Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2014 r., od godz. 14:00 do godz. 16:30


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 sierpnia 2014 r., od godz. 14:00 do godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, inspektor Maciej Pastwa, inspektor Wiesława Kaczanowska, inspektor Jan Czekajewski, Kierownik GOPS Beata Przyborska, Dyrektor Gminnego Przedszkola „ Wróżka” Krystyna Nowak-Grobelska, Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Jana Twardowskiego w Przyłękach Alicja Włodarczak, Dyrektor  Publicznego Gimnazjum im. M. Rejewskiego w Białych Błotach Zdzisław Napora, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie Mirosław Donarski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach Danuta Ferenstain.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.


Porządek posiedzenia:

1. Ocena przygotowań do nowego roku szkolnego 2014/2015;
2. Materiały na sesję;
3. Wolne wnioski.


Ad.1.  Ocena przygotowań do nowego roku szkolnego 2014/2015.

Przewodnicząca Komisji powitała gości i poprosiła o przedstawienie przez poszczególnych dyrektorów informacji o przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2014/2015.
Dyrektor Krystyna Nowak Grobelska poinformowała, iż w nowym roku będzie w przedszkolu 12 grup, czyli 283 dzieci. W okresie wakacyjnym dokonano bieżących przeglądów. Odbyły się również zajęcia adaptacyjne dla nowych dzieci. Jeżeli chodzi o zajęcia dodatkowe  to w tym roku będzie to rytmika i język angielski.
Dyrektor Alicja Włodarczak poinformowała, że w Przyłękach w nowym roku szkolnym jest o 25% więcej dzieci niż w roku poprzednim. Są dwie klasy zerowe  i dwie klasy pierwsze. Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym. Świetlica jest czynna od godz. 6:30 do godz. 17:30. W szkole są aktualnie wymieniane okna. W roku szkolnym 2014/2015 będzie w szkole 9 oddziałów i 154 dzieci.
Dyrektor Danuta Ferensztain poinformowała, że szkoła liczy ponad 1000 uczniów, co daje 44 oddziały i 94 nauczycieli. Obecnie jest 11 klas I i 3 oddziały przedszkolne. Klasy pierwsze będą pracowały w systemie dwuzmianowym. W nowym roku szkolnym wprowadzono zajęcia z etyki i doposażony zostanie plac zabaw przy ul. Czerskiej.
Dyrektor Zdzisław Napora poinformował, że w szkole w nowym roku szkolnym będzie 435 uczniów i 52 nauczycieli. W wakacje została wymalowana szatnia, hol w bloku sportowym i sala nr 122 oraz pokój dyrektora. Zostały tez pomalowane ławki wokół boiska i patio.
Dyrektor Mirosław Donarski poinformował, że w nowym roku szkolnym będzie 731 uczniów, co daje 30 oddziałów i 64 nauczycieli. Od nowego roku szkolnego jest dodatkowy etat sprzątaczki. W czasie wakacji zostały przeprowadzone remonty bloku sportowego i sanitariatów. Dodał, ze trzeba się przymierzyć w najbliższym czasie do remontu sali gimnastycznej i przywrócenia do użytku w segmencie A poddasza. Problem z którym się boryka szkoła to jest dach w gimnazjum,. Dodał, że dumą szkoły jest gabinet stomatologiczny.

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że w miesiącu lipcu była w szkole w Łochowie i sekretariacie spotkała grupę rodziców, którzy przyszli ze skargą, iż ORLIKI są czynne dopiero od 14. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu złożyła w tej sprawie wniosek do Wójta Gminy. Wniosek został rozpatrzony negatywnie.
Pani Przewodnicząca złożyła wniosek o dodatkowy etat gospodarczy w Szkole Podstawowej w Białych Błotach- wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 2 Materiały na sesję.

- w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek i poinformowała, że po opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej gmina będzie mogła się ubiegać o środki unijne na ten cel.

Radna Marlena Witkowska – Rypina poruszyła kwestie bezdomnych zwierząt.
Kierownik Anna Zdunek odpowiedziała, że w sprawie bezdomnych zwierząt jest bardzo dużo zgłoszeń od mieszkańców i na tę chwilę przekroczone są limity miesięczne.

-uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwienia indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach

Kierownik GOPS poinformowała, że w dniu dzisiejszym do Biura Rady Gminy wpłynęło pismo z Forum Związków Zawodowych skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach, gdyż projekt wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi. Po konsultacji ww. sprawy z Radcą Prawnym wynika, że nie ma wprost przepisu z którego wynikałby obowiązek konsultacji, ale dla „ świętego spokoju” projekt uchwały zostanie przekazany właściwym związkom.

- w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.5.2014 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na sesji wycofa z porządku obrad ww. uchwałę i zostanie wprowadzony nowy projekt uchwały w tej sprawie.

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Projekt uchwały przedstawił Inspektor Jan Czekajewski.

-zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy.
Radna Aleksandra Lubońska zgłosiła wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad i podwyższenie dodatku dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Białych Błotach.
Przewodnicząca Komisji poprosiła o przedstawienie informacji jak kształtują się dodatki funkcyjne i za wychowawstwo w innych gminach.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radna Marlena Witkowska- Rypina zapytała na co konkretnie są zwiększane wydatki w oświacie?
Skarbnik Gminy odpowiedział, że wydatki są zwiększona na wynajem pomieszczeń i zakup energii.
Radna Marlena Witkowska- Rypina zgłosiła wniosek  o podanie  kwot przeznaczonych na wynajem obiektów szkolnych.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska.
Radna Marlena Witkowska- Rypina poprosiła o przedstawienie informacji, czy działki podane w uchwale są zabudowane i jak długo poszczególne osoby płacą za dzierżawę.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił inspektor Maciej Pastwa.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ku Wiatrakom i Chabrowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił inspektor Maciej Pastwa.

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kościelnej w miejscowości Ciele, Gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił inspektor Maciej Pastwa.

- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Diamentowej i Kamiennej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawił inspektor Maciej Pastwa.


Ad.3 Wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji poinformował, że wpłynął wniosek o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Bialobłockiej Karty Dużej Rodziny 
Radna Marlena Witkowska- Rypina złożyła wniosek o zabezpieczenie środków na projekt Urzędu Gminy.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 sierpnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (12 listopada 2014, 12:55:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 859