Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 czerwca 2014 r., od godz. 8:00 do godz. 10:00

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 czerwca 2014 r., od godz. 8:00 do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Kierownik GOPS Beata Przyborska, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.

Na Komisji nieobecny był radny Andrzej Kieroński.
 
Porządek posiedzenia:

1. Materiały na sesję;
2. Wolne wnioski.

Ad.1. Wolne wnioski.

Na Komisje przybyła Pani Beata Przyborska w celu omówienia Karty Dużej Rodziny. Poinformowała, że jest to program rządowy, realizowany za pośrednictwem gmin. Jest skierowny do rodzin z c najmniej 3 dzieci. Program wszedł w życie 15 czerwca br i aktualnie realizacją zajmuje się sekcja świadczeń rodzinnych. Gminy za realizację tego zadania będą otrzymywały środki z budżetu państwa. Partnerami programu są poszczególne ministerstwa i największe ulgi są w instytucjach kultury, partnerami są również m.in. firma KRUK i delikatesy Alma.

Przewodnicząca Komisji zapytała Sekretarza Gminy o lokalną kartę dużej rodziny.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że na sierpniową sesję zostanie przedłożony projekt uchwały z propozycją mieszkańców. Na tę chwilę w sondzie największą popularnością cieszą się zniżki wody.

Ad.1 Materiały na sesję.

- w sprawie aktualizacji gminy Białe Błota na okręgi wyborcze.

Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy.

- teksty jednolite uchwał.

Projekty uchwały omówiła Sekretarz Gminy.

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2013 rok.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy.

Ad. 2 Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji odczytała wniosek, który wpłynął do Komisji od szkoły języka angielskiego dot. pokrycia kosztów przejazdu dzieci do Warszawy.
Komisja jednogłośnie poparła ww. wniosek.

Ad.1. Materiały na sesję.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak, który poinformował, że wpłynęły dwa wnioski z propozycją nadania ww. drodze nazwy.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży.

Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że Rada Gminy nie ma obowiązku sprzedaży działek z bonifikatą. Powiedziała, że nie należy pochopnie  pozbywać się pieniędzy. Dodała , że Rada Gminy powinna mieć pełną wiedzę o wydatkach jakie ponieśli użytkownicy wieczyści.
Przewodnicząca Komisji zapytała kiedy wpłynęły wnioski ww sprawie.
Kierownik Andrzej Wiekierak odpowiedział, że są to wnioski, które wpłynęły w przeciągu pół roku.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Kierownik Andrzej Wiekierak przedstawił nowy projekt uchwały, który wprowadzi do porządku obrad na sesji Rady Gminy i poinformował, że  uchwała dotyczy nabycia nieruchomości o powierzchni 363 metrów.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 czerwca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (8 lipca 2014, 10:57:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 801