Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 kwietnia 2014 r., od godz. 14:30 do godz. 16:30


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 kwietnia 2014 r., od godz. 14:30 do godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz  Sekretarz Gminy Anna Rywak oraz pracownicy GOPSu , przedstawiciele Związków Zawodowych i Redaktor Naczelna Białe Błota info Marzanna Kreja.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.

 
Porządek posiedzenia:

1. Analiza sytuacji zaistniałej pomiędzy członkami Związków zawodowych Pracowników Pomocy Społecznej w Białych Błotach, a pracodawcą. 

Ad.1. Analiza sytuacji zaistniałej pomiędzy członkami Związków zawodowych Pracowników Pomocy Społecznej w Białych Błotach, a pracodawcą. 

Pani Danuta Belicka reprezentująca Związek Zawodowy w Białych Błotach powiedziała, że nie wie czy ma sens to spotkanie skoro nie ma pracodawcy.

Przewodnicząca Komisji poprosiła pracowników i przedstawicieli Związków Zawodowych o przedstawienie sytuacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baiłych Błotach.

Pani Danuta Belicka powiedziała, że związek zawodowy ma zarzuty i zastrzeżenia do kierowanaia placówką i traktowania pracowników tj. mobbing. Do rozpatrzenia sprawy był powołany mediator. Sprawa mobbingu została potwierdzona przez stowarzyszenie antymobbingowe. Pani Belicka zapoznała uczestników spotkania z pismem w sprawie mobbingu i dodała że są dowody na naruszenie dóbr osobistych pracowników. Pracodawca jednemu z pracowników zalecił badania psychiatryczne. Ponadto pracownicy nie są traktowani w sposób równy dot. to m.in. przydziału środowisk.   
Pani Danuta Przybyło przedstawiciel Związków Zawodowych Pracowników Socjalnych powiedziała, że związek ma opinię w sprawie regulaminu  dot. wypłaty premii i dodała, że pracownice podpisały świadomie ww. regulamin .
Pracownice GOPSu powiedziały, że gdyby regulamin był realizowany to nie byłoby żadnych roszczeń ze strony pracowników Regulamin gwarantował premie regulaminowe, a pracodawca realizował premie uznaniowe. Teraz to sąd rozstrzygnie, czy była to premia regulaminowa, czy uznaniowa. I rozprawa ma się odbyć 15 kwietnia br. Pracownice dodały, że chciały załatwić sprawę polubownie, bez dodatkowych kosztów i odsetek. Wezwanie do zapłaty zostało wystosowane w listopadzie, a pozew  do sądu został złożony w marcu.
Przewodnicząca Komisji zapytała od kiedy obowiązywał sporny regulamin.
Pani Anna Antoszak powiedziała, że regulamin obowiązywał o 2009 r.
Pracownik GOPSu powiedział, że regulamin był wprowadzony, ale nie był stosowany w praktyce.
Przewodnicząca Komisji zapytała do jakich uzgodnień doszło po spotkaniu stron z Wójtem Gminy Białe Błota.
Sekretarz Gminy poinformowała, że Wójt Gminy zorganizowała spotkanie z mediatorem i dodała, że po pierwsze nie można zarzucić ośrodkowi pomocy społecznej, że pracuje nieprawidłowo. Podopieczni mają bowiem zapewnioną prawidłową opiekę. Nie można również powiedzieć, że nie ma problemu. Wynikiem tego spotkania była wzajemna wola do warsztatów w celu poprawienia relacji.
Pracownik GOPSu powiedział, ze odbyło się jedno spotkanie i był to wykład dot. asertywności.
Sekretarz Gminy dodała, że rozwiązaniem tego problemu będzie droga sądowa. Wójt Gminy starała się uczestniczyć w spotkaniu celem poprawy relacji jednak porozumienia na drodze pracodawca – pracownik nie ma.  Z kolei w kwestii mobbingu jest różnica zdań. Pani Sekretarz dodała, że nie chciałaby żeby nieobecność p. Kierownik została odebrana jako unik, to jest po prostu sytuacja losowa.
Pracowni GOPSu powiedziała, że przez tę całą sytuację pracownikom źle się pracuje w zakładzie.
Kolejny Pracownik GOPSu dodała, że Związek Zawodowy reprezentujący pracowników GOPSU powstał w 2012 r. i należy do niego 12 osób.

