Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 marca 2014 r., od godz. 8:00 do godz. 10:30


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 marca 2014 r., od godz. 8:00 do godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz  Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Dyrektor Gminnego Przedszkola Wróżka Krystyna Nowak -Grobelska, Przedstawiciele GOPS Katarzyna Struś i Alicja Piskuła

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.

 Na Komisji nieobecny był radny Andrzej Kieroński.

Porządek posiedzenia:

1. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej – GOPS;
2. Organizacja i finansowanie zajęć ( nie mieszczących się w podstawie programowej ) w Gminnym Przedszkolu „ Wróżka”;
3. Informacja dotycząca rekrutacji dzieci do przedszkola na rok 2014/2015;
4. Wolne wnioski.


Ad.1. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej – GOPS .

Pani Katarzyna Struś poinformowała, że na terenie Gminy Białe Błota działa Zespół interdyscyplinarny, który realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Poinformowała również, że w 2013 r. :
-założono  26 Niebieskich Kart;
-19 kobiet doświadczyło przemocy w rodzinie;
-zwiększyła się liczba dzieci doświadczających przemocy w rodzinie;
-21 mężczyzn stosowało przemoc w rodzinie;
-zwiększyła się przemoc fizyczna w rodzinie;
-pojawiła się dwa razy przemoc seksualna; 
Pani Struś poinformowała, że od 2011 r. jest prowadzony monitoring w środowisku przez dwie osoby. Ma to dać poczucie bezpieczeństwa rodzinom. W 2013  r. odbyło się 295 wizyt w środowisku . Protokoły z ww. spotkań często są ważnym elementem w postępowaniu sądowym.
Na terenie Gminy Białe Błota jest prowadzony również Program Wspierania Dzieci powiązany z poprzednim programem. Pojawił się także nowy program Asystent Rodziny, który zajmuje się 12 rodzinami. Polega na pracy z rodzicami, gdy dzieci są w rodzinie zastępczej albo gdy są zagrożone rodziną zastępczą. Praca polega na podniesieniu kompetencji rodzin i planowaniu budżetu rodzinnego.

Pani Alicja Piskuła przedstawiła sprawozdanie za 2013 r. W 2013 r. wydano 35 zasiłków stałych i 167 zasiłków okresowych. Wyjaśniła także, że program dożywiania obejmuje tylko i wyłącznie dzieci w szkole. Natomiast 326 środowisk jest objętych pomocą społeczną. GOPS pomaga również osobom mającym problemy z alkoholem. Dodała również, że pracownicy socjalni bardzo często wykonują swoją pracę w godzinach wieczornych. Pani Piskuła powiedziała, że potrzebny jest garaż dla samochodów służbowych.

Przewodnicząca Komisji zapytała o atmosferę w GOPSie i spytała, czy Komisja w tej kwestii może jakoś pomóc. 
Pani Alicja Piskuła powiedziała, że nie czuje się kompetentna do zajęcia głosu w imieniu większości pracowników.
Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że wg jej obserwacji ta niekorzystna sytuacja w GOPSie trwa bardzo długo. Powiedziała, że ww. sprawie nie chcą się wypowiadać zainteresowani i spytała czy ten mobbing nie jest przypadkiem przekierowany na osobę Kierownika GOPSu.
Pani Alicja Piskuła powiedziała, że sprawa mobbingu została potwierdzona poprzez przeprowadzenie ankiet wśród pracowników.
Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że jest osobą dotkniętą mobbingiem i dopóki sąd nie stwierdzi tego faktu, to trzeba w tej kwestii ważyć słowa. 
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy odnośnie roszczeń finansowych sprawa została skierowana do sądu?
Pani Alicja Piskuła  poinformowała, że w sprawie mobbingu sprawa nie została skierowana do sądu, a w sprawie roszczeń finansowych pozew złożył jeden pracownik. 

Radna Marlena Witkowska- Rypina nawiązała do sprawozdania i zapytała jak wygląda współpraca z podopiecznymi?
Pani Alicja Piskuła powiedziała, że jeżeli istnieje potrzeba to wprowadza się do rodziny Asystenta Rodziny. W przypadku osób bezrobotnych pomaga się im znaleźć pracę poprzez m.in. Kartę Aktywacji Zawodowej.
Radna Marlena Witkowska- Rypina zapytała w jaki sposób odbywa się weryfikacja wniosków  w sprawie zasiłków?
Pani Alicja Piskuła odpowiedziała, że po przyjęciu wniosku pracownicy socjalni wypisują wszystkich członków rodziny i zestawiają z ich udokumentowanymi dochodami.

Ad.2 i 3 Organizacja i finansowanie zajęć ( nie mieszczących się w podstawie programowej ) w Gminnym Przedszkolu „ Wróżka”. Informacja dotycząca rekrutacji dzieci do przedszkola na rok 2014/2015

Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że ustawa o systemie oświaty nałożyła na przedszkola nowe obowiązki i zasady rekrutacji dzieci. Są ustawowe kryteria plus szczegółowe kryteria ustalone przez Dyrektora Dodatkowym kryterium jest:
-kontynuowanie nauki w przedszkolu przez rodzeństwo,
-dochód rodziny,
-aktywizacja zawodowa,
-wielodzietność,
-samotna matka,
-niepełnosprawność jednego z członków rodziny.
Wnioski w tym roku zostały podzielone na trzy grupy tj:
-dzieci 5/6 letnie,
-zerówki 5- godzinne,
-dzieci 3/4 letnie.
Pani Dyrektor wyjaśniła, że w tym roku do 3/4 latków było 68 podań , a miejsc jest 60. Wyjaśniła także, że w przedszkolu są prowadzone zajęcia dodatkowe z rytmiki i języka angielskiego. Dzieci dodatkowo są zaprowadzane  na tańce i judo. Instruktorzy tych zajęć są upoważnieni do odbioru dzieci z przedszkola. Pani Dyrektor nawiązała również kontakt z panem od szachów i chce zorganizować zajęcia w domu kultury.
Przewodnicząca Komisji zapytała czy do przedszkola uczęszcza dużo dzieci z terenów Łochowic i Łochowa?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie, dużo jest natomiast dzieci z Kruszyna Krajeńskiego , Ciela, Zielonki, Murowańca i Białych Błot.

Ad.4. Wolne wnioski.

Komisja podjęła dyskusję nt planu pracy na II kwartał 2014 r.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (11 marca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (8 lipca 2014, 10:34:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 789