z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 października 2013 r., od godz. 8:00 do godz. 10:40

Białe Błota, dnia 8 października 2013 r.
RGK.0012.3.15.2013


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 października 2013 r., od godz. 8:00 do godz. 10:40  Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz sekretarz gminy Anna Rywak, dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie Mirosław Donarski, z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Joanna Załęgowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękach Alicja Włodarczak, p. Patrycjusz Migawa w zastępstwie kierownika Centrum Obsługi Edukacji i Sportu, dyrektor Gminnego Przedszkola WRÓŻKA w Białych Błotach Krystyna Nowak-Grobelska, zastępca dyrektor Gminnego Przedszkola WRÓŻKA w Białych Błotach Alina Janik. 


Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.Porządek posiedzenia:

1. Realizacja kampanii pod hasłem „zdrowa młodzież i bezpieczna szkoła” (funkcjonowanie programu profilaktyki wad postawy, zdrowe odżywianie, produkty spożywcze dostępne na terenie szkoły), 
2. Dowożenie uczniów do szkół,
3. Wnioski komisji po wizytacji boisk piłkarskich,
4. Zmiana „ustawy przedszkolnej” i jej funkcjonowanie w gminnym przedszkolu „WRÓŻKA”
5. Sprawy bieżące.Ad.1. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska poprosiła, aby dyrektorzy przedstawili informacje na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach oraz kwestię ich zdrowia, a przede wszystkim: przeciwdziałanie paleniu papierosów, negatywne skutki picia alkoholu i zażywania narkotyków, radzenie sobie z negatywnymi emocjami przez dzieci i młodzież, jak szkoły promują bezpieczny i zdrowy styl życia, higiena w okresie dojrzewania, dostosowanie planu lekcji.
Powyższych informacji kolejno udzielili dyrektorzy szkół z terenu gminy Białe Błota, tj. p. Mirosław Donarski – dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie, z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Joanna Załęgowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękach Alicja Włodarczak. Ze względu na nieobecność dyrektora  Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach Zdzisława Napory, przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska odczytała treść złożonego przez dyrektora sprawozdania w powyższej kwestii, stanowiącego załącznik do niniejszego protokołu. 
Sekretarz Anna Rywak poinformowała o uruchomieniu odwożenia dzieci ze szkoły do Łochowic na liczne wnioski mieszkańców.
Radna Marlena Witkowska-Rypina wskazała, że jedynie dyrektor SP w Przyłękach wspomniała, iż w szkole prowadzone są zajęcia otwarte dla rodziców, zapytała jak funkcjonuje to w pozostałych szkołach?
Dyrektor ZS Łochowo Mirosław Donarski zaznaczył, że świadomość rodziców jest bardzo ważna, nie mniej jednak wyjaśnił, że  w czasie gdy na topie były tzw. „dopalacze”, w szkole zorganizowano spotkanie w kwestii bezpośredniego przeciwdziałania zagrożeniu, dot. uczniów gimnazjum,  gdzie na 160 uczniów przyszło jedynie 6 rodziców w tym dwóch nauczycieli – wyjaśnił, że tak wygląda sprawa zainteresowania rodziców w każdej kwestii. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina wypowiedziała się w powyższym temacie. Wskazała, że jej zdaniem szkoła powinna podjąć wszelkie działania, żeby zachęcić rodziców.
W powyższej kwestii nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: dyrektor Mirosław Donarski, radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Maria Wolsztyńska.
Radna Aleksandra Lubońska zapytała, jak faktycznie odbywa się akcja „szklanka mleka w  szkole” i  czy jest to mleko białe?
Dyrektor SP Alicja Włodarczak odpowiedziała, że do szkoły dostarczane są kartoniki z mlekiem. Wyjaśniła, że od II semestru ubiegłego roku szkolnego jest to mleko białe. Wcześniej było to mleko na życzenie dzieci w różnych smakach, za które dopłacali rodzice obecnie jest ono bezpłatne.
Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię otyłości wśród dzieci i młodzieży, zapytała, czy funkcjonują na terenie szkoły automaty ze słodyczami, a jeżeli tak to jaka jest możliwość zerwania umowy na nie?
Z-ca dyrektora Joanna Załęgowska odpowiedziała, że w szkole są automaty, w których znajduje się żywność zarówno zdrowa jak i ta mniej zdrowa.
Dyrektor Mirosław Donarski odpowiedział, że na terenie szkoły nie ma ogólnodostępnych automatów jedynie w sklepiku szkolnym znajduje się automat z kakao.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja.