Radny Andrzej Kieroński zapytał kiedy sprawa o problemie została przekazana Wójtowi Gminy.
Pracownik GOPSu wyjaśniła, że w czerwcu 2013 r.
Radny Andrzej Kieroński następnie zapytał ile było spotkań ww. sprawie z Wójtem Gminy Białe Błota?
Pracownik GOPSu odpowiedziała, że odbyły się dwa spotkania.
Następnie radny Andrzej Kieroński dodała, że jest zszokowany sprawą skierowania pracownika do psychiatry.

W następnej kolejności uczestniczy spotkania podjęli dyskusję nt. Mobbingu w ośrodku pomocy społecznej.
 
Radny Andrzej Kieroński zapytał, czy wg opinii Państwowego Inspektora Pracy ww. premia należy się pracownikom.
Pracownik GOPS powiedziała, że należność tej premii potwierdziło Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w kwocie 400 000 zł.
Radna Marlena Witkowska- Rypina zapytała jaką pomoc otrzymali pracownicy że strony Wójta w związku zaistniałą sytuacją. 
Pracownik GOPS powiedziała, że inicjatywą Wójta Gminy była mediacja, wszyscy myśleli, ze to rozwiąże problem, ale do żadnego porozumienia nie doszło. Dodała, że pracownicy będący w związku zawodowym chcieli aby pracodawca był partnerem dla związku zawodowego.
Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że należała do związku zawodowego i została zwolniona  z pracy bez zgody ww. związku. Sprawa jest w sądzie od 5 lat 

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że odnosi wrażenie, iż w ośrodku pomocy społecznej są dwa obozy.
Pani Danuta Belicka  powiedziała, że za atmosferę w pracy odpowiada pracodawca, a pani Kierownik zarządza ośrodkiem pomocy społecznej poprzez konflikt. Dodała, że nie można mieć pretensji do osoby, która upomina się o swoje prawa i zrzesza się w związku.
Pracownik GOPSu nie będący członkiem związku zawodowego powiedziała, że wszystko opiera się na pieniądzach. Przy powoływaniu związku zawodowego zostali do niego wybrani pracownicy. Ośrodek podzielił się wraz z powołaniem tego związku. Dodała, że kierownik jest do kierowania jednostką i do wymagania. Powiedziała również , że nie odczuwa ze strony pracodawcy mobbingu i można się z kierownikiem dogadać.
Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że mobbing jest odczuciem subiektywnym i dodała że atmosferę tworzą ludzie.
Pani Danuta Przybyło  powiedziała, że ma nadzieję, że te relacje między pracodawcą, z pracownikami się poprawią.

Dalsza dyskusja nt mobbingu i przyznawania premii pracownikom GOPS.

Radny Andrzej Kieroński podsumował spotkanie stwierdzając, że ewentualny wyrok w sprawie to będą ogromne pieniądze do zapłacenia. Zapytał, kto pokryje koszty. Powiedział, że według niego ośrodek i pracownicy pracują rewelacyjnie. Przykre jest, że taka sytuacja zaistniała i dodał, że ze swojej strony chciałby żeby pracownicy zwracali się do radnych ww sprawie.
Redaktor Naczelna Białe Błota info Marzanna Kreja powiedziała, że pisała artykuł nt. Mobbingu i powiedziała, że jeżeli słyszy się o roszczeniach finansowych, to  nie jest mobbing.
Przewodnicząca Komisja powiedziała, że celem spotkania było zapoznanie się z tematem. Dodała również, iż cieszy się, że sprawa trafiła do sądu, który w końcu rozstrzygnie kwestię premii.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (8 kwietnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (8 lipca 2014, 10:43:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1421