z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 czerwca 2013 r., od godz. 13:00 do godz. 17:20

Białe Błota, dnia 17 czerwca 2013 r. 
RGK.0012.3.12.2013 


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 czerwca 2013 r., od godz. 13:00 do godz. 17:20 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz zastępca wójta Jan Jaworski, skarbnik Lucyna Krasulak, inspektor Aneta Malcer, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński, kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska, kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski. 

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska. 

Porządek posiedzenia: 
1. Wykorzystanie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych. 
2. Analiza wyników sprawdzianów kompetencyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach. 
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. Sprawy bieżące. 


Ad.1.
Inspektor Aneta Malcer poinformowała, że kwota przeznaczona na stypendia, tj. 50.000 zł okazała się niewystarczająca. Komisja stypendialna przyznała stypendia na łączną kwotę 50.900 zł. Pani Malcer wyjaśniła, ze został złożony wniosek do skarbnika o przesunięcie brakującej kwoty. Następnie inspektor A. Malcer w kwestii stypendiów przedstawiła następujące dane: 
 103 złożone wnioski
 9 wniosków zostało odrzuconych ze względu na braki formalne 
 18 wniosków na stypendium naukowe (5 – I stopień, 11 – II stopień, 2 – III stopień) na łączną kwotę 9.000 zł 
 36 wniosków na stypendium sportowe (13 – I stopień, 12 – II stopień, 11 – III stopień) na łączną kwotę 18.500 zł 
 40 wniosków na stypendium artystyczne (19 – I i II stopień, 2 – III stopień) 
 Odnośnie wysokości stypendiów wyjaśniła, że kształtowały się one następująco: 800 zł – I stopnia 400 zł – II stopnia 300 zł – III stopnia 
Komisja powzięła dyskusję w powyższym temacie. 

Ad.3.

- w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność dyrektora gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach Jarosława Zwolińskiego 

Projekt powyższej uchwały przedstawiła radna Marlena Witkowska-Rypina

- w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota 

Projekt powyższej uchwały przedstawiła radna Marlena Witkowska-Rypina. 


Ad.4. 

Radna Marlena Witkowska-Rypina przedstawiła informacje w związku z uczestnictwem w forum sekretarzy województwa kujawsko-pomorskiego. Radna zwróciła uwagę na brak informowania radnych o podobnych wydarzeniach. 

Ad.3. 

Referent Natalia Zielińska poinformowała, że w uchwałach dotyczących nieruchomości jest zapisana błędna podstawa prawna, tj. nie został wprowadzony tekst jednolity w związku z tym, że przedmiotowe projekty uchwał były przygotowywane dużo wcześniej. 

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach za okres od 17.02.2012 r. do 31.12.2012 r. 

Projekt uchwały przedstawił dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński
Radna Marlena Witkowska-Rypina wskazała, że na poprzedniej komisji kiedy było analizowane wykonanie imprez zgodnie z kalendarzem Komisji została udzielona informacja, że dwie imprezy, które były w zakresie GCK nie zostały zorganizowane ze względu na brak środków finansowych, Radna zapytała jak to się ma do zwrotu przez centrum kultury kwoty 40.000 zł do budżetu gminy? 
Dyrektor Jarosław Zwoliński wyjaśnił, że przyczyną był brak wpływów środków finansowych w danym okresie. 
Radna Witkowska-Rypina wypowiedziała się w powyższej kwestii. Zwróciła także uwagę na to, ze nie może być sytuacji, że Rada Gminy przeznacza środki na samorządowe jednostki, a one tych środków nie dostają. Radna zapytała także dyrektora o fakturę na około 1.000 zł, która podobno zaginęła. 
Pan Jarosław Zwoliński odpowiedział, że osoba odpowiedzialna, którą była p. Ewa Cieślik musiała zwrócić powyższą kwotę. Poinformował także, że z opisu faktury wynikało, że była przeznaczona na zakup artykułów spożywczych podczas festiwalu tańca.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, dyrektor GCK Jarosław Zwoliński, radna Maria Wolsztyńska. 
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska wypowiedziała się w kwestii funkcjonowania i niskiego wykorzystania obiektów świetlicowych na terenie gminy. Przedstawiła swoje zastrzeżenia, co do formy i ilości zajęć w nich organizowanych. 
W powyższej kwestii głos zabrali także dyrektor GCK Jarosław Zwoliński oraz radna Marlena Witkowska-Rypina. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska złożyła protest w związku z niemożnością realizacji punktów zaplanowanych na niniejsze posiedzenie. Radna poinformowała, że na Komisję nie przybył kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski. 