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska zaproponowała, aby z komisji wyszedł wniosek z komisji o wycofanie ze szkół automatów ze słodyczami.

Na Komisji ustalono termin spotkania w sprawie stypendiów na dzień 29.10.2013 r. o godz. 13:30.

Ad.2.

Dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie wskazał, że problem dowożenia dzieci do szkół w Łochowie będzie narastał  - wyjaśnił, że w roku bieżącym problem jest rozwiązany.
Radna Aleksandra Lubońska poruszyła kwestię dyżurów nauczycieli w celu pilnowania dzieci do czasu przyjazdu autobusu. Wskazała, że miało to być doraźnym rozwiązaniem, natomiast trwa do dziś. Zapytała, czy nie można rozwiązać inaczej kwestii dowozu i odbioru dzieci? 
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że opieka  nad dzieckiem po wyjściu z autobusu spoczywa na szkole i ewentualnym rozwiązaniem byłaby zmiana organizacyjna, co leży w gestii dyrektora.
Dyrektor Mirosław Donarski poinformował o wnioskach rodziców w kwestii dowożenia dzieci do szkół w Łochowie, przedstawił propozycje rozwiązań, na której jednak rodzice nie wyrazili zgody. Poinformował, że na dzień dzisiejszy zostały złożone 33 wnioski. 
Pan Patrycjusz Migawa z COEiS wypowiedział się w kwestii wzrostu liczby dzieci dowożonych do szkół oraz przyczyn ww. zjawiska.
Podjęto dyskusję w powyższym temacie.
Radna Marlena Witkowska-Rypina  udzieliła informacji na temat rozwiązania problemu dowożenia dzieci do szkół na przykładzie gminy Osielsko. Wyjaśniła, że tam dzieci dowożone są do szkoły w cenie biletu miesięcznego. Radna przedstawiła więcej informacji w niniejszej kwestii.  Radna poprosiła o przegłosowanie wniosku, dot. sporządzenia przez COEiS analizy, dotyczącej porównania kosztów, które byłyby ponoszone jeżeli koszt dowozu wynosiłby tyle co cena biletu miesięcznego wraz z wynajmem autobusu w drodze przetargu, z kosztami obecnie ponoszonymi.
Pan Patrycjusz Migawa poinformował, że koszty były już analizowane oraz, że były zorganizowane już dwa przetargi w wyniku których, oferty znacznie przewyższały koszty dotychczas ponoszone, a liczba przystanków była zmniejszona.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, p. Patrycjusz Migawa, radna Maria Wolsztyńska, radna Aleksandra Lubońska, sekretarz Anna Rywak.

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poddała pod głosowanie wniosek radnej Witkowskiej-Rypiny, dot. analizy kosztów dowozu dzieci do szkół, który został zaakceptowany.


Ad.3.

Odpowiedzi na wnioski komisji po wizytacji boisk piłkarskich, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu, przedstawił p. Patrycjusz Migawa.

Na Komisji powzięto dyskusję w powyższym temacie.


Ad.4.

