Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 kwietnia 2014 r., od godz. 14:30 do godz. 17:00

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 kwietnia 2014 r., od godz. 14:30 do godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz  Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Rozwoju Agnieszka Piętka, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, inspektor Michał Czyżewski i przedstawiciele klubów sportowych.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.

Na komisji nieobecny był radny Andrzej Kieroński.
 
Porządek posiedzenia:

1. Plany merytoryczne klubów sportowych zweryfikowane do wysokości uzyskanej dotacji;
2. Sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury;
3. Materiały na sesję;
4. Wolne wnioski.

Ad.1. Plany merytoryczne klubów sportowych zweryfikowane do wysokości uzyskanej dotacji.

Kierownik Agnieszka Piętka przedstawiła podział dotacji dla poszczególnych klubów sportowych i wyjaśniła iż środki zostały przyznane przez Komisję konkursową.
Przedstawiciel klubu sportowego „ Spójnia” powiedziała, że środki zostały źle podzielone i ma wykładnie w tej sprawie z Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy siedziba klubu, która ubiega się o dotację musi być na terenie Gminy?
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie gdyż kluby mogą mieć siedzibę gdzie indziej, ale muszą z ich usług korzystać mieszkańcy Gminy Białe Błota. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła przedstawicieli klubów o przedstawienie planów na 2014 r.
Jako pierwszy głos zabrali przedstawiciel klubu sportowego „Spójnia”, którzy poinformowali , iż w związku z obniżeniem dotacji zrezygnują z organizacji turnieju. Klub sportowy składa się z 6 drużyn, plus jedna grupa seniorów. Ponadto jeden trener ma dwie drużyny. Dużym kosztem, obciążającym budżet klubu sportowego jest dowożenie dzieci na boisko do Przyłęk, bo tam tez odbywają się treningi. Oprócz sekcji piłki nożnej jest również sekcja siatkówki i Nordic Walking.
Przedstawiciel KS Łochowo powiedział, że jako jedyny klub otrzymali wyższą dotację i poinformował, że klub liczy 4 zespoły zgłoszone do rozgrywek.
Przedstawiciel UKS Łochowo poinformował, że do kwoty, którą otrzymał klub należy teraz zaplanować działalność. Dodał, że klub współpracuje ze szkołą.

Przewodnicząca Komisji powiedział, że przy pracach nad budżetem gminy na 2014 były składne propozycje o kosiarkę i o zwiększenie środków na sport. Propozycje te nie zostały uwzględnione w budżecie. Komisja zdawała sobie sprawę, że tych środków finansowych na sport  jest mało i dlatego złożyła ponownie wniosek do Wójta Gminy o zwiększenie środków dotacji dla klubów sportowych o 30 000 zł. Niestety Wójt Gminy odmówił przyznania tych środków. 
Sekretarz Gminy powiedziała, że sport w Gminie to nie tylko kluby sportowe, to jest też utrzymanie boisk. Ponadto przybywa innych inwestycji na terenie Gminy, a kluby sportowe mogą być dofinansowywane, ale mają też inne możliwości pozyskiwania środków na swoją działalność.
Kierownik Agnieszka Piętka dodała, że każdy z klubów może pozyskać środki  z zewnątrz na swoją działalność. Wszystkie informacje o konkursach są wysyłane poszczególnym klubom przez pracownika Urzędu Gminy.

Ad.2. Sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury.

Sprawozdanie przedstawił Dyrektor Gminnego Centrum Kultury.

Komisja zwrócila się do dyrektora Gminnego Centrum Kultury o podanie następujących informacji:

1.    W jakich kwotach Gminne Centrum Kultury dofinansowywało poszczególne zadania?
2.    Z jakiego tytułu odnotowano wpływy z działalności i w jakich kwotach?
3.    Czy dokonywane były zmiany w planie finansowym GCK w roku 2013, jeżeli tak w jakim okresie?
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3. Materiały na sesję.

- w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez Gminne Przedszkole WRÓŻKA w Białych Błotach.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy.

- w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazw ulicom – projekt nr

Radna Marlena Witkowska- Rypina poinformowała, że rozmawiałam z mieszkańcem miejscowości Ciele, który prosi o wykreślenie ul. Kupickiej z ww. projektu uchwały, gdyż jest to jego droga prywatna.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały przedstawił inspektor Michał Czyżewski.
Sekretarz Gminy dodała, że cała ulica Narcyzowa zostanie zaliczona do kategorii drogi gminnej, a projekt zostanie wykonany przez przedsiębiorcę na odcinku ok 100 m do jego posesji. 
- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 kwietnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (8 lipca 2014, 10:46:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 776