z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2013 r., od godz. 10:00 do godz. 13:00

Białe Błota, dnia 27 sierpnia 2013 r.
RGK.0012.3.13.2013PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 sierpnia 2013 r., od godz. 10:00 do godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz sekretarz Anna Rywak, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Przyborska, prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Jerzy Mączko, skarbnik Lucyna Krasulak, inspektor Maciej Pastwa, inspektor Wiesława Kaczanowska, prezes UKS Czapla Zbigniew Karnas, prezes klubu ORI Ireneusz Przyborski. 


Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.


Porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe  Gminnego Centrum Kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.
2. Rozpatrzenie wniosku dyrektorów szkół, dotyczącego uchwały stypendialnej.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
4. Sprawy bieżące.Ad.1. 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe  Gminnego Centrum Kultury za pierwsze półrocze 2013 roku, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu, przedstawił dyrektor GCK Jarosław Zwoliński.
Przewodnicząca Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę na fakt, że priorytetowym zadaniem ośrodka kultury jest opieka nad dziećmi, a sensem budowania świetlic nie było to, żeby je teraz remontować.
Dyrektor GCK zważył na to, że chodzi o wymianę systemu ogrzewania w starej świetlicy w Łochowie. Wyjaśnił, że obecnie znajduje się tam stary piec węglowy, natomiast planuje się zmianę sposobu ogrzewania, co prędzej czy później i tak będzie musiało nastąpić.
Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła kwestię planowanych przychodów w kwocie 120.000,00 zł, zapytała z jakiej działalności są to przychody i jaki jest udział w tych przychodach „Festiwalu tańca”?
Dyrektor Jarosław Zwoliński odpowiedział, że w rubryce „wykonie przychodów” zostało wyjaśnione z jakich tytułów one pochodzą wskazał, że są to wpłaty uczestników zajęć oraz opłaty za uczestnictwo w konkursach i innych wydarzeniach.
Radna Witkowska-Rypina poprosiła o przygotowanie informacji na temat wysokości przychodów z „Festiwalu tańca”. Radna wskazała również, że do oceny wykonania merytorycznego finansowego niezbędny jest plan. Zapytała, czy takowe były aktualizowane w ciągu roku?
Dyrektor Jarosław Zwoliński poinformował, że plan został złożony do urzędu gminy, nie mniej jednak z tego co pamięta nie był on aktualizowany w ciągu roku.
Radna Marlena Witkowska-Rypina przedstawiła swoje zastrzeżenia, co do zaszeregowań pracowników.
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska, zapytała o koszty na administrację, a mianowicie czy obecnie są one wyższe niż wcześniej w ośrodku kultury w Łochowie?
Dyrektor GCK poinformował, że obecnie koszty administracji są niższe w związku ze zwolnieniem p. Cieślik. Wskazał, że nie ma potrzeby obsadzania ww. etatu. Nie mniej jednak wyjaśnił, że po połączeniu ośrodków kultury koszty administracji zmniejszyły się.
Radna Marlena Witkowska-Rypina poprosiła również o przedstawienie kosztów związanych z przegraną przez Gminne Centrum Kultury sprawą sądową. Radna zapytała również, czy GCK ponosiło koszty zastępstwa procesowego? Radna poprosiła o przegłosowanie wniosku o przygotowanie ww. informacji.
Przewodnicząca Maria Wolsztyńska poddała ww. wniosek pod głosowanie.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek.
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, kiedy będzie oferta kulturalna realizowana w takiej formie, że mieszkańcy będą mogli powiedzieć, że prawa kulturalne obywateli są realizowane, a wydatki na kulturę są w pełni uzasadnione?
W powyższej kwestii wypowiedział się dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński. Zwrócił uwagę także, że część imprez eventowych finansowanych jest z zaplanowanych wcześniej środków sołeckich oraz na fakt, że należałoby się zastanowić, czy zrezygnować z prowadzonych zajęć stałych i środki przeznaczyć na zapraszanie gwiazd i organizowanie koncertów.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński, radna Maria Wolsztyńska.
Na Komisji podjęto również dyskusję na temat organizacji „Święta Gminy”.

Ad.4.

