z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 kwietnia 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 16:30

Białe Błota, dnia 23 kwietnia 2013 r.

RGK.0012.3.9.2013


PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 kwietnia 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska, kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski, kierownik COEiS Marian Wiśniewski, kierownik GOPS Beata Przyborska, mieszkaniec gminy – p. Andrzej Oślizło.


Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.


Porządek posiedzenia:


  1. Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.

  2. Sprawy bieżące.
Ad.1.


  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok


Projekt uchwały przedstawiła kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska. Zgłosiła także literowy błąd w zapisie uchwały, tj. zamiast słowa „schodowłazu” winno być „schodołazu”.

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię zakupu sprzętu do równania dróg za ok. 0,5 miliona złotych. Zapytała, kto będzie się tym zajmował?

Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska wyjaśniła, że mają zostać zatrudnione 2 osoby w Referacie Inwestycji, które będą obsługiwały sprzęt. Pani Wojciechowska poinformowała, że nie będzie to nowy sprzęt.

Radna Wolsztyńska zapytała o koszt dotychczasowego równania dróg przez firmę zewnętrzną?

Pani Wojciechowska odpowiedziała, że jest to koszt rzędu około 600-800 tysięcy złotych.

Radna Marlena Witkowska-Rypina poprosiła o rzetelne informacje na temat kosztów poniesionych przez gminę na równanie dróg w roku ubiegłym oraz bieżącym oraz jakie gmina będzie miała korzyści z zakupu sprzętu i zatrudnienia pracowników?

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Maria Wolsztyńska, radny Jacek Grzywacz, radna Aleksandra Lubońska, kierownik Małgorzata Wojciechowska.


  • w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.20.2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


Projekt uchwały przedstawiła referent Natalia Zielińska.


  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości


Referent Natalia Zielińska, wyjaśniła, że intencją projektu uchwały jest wprowadzenie zniżek dla rodzin wielodzietnych w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o co wnioskowała Komisja jak i pozostali radni.

Przewodnicząca Maria Wolsztyńska poparła powyższy projekt uchwały.

Radna Marlena Witkowska-Rypina przedstawiła swoje wątpliwości, co do zapisu wskazującego na to, że zniżką będą objęte jedynie dzieci do 18 roku życia. Radna wskazała, że zniżką powinny być również dzieci uczące się powyżej 18 roku życia.


Na Komisję przybył kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski, który na prośbę przewodniczącej udzielił informacji na temat kosztów oraz korzyści, które miałyby wyniknąć z planowanego zakupu sprzętu do równania dróg. Wyjaśnił, że były prowadzone analizy, co do zasadności przedsięwzięcia. Wskazał, że pracownicy, którzy zostaliby zatrudnieni w okresie zimowym byliby także wykorzystani do wykonywania innych prac, np. utrzymywania przystanków i chodników gminnych.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Maria Wolsztyńska, kierownik Mariusz Stężewski, radny Jacek Grzywacz, radna Aleksandra Lubońska.Ad.2.


Przewodnicząca Maria Wolsztyńska w sprawie mieszkańca ulicy Czystej w Białych Błotach, gdzie w pobliżu powstał orlik zapytała, czy nie było konieczności powiadamiania sąsiednich mieszkańców jako stron postępowania o planowanym przystąpieniu do realizacji inwestycji w postaci budowy boiska sportowego?

Kierownik Mariusz Stężewski odpowiedział, że prawdopodobnie w przedmiotowej kwestii wydana została decyzja o realizacji inwestycji celu publicznego, która podana była do publicznej wiadomości, następnie wydane zostało pozwolenie za budowę, a w konsekwencji pozwolenie na użytkowanie.

Pan Andrzej Oślizło zapytał, dlaczego boisko zostało usytuowane w taki sposób, że bramki ustawione są w stronę posesji?

Kierownik Mariusz Stężewski poinformował, że nie jest w stanie wyjaśnić dlaczego projektant zaprojektował boisko w taki, czy inny sposób. Wskazał, że musiałby zapoznać się z całą dokumentacją.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, p. Andrzej Oślizło, radny Jacek Grzywacz, kierownik Mariusz Stężewski.

Radna Maria Wolsztyńska wskazała, że boisko już istnieje i nie da się go przestawić, natomiast chodzi o to, aby pomóc pobliskim mieszkańcom z uciążliwym hałasem oraz wpadającymi na posesję piłkami. Wskazała, że była propozycja powstania ekranu dźwiękochłonnego, poprosiła o przybliżenie sprawy przez p. Oślizło.

