Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 maja 2014 r., od godz. 14:30 do godz. 16:00


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 maja 2014 r., od godz. 14:30 do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński i mieszkaniec Gminy Białe Błota

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.

Na Komisji nieobecna radna Aleksandra Lubońska
 
Porządek posiedzenia:

1. Materiały na sesję;
2. Wolne wnioski.


Ad.2. Wolne wnioski.

Na Komisję przybył mieszkaniec, który poinformował iż złożył wniosek o internet szerokopasmowy w 2013 r., a do dnia dzisiejszego ww. sprawie nie otrzymał odpowiedzi. Dodał również, iż w bieżącym roku również złożył wniosek, ale jak się okazało to już po terminie.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że mieszkaniec złożył wniosek do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego ww. sprawie, a w I naborze do Urzędu Gminy Białe Błota nie wpłynął żaden wniosek. Pismo wpłynęło dopiero 9 maja 2014 r. Aktualnie trwa nabór na listę rezerwową.
Radna Marlena Witkowska – Rypina powiedziała, że skoro mieszkaniec uważa, że złożył wniosek, a Urząd Gminy Białe Błota twierdzi, że taki wniosek nie wpłynął to należy skierować sprawę do Komisji Rewizyjnej.

Ad.1. Materiały na  sesję.

-w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak poinformował, iż jest to kolejny wniosek o rozliczenie opłaty adiacenckiej.

-w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

-zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łochowo.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

-zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

-zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

-w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, która zgłosiła autoporawkę do projektu uchwały tj. uzupełnienie jej treści o tytuł uchwały.

-w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach  za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor GCK Jarosław Zwoliński.
Radny Andrzej Kieroński powiedział, że nie ma uwag co do sprawozdania za 2013 r.
Radna Marlena Witkowska- Rypina spytała skąd są rozbieżności finansowe w imprezie motocyklowej tj. zaplanowano 10 000 zł, a wydano o 9 000 zł więcej. Dlaczego na imprezę pieczonego ziemniaka wydano aż 5000 zł. Poruszyła także kwestię nauki gry na instrumentach.
Dyrektor Jarosław Zwoliński odpowiedział, że  w momencie przygotowywania budżetu zjazdu motocyków nie był znany wymiar imprezy. Organizatorem zjazdu był Urząd Gminy Białe Błota i Gminne Centrum Kultury. Jeżeli chodzi o kwoty gry na instrumentów, to są to wynagrodzenia instruktorów pochodzące z wpłat dzieci. 
Radna Marlena Witkowska – Rypina zapytała także o kwotę na zużycie materiałów i energii tj. 192 420,98 zł i o koszty usług obcych tj. 239 612,38 zł i  poprosiła o wyjaśnienie tych kwot na najbliższej sesji. Poruszyła także kwestię uregulowania sprawy Rady Programowej Ośrodka Kultury.
Dyrektor Jarosław Zwoliński poinformował, iż projekt uchwały ww. sprawie zostanie przygotowany na najbliższą sesję.
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 maja 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (8 lipca 2014, 10:51:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 860