Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 grudnia 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 16:00

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 grudnia 2013 r., od godz. 14:30 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Inspektor Wiesława Kaczanowska i Inspektor Maciej Pastwa.Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.Porządek posiedzenia:

1. Materiały na sesję;
2. Sprawy bieżące.


Ad.1. Materiały na sesję.

-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy informując, iż na sesji w dniu 19 grudnia 2013 r.  może się zdarzyć tak że będą zgłoszone nowe autopoprawki do projektu uchwały.

-w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022 i w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

Projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy.
Członkowie Komisji podjęli dyskusję nt. projektów uchwał.

-w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2013 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy .

-  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2013 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy .

-zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy informując, iż przez pomyłkę projekt uchwały został uproszczony poprzez wykreślenie zapisu dotyczącego możliwości ubiegania się o stypendium dzieci uczęszczających do szkół w Bydgoszczy, a zamieszkujących na terenie Gminy Białe Błota.
W wyniku dyskusji nad uchwałą Komisja wypracowała wniosek o uzupełnienie treści § 2  poprzez dodanie następującego zapisu: „ lub reprezentująca inne jednostki organizacyjne  i kluby sportowe z terenu Gminy Białe Błota .”

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.

-w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Wiesława Kaczanowska.

-w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Inspektor Maciej Pastwa.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Przyrodniczej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Inspektor Maciej Pastwa.


Ad.3 Sprawy bieżące.

Brak

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (17 grudnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (14 stycznia 2014, 13:35:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1016