Protokół 28.12.2004

 

Nr 0063-3(15)2004

Protokół

Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2004 roku od godz. 16:00 do 19:30 w sali USC Urzędu Gminy ul. Szubińska 7 Białe Błota.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie obu Komisji zgodnie z listami obecności, Wójt Gminy Katarzyna Kirstein – Piotrowska, Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Prezes ZWiUK Krzysztof Barczak,

Przebieg posiedzenia został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu

 

Przewodniczący posiedzenia Komisji Jerzy Kasprzak powitał wszystkich zebranych           i przedstawił porządek posiedzenia:

1.        Omówienie propozycji stawek taryf za wodę i odprowadzanie ścieków.

2.        Przedstawienie projektu budżetu gminy na rok 2005.

3.        Sprawy bieżące.

 

Ad. 1

Prezes ZWiUK omówił propozycje stawek taryf za wodę i odprowadzanie ścieków. Zwraca uwagę, że stawki w przypadku nie przyjęcia ich przez radnych wejdą w życie po 70 dniach.

Radna Gabriela Żernicka i Radny Stanisław Marks zwrócili uwagę, że należy rozbudowywać sieć kanalizacyjną, bo w ten sposób zwiększy się liczba klientów ZWiUK i poprawi się jego rachunek ekonomiczny.

 

Ad. 2

Skarbnik Gminy omówiła założenia budżetowe na 2005 rok.

Radna Gabriela Żernicka zwraca uwagę na zbyt małe środki przeznaczone w budżecie na realizację programu plan odnowy sołectw.

Radny Stanisław Marks zwraca uwagę, że budżet GOKiS jest bardzo obciążony kosztami utrzymania i niewiele z niego zostaje na działalność kulturalną.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że planowany jest  wzrost wydatków na GOKiS o 5% w stosunku do 2004 roku.

Radny Zenon Paplaczyk ponawia postulat o obniżenie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy przez ograniczenie korzystania z usług poczty i zastąpienie ich gońcem.

Komisja pozytywnie opiniuje wniosek o przeprowadzenie monitoringu co kwartał wysyłanych przez Urząd pism pod względem ilości listów poleconych.

Radna Ewa Kiełczyńska pyta kto występuje o zapisanie w budżecie kosztów utrzymania świetlic szkolnych.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że dokonuje tego na wniosek dyrektorów szkół.

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak proponuje nie podnosić diet radnych tak jak to wynika ze wzrostu kwoty bazowej ustalanej przez Ministerstwo Finansów. Uważa, że na styczniową sesję należy przygotować taki projekt uchwały, aby wysokość diet pozostała bez zmian. 

Komisja pozytywnie opiniuje wniosek.

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak zwraca uwagę na bardzo duży deficyt budżetowy i wzrost zadłużenia gminy do prawie 46%.

Radna Ewa Kiełczyńska zwraca uwagę na strukturę imprez organizowanych przez GOKiS w sołectwach. Uważa, że powinno być to ujęte w budżecie tak, aby pieniądze na  organizowane w sołectwach imprezy były wykorzystywane efektywnie. Uważa, że w każdym sołectwie powinna być w roku jedna, ale porządnie przygotowana  impreza.

Radny Jacek Stojke zwraca uwagę, że popiera uchwałę budżetową na 2005 rok warunkowo, ponieważ w sołectwie Prądki i sołectwie Zielonka nie ma żadnych inwestycji mimo, że w pozostałych miejscowościach już sporo inwestycji zostało wykonanych. Ma nadzieję, że mieszkańcy Zielonki doczekają się wreszcie jakichś inwestycji, bo jeśli w przyszłym budżecie nie zostaną one umieszczone to on go nie poprze.

Przewodniczący Komisji Jerzy Kasprzak popiera wniosek Radnego Jacka Stojke i uważa, że w przyszłym roku należy zabezpieczyć środki na inwestycje w Zielonce.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2005 rok.

 

Ad. 3

Radny Zenon Paplaczyk przedstawił bardzo korzystne ekonomicznie wyniki gazyfikacji mieszkań należących do wspólnoty w Bydgoszczy. Uważa za konieczne ze względów oszczędnościowych podłączenie szkół do sieci gazowniczej.

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                           Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Jacek Rakoczy                                                                Jerzy Kasprzak

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (2 stycznia 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (23 lutego 2005, 12:22:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1742