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na wniosek komisji wyjazdowej o zamontowanie krzesek w Cielu i w Białych Błotach. Zważyła na to, że zaistniał błąd we wniosku, w którym wpisano miejscowości Ciele i Łochowo.


Ad.2.

Przewodnicząca Maria Wolsztyńska odczytała pismo dyrektorów szkół, dotyczące analizy uchwały stypendialnej.
Przewodniczący Gminnej Rady Sporu Ireneusz Przyborski poinformował o wniosku złożonym do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, dotyczącym zmiany uchwały w sprawie stypendiów dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Zwrócił uwagę, że pieniążki otrzymane przez dziecko w ramach stypendium powinny być wydatkowane na tą samą działalność w związku z którą zostało ono przyznane, tj. osoba wnioskująca o przyznanie stypendium (szkoła, klub sportowy) powinna mieć wpływ na jego wydatkowanie. Wskazał, że jest to opinia wszystkich klubów sportowych poza Spójnią.
Sekretarz Anna Rywak poinformowała, że należałoby zasięgnąć opinii prawnej czy dyrektor szkoły, czy też klub sportowy mogą dysponować środkami finansowymi z tytułu stypendium w imieniu dziecka.
Z-ca przewodniczącego Gminnej Rady Sportu Zbigniew Karnas wskazał, że należałoby brać wzór z Urzędu Marszałkowskiego, który przelewa kwoty stypendiów na konta klubów sportowych. Wypowiedział się również w kwestii tego, że stypendium powinno być narzędziem do dalszej pracy w danej dziedzinie.
W kwestii stypendiów nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: prezes GRS Ireneusz Przyborski, z-ca prezesa GRS Zbigniew Karnas, sekretarz Anna Rywak, radna Aleksandra Lubońska, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Maria Wolsztyńska, inspektor Aneta Malcer.
W dyskusji poruszono między innymi kwestię tego, kto miałby być dysponentem stypendiów za osiągnięcia dzieci - wnioskodawca (klub sportowy, dyrektor szkoły), czy rodzic. Zwrócono uwagę na to, że nie można całkowicie wykluczyć rodzica z możliwości podjęcia decyzji o przeznaczeniu stypendium. Padła również propozycja zawarcia porozumienia w powyższej kwestii między rodzicami, a instytucjami kształtującymi dzieci w danej dziedzinie. Dyskutowano również w kwestii przeznaczenia stypendiów na inne cele, niż te związane z dyscypliną, za którą stypendium zostało przyznane.
Sekretarz Anna Rywak zaproponowała także, że można by stypendium podzielić na transze miesięczne zamiast jednorazowej kwoty. 
Radna Maria Wolsztyńska, wskazała że niemiałoby to sensu w przypadku niskich kwot stypendiów. Przewodnicząca Komisji zaproponowała, żeby zorganizować spotkanie robocze zespołu w celu ukształtowania uchwały stypendialnej, w skład którego wchodziliby: p. Ireneusz Przyborski, p. Aneta Malcer, sekretarz Anna Rywak, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, dyrektorzy szkół oraz p. Zbigniew Karnas.
Radna Marlena Witkowska-Rypina złożyła wniosek, aby w komisji brali udział: cała Komisja Oświaty oraz po jednym przedstawicielu pozostałych instytucji.
Sekretarz Anna Rywak zaproponowała, żeby wszyscy przedstawiciele uczestniczyli w przedmiotowej Komisji.
Przewodnicząca Maria Wolsztyńska poddała pod głosowanie wniosek radnej Witkowskiej-Rypiny, który został odrzucony przy 1 głosie „za” i 2 „przeciw”. Komisja przyjęła wniosek sekretarza.
Inspektor Aneta Malcer przedstawiła również problem z uczniami uczęszczającymi i reprezentującymi gminne szkoły, a zamieszkującymi poza gminą. 
Przewodnicząca Maria Wolsztyńska zaproponowała, aby spotkanie robocze odbyło się 9 września, co jeszcze zostanie potwierdzone.

Ad. 3.