Pan Andrzej Oślizło odpowiedział, że nie było rozmów z Panią wójt, gdyż od razu informowała jakie jest przeznaczenie przedmiotowego terenu, tj. kompleks sportowy, w związku z czym mieszkańcy wiedzieli, gdzie się budują. Pan Oślizło wskazał, że problem rozwiązałyby ekrany, podwyższenie siatek żeby nie przelatywały piłki oraz np. płot, aby oddzielić wizualnie budynki mieszkalne od kompleksu sportowego.

Radna Wolsztyńska zapytała, czy gmina podejmuje jakieś kroki w przedmiotowej kwestii?

Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski poinformował, że gmina ma sprawę w sądzie z mieszkańcami w powyższej kwestii i po rozpatrzeniu przez sąd będzie znane rozwiązanie. Pan Wiśniewski poinformował także, że są zakupione piłko chwyty, które są niebezpiecznym przedsięwzięciem w związku z koniecznością przedłużania słupów. Wskazał, że prawdopodobnie będzie trzeba jeszcze dostawić nowe słupy. Wyjaśnił, że koszt przedsięwzięcia to ok. 20.000 zł – dopiero po sporządzeniu kosztorysu będzie znana dokładna kwota.

W powyższej sprawie głos zabrali: radna Maria Wolsztyńska, kierownik COEiS Marian Wiśniewski, radna Aleksandra Lubońska, p. Andrzej Oślizło, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Andrzej Kieroński, radny Jacek Grzywacz.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zaproponowała do przegłosowania wniosek, aby odgrodzić posesję p. Oślizło płotem od strony boiska.

Radny Jacek Grzywacz zaproponował, aby inaczej sformułować wniosek, np. aby uregulować sprawę p. Oślizło.

Przewodnicząca Maria Wolsztyńska poddała pod głosowanie wniosek zaproponowany przez radnego Grzywacza.Ad.1.


  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2013-2015;

Projekt uchwały przedstawiła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Przyborska.

  • w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Białe Błota;

Projekt uchwały przedstawiła kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej Beata Przyborska.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała z czego wynika spadek wskaźnika 

osób korzystających z pomocy społecznej?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że ogranicza się udzielanie pomocy w formie 

gotówki „do ręki”.

Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła również kwestię wskaźnika 

ubóstwa jak i form udzielania pomocy rodzinom.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której odział wzięli: kierownik 

GOPS Beata Przyborska, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Maria 

Wolsztyńska.

Kierownik GOPS Beata Przyborska przedstawiła informacje na temat artykułów prasowych zawierających przekłamane informacje o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Posterunku Policji w Białych Błotach jak i pewnej rodziny znajdującej się pod pieczą powyższych instytucji. Pani Przyborska przybliżyła sprawę tejże rodziny. Poinformowała także, że złoży wniosek o przeprowadzenie kontroli w niniejszej kwestii w kierowanej przez nią instytucji.


  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości


Na Komisji przedstawiono wątpliwości, co do zapisu w uchwale, który ogranicza zniżki opłat za gospodarowanie odpadami do dzieci w wieku do 18 roku życia. Wypracowano wniosek, aby zniżkami objęto dzieci uczące się.

Przewodnicząca Maria Wolsztyńska poddała powyższy wniosek pod głosowanie.

Komisja jednogłośnie podjęła niniejszy wniosek.


  • w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/49/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota - „Głos Białych Błot”

Radna Marlena Witkowska-Rypina wskazała, że niniejszy projekt jest błędnie sporządzony. Uchwała powinna jedynie odwoływać obecnych członków kolegium.

Do powyższego przychylili się radna Maria Wolsztyńska oraz radny Andrzej Kieroński.


  • w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota


Projekt uchwały przedstawił radny Andrzej Kieroński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Poinformował, ze będzie wnosił o zmianę terminu rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Poinformował także, że zostaną wprowadzone dodatkowe projekty uchwał w przedmiocie rozpatrywania skarg – jedna w sprawie rozpatrzenia skargi, kolejne zmieniające terminy zbadania skarg.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zamknęła posiedzenie Komisji.


Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (24 maja 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (1 sierpnia 2013, 15:25:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1211