Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 lutego 2014 r., od godz. 14:30 do godz. 15:30


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 lutego 2014 r., od godz. 14:30 do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik GOPS Beata Przyborska, Kierownik Referatu Rozwoju Agnieszka Piętka, inspektor Wiesława Kaczanowska, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.


Porządek posiedzenia:

1. Materiały na sesję.


Ad.1. Materiały na sesję.

Kierownik GOPS zwróciła się z prośba o przełożenie tematu dot. oceny zasobów pomocy społecznej z posiedzenia marcowego na miesiąc kwiecień. - wniosek został przyjęty jednogłośnie.

- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania nieodpłatnie pomocy w formie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS

- w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej, których dochód przekracza 150 % kryterium ustawowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS

- zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Białe Błota na lata 2013-2025

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Agnieszka Piętka i wyjaśniła, że zmiana uchwały dotyczy jedynie ujęcia inwestycji dot. budowy świetlicy w Zielonce z terminem realizacji do 2020 r.

- w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Agnieszka Piętka.
Sekretarz Gminy dodała, iż uchwała stanowi jedynie o kierunkach działania Wójta i daje możliwość podpisania ewentualnego porozumienia. 

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek i rozdała w ramach uzupełnienia projektu uzasadnienie do uchwały. Wyjaśniła również, że program musi być przyjmowany co roku, a  aktualne ceny schroniska dla zwierząt to kwota 1500 zł miesięcznie plus dodatkowo 500 zł za dorosłego psa i 250 zł za szczeniaków. Istnieje możliwość oddania maksymalnie 5 psów miesięcznie.

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Komisja podjęła dyskusję nad zasadnością utwardzenia ulicy Białej w Białych Błotach.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 lutego 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (8 lipca 2014, 10:32:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 771