- w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych spółce z o.o. W Białych Błotach zadania własnego gminy Białe Błota i zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Białe Błota z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie: „Zakład Usług Komunalnych – spółka z o.o.”,

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska odczytała uzasadnienie ww. uchwały wskazała również, że powierza ona Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych wykonywanie zadania własnego gminy Białe Błota w postaci zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym.
Informacji uzupełniających udzielił prezes ZWiUK Jerzy Mączko, który wskazał, że niniejsza uchwała ma charakter porządkowy i ma na celu doprowadzenie istniejącego stanu faktycznego do zgodnego z obowiązującym stanem prawnym.

- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota,

Projekt uchwały przedstawiła kierownik GOPS Beata Przyborska. Wyjaśniła, że powstał on w związku z zaleceniami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kierowanymi do Przewodniczącego Rady Gminy – nie mniej jednak nie miały one na celu stwierdzenia nieważności uprzednio podjętej uchwały. Wskazała, że przedłożony program uzupełniono  w stosunku do poprzedniego programu  o diagnozę sytuacji rodzin w gminie, która została opracowana na podstawie danych statystycznych zebranych do końca pierwszego półrocza 2013 r. Ponadto na potrzeby ewaluacji i monitorowania przebiegu realizacji programu określono wskaźniki realizacji poszczególnych zadań. Pani Przyborska wskazała, że zaistniał błąd w projekcie uchwały dotyczący złej daty podjęcia, tj. zamiast 6 sierpień 2013 r. powinno być 29 sierpień 2013 r. 
Kierownik GOPS przedstawiła również  Komisji informacje w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który na dzień dzisiejszy sprawuje pieczę nad  9 rodzinami w terenu gminy.

- w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Kierownik GOPS Beata Przyborska poinformowała, że nie może się konkretnie odnieść do zarzutów zawartych w przedmiotowej skardze, gdyż dopiero przed Komisją pobieżnie zapoznała się z aktami sprawi. Przedstawiła informacje jakie udało jej się ustalić w powyższej kwestii. 

- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białe Błota,

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer,  która wyjaśniła, że zaproponowane zmiany umożliwią wypłatę świadczeń przed rozliczeniem, po przeprowadzeniu odpowiedniego wywiadu środowiskowego i uzyskaniu informacji z GOPS.

- w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/49/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota – Głos Białych Błot”

Projekt uchwały przedstawiła sekretarz Anna Rywak. Wyjaśniła, ze radca prawny wskazała, że po odwołaniu poszczególnych członków Kolegium zostanie „pusta” uchwała w związku z czym zasadne jest jej całkowite uchylenie.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała na co konkretnie mają być przeznaczone środki przeznaczone dla Centrum Obsługi Edukacji i Sportu na utrzymanie boisk sportowych?
Skarbnik odpowiedziała, że na wynagrodzenia osobowe pracowników na umowę o pracę 22.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 400,00 zł i usługi 1.500 zł.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała o 15.200 zł na zakup schodołazu dla ZS Łochowo, dlaczego akurat dofinansowuje się zadanie w tej szkole, a nie innej?
Skarbnik odpowiedziała, że należy te środki przeznaczyć ze względu na to, że na niniejszy cel został złożony wniosek o  dofinansowanie inwestycji, a dlatego w Łochowie, ponieważ prawdopodobnie dyrektor złożył wniosek.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: sekretarz Anna Rywak, radna Maria Wolsztyńska, radna Aleksandra Lubońska, radna Marlena Witkowska-Rypina.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, czy w COEiS zostali zatrudnieni nowi pracownicy? Zapytała również o 100.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg. Wskazała, że nie miały być już zwiększane środki na ten cel w związku z zakupem sprzętu.
Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że drogi są na bieżąco równane i środki przeznaczone będą na zakup materiału do równania oraz paliwa do sprzętu.
Podjęto dyskusję w kwestii zakupu sprzętu do równania dróg i zatrudnienia pracowników do jego obsługi.
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska złożyła wniosek o  zmniejszenie barier architektonicznych we wszystkich szkołach poprzez zakup schodołazów.
Skarbnik L. Krasulak odpowiedziała również, ze środki na wynagrodzenia pracowników w COEiS zostają zwiększone przez to, że uprzednio zostały one zmniejszone zarządzeniem wójta i przeznaczone na umowy cywilnoprawne.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022

Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.
Przewodnicząca Maria Wolsztyńska wypowiedziała się w kwestii dofinansowania dla powiatu w kwocie 300.000,00 zł. Wyjaśniła, że jej zdaniem te środki powinny być przeznaczone na spłaty kredytów.
WW. stanowisko poparła radna Marlena Witkowska-Rypina.

