Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 marca 2014 r., od godz. 14:30 do godz. 15:45

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 marca 2014 r., od godz. 14:30 do godz. 15:45 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Zastępca Wójta Jan Jaworski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak i inspektor Magdalena Maison.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.


Porządek posiedzenia:

1. Materiały na sesję;
2. Wolne wnioski.


Ad.1. Materiały na sesję.

- teksty jednolite uchwał.

Projekty uchwał w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych przedstawiła inspektor Magdalena Maison i poinformowała, ze w związku z nowelizacją ustawy o ogłaszania aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych konieczne jest ujednolicenie uchwal, które chociaż raz zostały zmienione.

- projekty uchwał dot. skarg.

Komisja zapoznała się z projektami uchwał.

- w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Przewodnicząca komisji poinformowała członków komisji, iż na sesji wprowadzi poprawki do planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w zakresie godzin posiedzeń.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy

Radna Marlena Witkowska – Rypina poruszyła kwestię odszkodowań.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki na odszkodowania skończyły się w budżecie gminy na 2014 r., a są nowe decyzje od wojewody i dlatego jest zmiana  w tym zakresie.
Radna Aleksandra Lubońska poruszyła sprawę skateparku w Białych Błotach.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na skatepark w Białych Błotach będzie powtórzony przetarg.
Członkowie Komisji poruszyli również  sprawy kanalizacji w Lisim Ogonie, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, odzyskiwanie Vatu.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i poinformowała, iż już po przygotowaniu projektu uchwały weszła w życie nowa ustawa o funduszu sołeckim i w związku z powyższym na sesji będzie wprowadzona autopoprawka do projektu uchwały. Skarbnik Gminy powiedziała także, iż środki sołeckie  w 2014 w oparciu o statuty wynoszą 386 000 zł, a w oparciu o nową ustawę wyniosłyby 294 000 zł. Na nowelizacji przepisów tracą duże sołectwa, a zyskują małe. Ponadto istnieje możliwość odzyskania ponad 88 000 zł środków z budżetu państwa. W oparciu o nową ustawę sołectwa mogą wspólnie realizować inwestycje. Na wprowadzeniu nowych przepisów zyskały by takie sołectwa jak Prądki, Trzciniec, Przyłęki.
Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że według niej ww. sprawie powinni się wypowiedzieć sołtysi. W swojej wypowiedzi odniosła się do kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną dot. wydatkowania środków sołeckich wyniku której wskazano wiele nieprawidłowości w ich wydatkowaniu .

- w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w zamian za odszkodowanie.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażania zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że uważa iż nabycie tej drogi nie jest w interesie Gminy, gdyż będą z niej korzystać tylko mieszkańcy, bo nie jest to droga przelotowa, a dodatkowo trzeba jeszcze za nią zapłacić 50 000 zł.

Ad. 2 Wolne wnioski.

Komisja jednogłośnie przegłosowała wnioski o:
1. Udzielenie dodatkowych środków finansowych klubom sportowym szkolącym dzieci i młodzież z terenu gminy Białe Błota – 30000 zł ;
2. Udzielenie  Szkole Podstawowej w Przyłękach środków finansowych na najpotrzebniejsze bieżące remonty.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 marca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (8 lipca 2014, 10:41:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 838