Na posiedzenie dołączyli członkowie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. Przewodniczący Komisji - Janusz Walczyński prowadził dalszą część spotkania. 

Ad.3. 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok 

Radna Maria Wolsztyńska podniosła kwestię braku wniosku Komisji Rewizyjnej przy projekcie uchwały oraz brak wyników głosowania. Wskazała, że z uchwały wynika, że Komisja była jednogłośna. Radny Bronisław Balcerowski wyjaśnił, że w uzasadnieniu jest zapis, dotyczący wyniku głosowania. Radna Marlena Witkowska-Rypina poinformowała o fakcie, iż Komisja Rewizyjna przed wnioskiem o udzielenie absolutorium przyjęła już wniosek, o nieudzieleniu absolutorium, o czym nigdzie nie ma mowy. Radna przedstawiła swoje zastrzeżenia w tejże sprawie. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, radna Marlena Witkowska-Rypina, z-ca wójta Jan Jaworski, radna Maria Wolsztyńska, radny Janusz Walczyński, skarbnik Lucyna Krasulak. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, 

Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, który raz w tym roku są zwiększane środki na bieżące utrzymanie dróg? 
Z-ca wójta Jan Jaworski odpowiedział, że środki zwiększane są drugi raz i zapewne będą kolejne. 
W powyższej kwestii głos zabrali: radny Bronisław Balcerowski, radny Janusz Walczyński, z-ca wójta Jan Jaworski, radna Maria Wolsztyńska, radny Krzysztof Kocikowski. 
Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska wyjaśniła, że pierwsze zwiększenie na bieżące utrzymanie dróg miało miejsce w kwietniu na kwotę 275.000 zł.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała o zwiększenie o 21.372 zł środków na zadanie inwestycyjne budowa jezdni wraz z odwodnieniem i kanalizacją deszczową ulicy Ostróżki. Wskazała, że niniejsze ulice są już od dawna zrobione. 
Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że zadanie nie jest zakończone i nie ma jeszcze wszystkich faktur. 
W powyższej sprawie głos zabrali: radny Zbigniew Moroz, z-ca wójta Jan Jaworski, radna Maria wolsztyńska, radny Bronisław Balcerowski. 
Radny Dariusz Makowski zapytał, dlaczego zmniejszane są środki na zadaniu dotyczącym ul. Zagajnikowej w Prądkach oraz czy niniejsza kwota wystrczy na przedmiotową inwestycję? 
Zastępca wójta Jan Jaworski odpowiedział, że projekt ul. Zagajnikowej zostanie wykonany za niższą kwotę niż zaplanowano w budżecie.
 Odnośnie środków zaproponowanych w zmianach do budżetu w wysokości 70.000 zł na zadanie inwestycyjne polegające na budowie drogi do krematorium głos zabrała radna Maria Wolsztyńska. Wskazała sposób w jaki Rada Gminy została poinformowana o budowie krematorium na terenie gminy, oraz o tym że została postawiona przed faktem dokonanym i radni nie mieli możliwości interwencji w powyższej kwestii. Radna wskazała, że jest wielu mieszkańców zamieszkujących w gminie od dawna oczekujących budowy drogi w związku z czym wyjaśniła, że będzie przeciwna przedmiotowej inwestycji.
 Radna Marlena Witkowska-Rypina poparła stanowisko radnej. Wskazała, że partnerstwo publiczno-prywatne jest celowe i powinno się do tego dążyć, nie mniej jednak nie w takiej sytuacji finansowej w jakiej znajduje się gmina. Radna zaznaczyła, że wójt powinna szukać takich partnerów, którzy zrobią coś dla gminy. Zapytała także, ilu mieszkańców będzie korzystać z przedmiotowej drogi? 
