z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 9 kwietnia 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 15:00

Białe Błota, dnia 9 kwietnia 2013 r.

RGK.0012.3.8.2013


PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 9 kwietnia 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, od godziny 15:30 Komisja odbyła wizytację obiektów sportowych na terenie gminy.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz sekretarz Anna Rywak, inspektor Jacek Rakoczy, inspektor Anna Zdunek, inspektor Anna Bączkowska.


Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.


Porządek posiedzenia:


  1. Sprawy bieżące.

  2. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

  3. Informacja dotycząca realizacji na terenie Gminy Białe Błota programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia.

  4. Wizytacja wybranych obiektów sportowych (funkcjonowanie, oferta zajęć dla mieszkańców).


Ad.1.


Komisja zapoznała się oraz podęła dyskusję w kwestii wniosku dyrektorów szkół, dotyczącego analizy uchwały stypendialnej.


Ad.2.


Sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonej na rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu przedstawił inspektor Jacek Rakoczy.

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska, zapytała czy członkowie komisji alkoholowej poza szkoleniami podejmują inne działania w celu zapobiegania patologiom? Radna zwróciła uwagę na duży problem zarówno wśród dorosłych jak i młodzieży związany z nadużywaniem alkoholu. Zapytała także, czy zdarzenia są zgłaszane na policję?

Inspektor Jacek Rakoczy poinformował, że interwencja policji wymaga zgłoszenia zdarzenia, a Komisja sama w sobie nie może podejmować żadnych działań.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała z czego wynika, że tydzień kolorów jest imprezą profilaktyki uzależnień? Radna wskazała, że ideą tego projektu jest profilaktyka związana, np. z depresją czy ze stresem. Nie mniej jednak wskazała, że dobrze, że powyższa metoda wykorzystywana jest w profilaktyce uzależnień.

W powyższej kwestii głos zabrali: inspektor Jacek Rakoczy oraz radna Aleksandra Lubońska.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy liczba osób uzależnionych nie wskazuje na nieefektywne działania komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych?

Inspektor Jacek Rakoczy poinformował, że przy rosnącej liczbie mieszkańców rośnie również liczba osób uzależnionych. Uzależnieniami zajmują się specjaliści, natomiast Komisja jest ciałem ustawowym i powinna zajmować się rozpatrywaniem zgłaszanych wniosków osób, które chcą się leczyć, a nie stać ich na to. Wyjaśnił także, że kiedyś wszystkie sprawy były kierowane do komisji, np. zajmowała się ona występującą przemocą bez względu na to czy była ona spowodowana alkoholem, czy też nie.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, inspektor Jacek Rakoczy, radna Maria Wolsztyńska.

Radna Aleksandra Lubońska zapytała, czy była organizowana „zielona szkoła” z przedmiotwych środków.

Inspektor Jacek Rakoczy odpowiedział, że nie.


Ad.3.


Informacji na temat realizacji na terenie Gminy Białe Błota programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia udzieliła inspektor Anna Zdunek. Niniejsze sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Pani żdunek zważyła na fakt, iż na programy zdrowotne w budżecie gminnym co roku przeznaczane są coraz mniejsze środki.

Radny Jacek Grzywacz wskazał, że skoro co roku przeznaczane są środki na badania dla tych samych dzieci to nie może zgodzić się ze stwierdzeniem, że jest za mało środków na niniejszy cel.

Inspektor Anna Zdunek wyjaśniła, że są to badania dla dzieci z klas pierwszych w związku z czym co roku, dotyczą one innych dzieci.Ad.4.


Komisja udała się na wizytację obiektów sportowych na terenie gminy. Protokół z wizytacji sporządzony przez inspektor Annę Bączkowską stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zamknęła posiedzenie Komisji.


Przebieg Komisji odbywającej się w Urzędzie Gminy został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (9 maja 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (1 sierpnia 2013, 15:23:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1107