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poinformowała, że Panie z gminnego przedszkola WRÓŻKA w Białych Błotach zostały zaproszone w związku ze zmianą „ustawy przedszkolnej”, polegającą na tym,  że rodzice za każdą godzinę przebywania dziecka ponad czas 5 godzin finansowanych,  będą ponosili koszt 1 zł, bądź mniej – w zależności od ustaleń gminy. Wskazała, że chodzi przede wszystkim o zajęcia dodatkowe. Radna zapytała jak wygląda niniejsza sprawa, gdyż z jej informacji wynika, że pieniądze z Ministerstwa na te zajęcia zostają, tzn. że tzw. „nowa ustawa przedszkolna” pozostawia środki na prowadzenie zajęć dodatkowych.
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że po wejściu obowiązku prowadzenia 5 godzin bezpłatnych zajęć dla wszystkich grup wiekowych w przedszkolu, gmina podjęła uchwałę w sprawie opłat za przebywanie dziecka ponad ww. czas. Obecnie po wejściu w życie nowej ustawy gmina musi do końca sierpnia 2014 podjąć uchwałę z opłatą wynoszącą max. 1 zł – wskazała, że może być to kwota niższa. Sekretarz poinformowała również, że będzie otrzymywana dotacje na pokrycie kosztów za każde dziecko w wysokości 102 zł. Wyjaśniła, że powyższe pozwoli na pokrycie kosztów zajęć dodatkowych ponad podstawowy program – sekretarz udzieliła szczegółowych informacji w przedmiotowej kwestii. Sekretarz Anna Rywak poinformowała także, że rodzice wraz z dyrekcją przedszkola wypracowali wspólny wniosek odnośnie dofinansowania z budżetu gminy zajęć języka angielskiego oraz rytmiki, do czego przychyliła się pani wójt. Sekretarz wskazała, że ogromny problem stanowią pozostałe zajęcia. 
Dyrektor przedszkola Krystyna Nowak-Grobelska poinformowała, że jej zdaniem koszt pracownika prowadzącego zajęcia dodatkowe najlepiej byłoby pokryć z budżetu przedszkola. Dyrektor udzieliła informacji związanych w zatrudnianiem instruktorów do prowadzenia zajęć dodatkowych. Wyjaśniła, że najlepszą formą byłaby umowa cywilnoprawna, nie mniej jednak od 2014 zgodnie z ustawą powinna być to umowa o pracę, co jest niezgodne z wytycznymi Ministerstwa. Dyrektor udzieliła szczegółowych informacji w przedmiotowej kwestii.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska, sekretarz Anna Rywak, dyrektor przedszkola Krystyna Nowak-Grobelska, radca prawny Edyta Ksobiak, radny Andrzej Kieroński, radna Marlena Witkowska-Rypina, z-ca dyrektora gminnego przedszkola Alina Janik, radna Aleksandra Lubońska.
Dyrektor przedszkola Krystyna Nowak-Grobelska wskazała, że oczekuje od Rady Gminy ewentualnego zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli od nowego roku.
Ponownie powzięto dyskusję w powyższej kwestii.
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że w roku bieżącym został rozwiązany problem języka angielskiego i rytmiki, natomiast w przyszłym roku trzeba będzie zwiększyć budżet.
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała jaka kwota wpłynęła do budżetu gminy w ramach dofinansowania przez Ministerstwo Edukacji wychowania przedszkolnego?
Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że dotacja wpłynęła we wrześniu i wyniosła ona 414 zł na jedno dziecko, a dokładną kwotę poda pani skarbnik.
Dyrektor Krystyna Nowak-Grobelska zapytała gdzie trafią dofinansowania dla samorządów?
Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że są to środki dla przedszkola.
W powyższej kwestii głos zabrali: radna Marlena Witkowska-Rypina, sekretarz Anna Rywak, dyrektor Krystyna Nowak-Grobelska, Aleksandra Lubońska, radna Maria Wolsztyńska.
Radna Marlena Witkowska-Rypina złożyła wniosek o przygotowanie informacji w kwestii wysokości dotacji dla przedszkola.
Na Komisji ponownie powzięto temat dofinansowania przez gminę zajęć dodatkowych w przedszkolu. Wspólnie ustalono również, że minimalnie dofinansowaniem objęte zostaną zajęcia z języka angielskiego oraz rytmiki.
Radna Marlena Witkowska-Rypina zaproponowała formę sponsoringu przez jej firmę, tj. bezpłatne prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci.


Ad.5. 

Przewodnicząca Komisji Maria Wolsztyńska poinformowała o terminie i tematyce najbliższego spotkania.

Radny Andrzej Kieroński wypowiedział swoje zdanie w kwestii dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkola. Wskazał, że jest temu przeciwny. Poinformował również, że prawdopodobnie w listopadzie radnym zostanie przedstawiony projekt w którym środki wypracowane przez szkoły mają być przekazane na rzecz gminy wskazał, że temu jest również przeciw.
Na Komisji powzięto dyskusję w powyższej kwestii, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Aleksandra Lubońska, radna Maria Wolsztyńska.
Radna Aleksandra Lubońska zwróciła uwagę na to, że dzieci w przedszkolach są „przeładowane” obowiązkami i do szkoły przychodzą z dużymi problemami emocjonalnymi.
Na Komisji powzięto dyskusję w powyższej kwestii.

Radny Andrzej Kieroński poruszył sprawę stypendiów dla uczniów, a mianowicie aby zostały one w dotychczasowej formie.
Radna Marlena Witkowska-Rypina poinformowała, że będzie wnioskować, aby były to stypendia Rady Gminy, a nie Wójta Gminy, gdyż inicjatywa wyszła od rady.
Przewodnicząca Maria Wolsztyńska wyjaśniła, ze radni już kiedyś o to walczyli nie mniej jednak dla dobra sprawy przystano na to, że są to decyzje wójta.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maria Wolsztyńska zamknęła posiedzenie Komisji. 


Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (21 października 2013)
Opublikował: Natalia Zielińska (22 października 2013, 10:52:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1367