- w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz, polegająca na wykonaniu chodnika wraz z wyznaczeniem przejść dla pieszych w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Łochowo”,

Projekt uchwały przedstawiła skarbnik Lucyna Krasulak.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała jaki % całego zadania dofinansowuje gmina?

Radna Marlena Witkowska-Rypina wskazała, że z Biuletynu Informacji Publicznej pozyskała informacje o uchyleniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Radna zapytała, co było powodem jej uchylenia i dlaczego Rada Gminy nie dostała informacji?
Skarbnik poinformowała, że uchylenie dotyczyło przekroczenia 60% wskaźnika zadłużenia, co było prostowane na sesji w maju, o czym radni byli informowani. Wyjaśniła także, że w związku z przygotowywaniem sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze na chwilę obecną jeszcze nie jest aktualny wskaźnik zadłużenia.
Na Komisji powzięto dyskusję w kwestii stanu finansowego gminy oraz wprowadzania nowych i realizacji dotychczasowych inwestycji.

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej (KGP.0006.18.2013),

Projektu uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej (KGP.0006.24.2013),

Projektu uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,

Projektu uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

Projektu uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska. Poinformowała, że w tym miejscu będzie zmiany projekt uchwały w związku z tym, że osoby będące właścicielami chcą zmienić działkę, którą przekażą gminie w ramach rozliczenia opłaty adiacenckiej. Wyjaśniła także, że Ci Państwo będą musieli jeszcze dopłacić, gdyż wartość działki nie jest równoważna z wyliczoną opłatą adiacencką.

- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota,

Projekt uchwały przedstawił inspektor Maciej Pastwa. Wskazał, że zasadniczą zmianą w niniejszym planie jest zwiększenie wysokości wieży kościoła na 35 m. Wskazał, że plan obejmuje również inne zmiany.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, czemu ma służyć zapis dotyczący podziału działki? 
Inspektor Maciej Pastwa odpowiedział, że zgodnie z prawem każdy plan musi zawierać zapis dotyczący reguł podziału działek.
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, czy plan był konsultowany z parafią i czy są na to jakieś dokumenty?
Pan Pastwa wyjaśnił, że parafia zwróciła się z wnioskiem o zmianę planu, nie mniej jednak wskazał, że procedura planistyczna w tym zakresie nie wymaga uzgodnień pisemnych.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zawnioskowała o to, aby Komisji zostały udostępnione dokumenty związane z przeprowadzoną procedurą planistyczną. Uzupełniła, że chodzi o dokumentację począwszy od przekazania parafii gruntów.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

- zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota,

Projekt uchwały przedstawił inspektor Maciej Pastwa. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina zwróciła uwagę na nieczytelność mapy stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Wskazała, ze chciałaby zapoznać się  z dokumentem lepszej jakości.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota,

Projekt uchwały przedstawił inspektor Maciej Pastwa.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec,

Radna Maria Wolsztyńska wypowiedziała się co do zaproponowanej nazwy ulicy.
Inspektor Maciej Pastwa wyjaśnił, że taka nazwa została zaproponowana Radzie Sołeckiej przez p. Waldemara Kusz.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński,

Projekt uchwały przedstawił inspektor Maciej Pastwa.

Ad.4.

Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła kwestię wniosków złożonych przez Komisję oświaty, dotyczących przygotowania programu wspierającego rodziny wielodzietne oraz zorganizowania wystawy upamiętniającej twórczość Łukasza Płotkowskiego.
Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że sprawy związane z wystawą prowadzone są przez dyrektora GCK, natomiast odnośnie wprowadzenia ulg dla rodzin wielodzietnych przedstawiła kwestię związaną z uchyleniem przez nadzór wojewody, uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami.


Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zamknęła posiedzenie Komisji. Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.
metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (7 października 2013)
Opublikował: Natalia Zielińska (22 października 2013, 09:33:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1069