Zastępca wójta Jan Jaworski poinformował, że droga ma ok 668 m, a koszt jej budowy to ok. 600.000 zł. Wskazał również, że jest to droga gminna. Wicewójt wyjaśnił, że po rozmowach z p. Pawlakiem, który zaproponował zakup materiałów niezbędnych do budowy przedmiotowej drogi, gmina poniosłaby jedynie koszt robocizny tj. około 70.000 zł. Zastępca J. Jaworski wypowiedział się w kwestii współpracy w przedsiębiorcami, a odnośnie użytkowników przedmiotowej drogi odpowiedział, że będą to w zasadzie klienci krematorium, którzy również są mieszkańcami gminy. 
W powyższej kwestii nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, z-ca wójta Jan Jaworski, radny Janusz Walczyński, radny Bronisław Balcerowski, radna Maria Wolsztyńska, radny Krzysztof Kocikowski, skarbnik Lucyna Krasulak, radny Dariusz Makowski. 
Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że środki na inwestycję drogi do krematorium będą pochodziły z odzyskiwanego przez gminę VAT-u.
 Radna Maria Wolsztyńska zapytała jaki koszt płacąc firmie gmina poniosła na odzyskiwanie VAT-u? Skarbnik odpowiedziała, że jest to kwota 1.500 zł netto miesięcznie. Wyjaśniła także, że na niniejszą kwotę nie składa się jedynie odzyskiwanie VAT-u, ale również sprawy podatku od nieruchomości i przedsiębiorstw.
 Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy za powyższe będzie również kwota wyższa tak jak w roku ubiegłym, tj. rzędu 70.000 zł? 
 Skarbnik L. Krasulak odpowiedziała, że w ubiegłym roku kwota była wysoka ze względu na to, iż firma zajmowała się odzyskiwaniem VAT-u wstecz, tj. z okresu ostatnich 5 lat. Pani Krasulak udzieliła członkom Komisji informacji związanych z odzyskiwaniem VAT-u. 
W powyższej sprawie głos zabrali: radna Maria Wolsztyńska, skarbnik Lucyna Krasulak, radna Marlena Witkowska-Rypina, kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska, radny Janusz Walczyński, radny Bronisław Balcerowski. 
Na Komisji ponownie powzięto dyskusję w sprawie budowy drogi do krematorium, poruszono również temat „składów węgla”. 
Zastępca wójta Jan Jaworski udzielił informacji na temat planowanej termomodernizacji budynku szkoły w Łochowie, na którą możliwe jest pozyskanie dofinansowania.
 Radny Krzysztof Kocikowski zapytał, czy urząd gminy stara się również o pozyskanie środków na budowę szkoły w Cielu oraz rozbudowę szkoły w Przyłękach? 
Zastępca Jan Jaworski odpowiedział że są plany, aby w ramach „PPP”, tj. przedsięwzięcia publiczno-prywatnego, dotyczącego szkoły w Cielu, Przyłękach, a także budynku urzędu gminy. Wskazał, że na jesień będą znane analizy, czy ww. przedsięwzięcie będzie opłacalne. Wicewójt udzielił szerszych informacji w przedmiotowej kwestii.
W powyższym temacie głos zabrali: radna Marlena Witkowska-Rypina, z-ca wójta Jan Jaworski, radny Krzysztof Kocikowski. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina, zapytała, czy jest koncepcja na budowę obiektu kultury? 
Z-ca Jan Jaworski odpowiedział, że jednostka kultury także jest brana pod uwagę, natomiast nie jest w stanie udzielić konkretnej informacji w przedmiotowym zakresie. 
Radny Bronisław Balcerowski odnośnie zmian w budżecie zwrócił uwagę na przeznaczenie środków sołectwa Trzciniec na zatrudnienie pracownika do utrzymania porządku na terenie sołectwa. Skarbnik wskazała, że są to środki sołeckie uchwalone na zebraniu wiejskim. 

