” Marzanna Kreja, skarbnik Lucyna Krasulak, sekretarz Anna Rywak.


Radna Aleksandra Lubońska zapytała jaki jest koszt 1 tablicy interaktywnej?

Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że poprzednio było to 12.000 zł, natomiast obecnie nie wie jaki to koszt. Wyjaśniła, że w związku z tablicami wiąże się kolejny projekt uchwały o stanowieniach kierunków działania wójta, gdzie gmina może skorzystać z dofinansowania zakupu tablic. Wyjaśniła, że dofinansowanie będzie wynosić 85%.


-w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020,


Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.


Radna Marlena Witkowska-Rypina przedstawiła informację, dotyczącą zmniejszenia dotacji dla GCK, który nie wykorzystał kwoty 40.000 zł i w styczniu zwrócono ją do budżetu gminy. W związku z powyższym radna zapytała, czy Rada Gminy nie powinna wprowadzić uchwałą takich zmian w budżecie? Wskazała również, że nie ma przepisów które nakazują zwrócić niewykorzystaną dotację

Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że każda niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, skarbnik Lucyna Krasulak, z-ca wójta Jan Jaworski, sekretarz Anna Rywak.


Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię zwolnienia pracownika GCK. Zawnioskowała aby środki finansowe, które były przeznaczone na wynagrodzenie tego pracownika przenieść z Gminnego Centrum Kultury na jakieś zadanie.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Jacek Grzywacz, radna Aleksandra Lubońska, radna Maria Wolsztyńska.


-w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie  funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014 rok


Radna Maria Wolsztyńska wskazała, że jest za tym, aby fundusz funkcjonował w dotychczasowej formie.

Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że większość sołtysów również jest za tym.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zaznaczyła, że wyodrębnienie  funduszu sołeckiego w nowej formie wygenerowałoby oszczędności.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, radna Marlena Witkowska-Rypina, sekretarz Anna Rywak, radna Aleksandra Lubońska, z-ca wójta Jan Jaworski, Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja.


Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poddała pod głosowanie wniosek kto jest „za” wyrażeniem zgody na wyodrębnienie  funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014 rok.

Radna Marlena Witkowska-Rypina wyjaśniła, ze byłaby „za” wyodrębnieniem nowego funduszu.


-w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota.


Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.


W temacie powyższego projektu uchwały nawiązano dyskusję, w której udział wzięli: radna Aleksandra Lubońska, radna Maria Wolsztyńska, kierownik Andrzej Wiekierak, sekretarz Anna Rywak, radna Marlena Witkowska-Rypina.


-w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota


Radna Aleksandra Lubońska zaproponowała, aby wprowadzić do planu pracy wizytację w placówkach gminnych, np. w przedszkolu i w żłobku.

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska wyjaśniła, że może wprowadzić taką autopoprawkę na sesji.


-w sprawie odwołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego „Głos Białych Błot”


-zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota – Głos Białych Błot


-w sprawie powołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota - „Głos Białych Błot”


Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska zapytała, co jest powodem ponownego wprowadzenia do obrad sesji powyższych uchwał?

Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że zostały one wprowadzone na wniosek wójta w związku z przeprowadzonym postępowaniem w niniejszej kwestii.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, z-ca wójta Jan Jaworski, radna Maria Wolsztyńska, sekretarz Anna Rywak, Redaktor naczelna „Głosu białych Błot” Marzanna Kreja.
Ad.2.


Brak.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zamknęła posiedzenie Komisji.Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (8 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (8 kwietnia 2013, 13:11:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1215