Na komisji powzięto dyskusję w przedmiocie zabezpieczenia w budżecie wkładu własnego na zadanie dotyczące budowy kanalizacji w Lisim Ogonie. Wskazano, że środki własne mają pochodzić ze sprzedaży nieruchomości oraz odzyskanego VAT-u. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022 

Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Białe Błota 

Projekt uchwały przedstawiła kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek. Wskazała, że gmina jest obligatoryjnie zobowiązana do ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez przedsiębiorców.
 Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy uchwała będzie dotyczyć prywatnych mieszkańców?
 Pani Anna Zdunek odpowiedziała, że nie dotyczy to mieszkańców tylko przedsiębiorców. Wyjaśniła, że podane kwoty są kwotami uśrednionymi z danych uzyskanych od firm odbierających odpady. 
Radna Maria Wolsztyńska wskazała, że 4-osobowa rodzina segregująca odpady otrzyma pojemnik o pojemności 120 l, radna zapytała ile otrzyma worków?
 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek odpowiedziała, że wszyscy dostaną na początek po 7 worków z każdego rodzaju, później tyle worków ile mieszkaniec odda przy pierwszym odbiorze odpadów. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy były protesty odnośnie przetargu na odbiór odpadów? Z-ca wójta Jan Jaworski odpowiedział, że nie było protestu jedynie sugestia odnośnie oferty firmy corimp, która została wyjaśniona. 
Na Komisji powzięto dyskusję w przedmiocie nowego sposobu odbierania odpadów od mieszkańców. 
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał czy prawdą jest, że uchwała podjęta przez Radę dotycząca zniżek dla rodzin wielodzietnych została uchylona? 
Pani Anna Zdunek odpowiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła przedmiotową uchwałę. Kierownik udzieliła informacji w przedmiocie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości wpływających do urzędu gminy. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowej 

Projekt uchwały przedstawiła kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek. 
Radna Maria Wolsztyńska wypowiedziała się w kwestii powyższego projektu uchwały, a mianowicie, że okres dzierżawy na 10 lat nie jest konieczny poinformowała, że nie zgadza się z uzasadnieniem, które nie jest zgodne z rzeczywistością. Poruszyła kwestię umowy z IKARem, wskazała, że zapis dotyczący przedłużenia umowy nie jest korzystny dla gminy. 

Zarówno Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu jak i Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 4 głosami „za” przyjęły wniosek o zamieszczenia w uzasadnieniu projektu uchwały zapisu, który wskazuje, że realizacja inwestycji zawartych w punktach „b” do „e” umowy prowadzona będzie w przypadku podpisania umowy dzierżawy na 10 lat. 
  
- w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, 

Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. 
  
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, 
Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. 
  
- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, 

Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. 
  
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Żołędziowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota, 

Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.  
Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła kwestię oczekiwania przez mieszkańców na rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany czy też opracowania planu miejscowego, zapytała o okres oczekiwania oraz o środki finansowe jakie są z tym związane.
 Kierownik Andrzej Wiekierak odpowiedział, że trudno wskazać konkretny termin rozpatrzenia wniosku, gdyż wiąże się to również z dużymi kosztami rzędu od 4.000 do 10.000 zł. 

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Myśliwskiej i Łowieckiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota, 

Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. 


- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki 

Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak. 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak poinformował projektach uchwał, które były przygotowane na sesję w majową, która się nie odbyła w związku z czym będzie zmieniona podstawa prawna, a mianowicie wprowadzony zostanie tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym. 

w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki” 

Projekt uchwały przedstawił zastępca wójta Jan Jaworski. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Bronisław Balcerowski, radna Maria Wolsztyńska, radny Zbigniew Moroz, radny Janusz Walczyński, z-ca wójta Jan Jaworski. 

Ad.4. 
Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński podniósł kwestię budynku mieszkalnego w Zielonce, co miało być przedmiotem posiedzenia. 
Zasępca wójta Jan Jaworski poinformował, że prowadzona jest analiza dotycząca remontu przedmiotowego budynku. Poinformował o koncepcji zmiany ogrzewania. 
 Przewodniczący Janusz Walczyński zapytał, jak wygląda kwestia wymiany instalacji centralnego ogrzewania? Wskazał, że mieszkańcy skarżą się m.in. na cieknące rury. 
Z-ca wójta Jan Jaworski odpowiedział, że zauważył konieczności zmiany instalacji. 
Na posiedzenie przybył kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski, który wyjaśnił, że stan instalacji jest dobry i nie ma potrzeby wymiany, nie mniej jednak wskazał, iż w roku bieżącym zaplanowane są prace remontowe korytarzy wraz z wymianą grzejników. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła kwestię zaproszeń na uroczystości gminne, a mianowicie poinformowała wicewójta, że radni z Przyłęk takowych nie otrzymują. 
Kierownik COEiS Marian Wiśniewski przedstawił koncepcję zmiany ogrzewania w budynku. Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński zapytał, czy mieszkańcy są informowani, np. o planowanej zmianie czynszu. Wskazał, że mają oni pretensje w tejże kwestii. 
Kierownik M. Wiśniewski odpowiedział, że mieszkańcy są informowani z ustawowym wyprzedzeniem. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina poinformowała, że mieszkańcy bydynku oświatowego w Zielone prosili ją o interwencję. Radna wskazała, że lokatorzy płacą czynsz, a nie mają robionych remontów. Wyjaśniła, że mieszkańcy mają problem ze ścianami, czy też przeciekającym dachem. Radna Witkowska-Rypina zapytała jakie remonty zostały wykonane w przedmiotowym budynku w ostatnim czasie?
 Pan Marian Wiśniewski odpowiedział, że przeprowadzane były remonty ogrzewania. Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o przecieki dachu, to na meldunek mieszkańca są podejmowane interwencje. Odnośnie zgłoszeń jednej z mieszkanek, dotyczących koszenia trawnika, czy sprzątania klatki wyjaśnił, że gmina nie pobiera za to pieniędzy. Pan Wiśniewski poinformował, że składał propozycje mieszkańcom, że można zatrudnić osobę do powyższych czynności, co dodatkowo by ich obciążało, nie mniej jednak nie wyrazili na to zgody. Kierownik COEiS wskazał również, że w budynku zainstalowane zostały mierniki ciepła, co pozwoli na to, że mieszkańcy będą ponosili opłaty jedynie za zużyte ciepło oraz za ogrzewanie części wspólnych.
 Na Komisji powzięto dyskusję w kwestii prac remontowych w przedmiotowym budynku jak i ewentualnego wykupu mieszkań przez obecnych lokatorów.
 W dyskusji udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, zastępca wójta Jan Jaworski, radny Janusz Walczyński, radny Bronisław Balcerowski, radny Zbigniew Moroz, radny Dariusz, Makowski, kierownik COEiS Marian Wiśniewski. 


Ad.2. 
  
Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski poinformował, że oficjalne wyniki sprawdzianów kompetencyjnych w gimnazjach będą 21 czerwca br. Wskazał, że posiada jedynie dane ściągnięte przez dyrektorów szkół ze stron internetowych.
 Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska odczytała wyniki sprawdzianów w Szkołach Podstawowych, które przedstawiały się następująco: 
 SP w Białych Błotasch – 26,36
 SP w Przyłękach – 39,9 
 ZS Łochowo – 27,31 

  
Ad.4. 
  
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Janusz Walczyński wskazał, iż Strategia Rozwoju Gminy została dobrze przygotowana.
 Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała ile kosztowała? 
Z-ca wójta Jan Jaworski nie potrafił odpowiedzieć na powyższe pytanie wskazał, że należałoby je zadać skarbnikowi gminy. Na Komisji poruszono kwestię przygotowania prezentacji na temat Strategii przez firmę ją sporządzającą.
 Radna Marlena Witkowska-Rypina wskazała, że zbyt mała liczba mieszkańców została objęta ankietą w związku z czym jej wyniki są mało wiarygodne. 
Radna Maria Wolsztyńska wyjaśniła, że Komisja Oświaty wiele razy wnioskowała o sporządzenie strategii rozwoju sportu, której do dziś nie ma. Radna zważyła na to, iż w przedmiotowej strategii jest jedynie inwentaryzacja stanu istniejącego zarówno w kwestii sportu jak i zdrowia. 
Radny Janusz Walczyński przedstawił swoją uwagę odnośnie braku ujęcia w strategii komunikacji autobusowej Przyłęki, Zielonka, Ciele i Kruszyn Krajeński.
 W powyższej sprawie informacji udzielił z-ca wójta Jan Jaworski. Przedstawił także Komisji koncepcję rozwiązania ww. problemu. 
W powyższej sprawie głos zabrali: radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Janusz Walczyński, z-ca wójta Jan Jaworski, radny Bronisław Balcerowski. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zamknęła posiedzenie Komisji. 
  
Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18. 

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (17 lipca 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (1 sierpnia 2013, 15:32:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1107