Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 września 2014 r., od godz. 14:00 do godz. 16:30

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 września 2014 r., od godz. 14:00 do godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Prezes Spółki Medycznej Ikar Maciej Borowicz, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Kierownik Referatu Rozwoju Agnieszka Piętka. 
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.

Porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie przychodni Ikar
2. Karta Dużej Rodziny
3. Wolne wnioski

Ad.1. Funkcjonowanie przychodni Ikar.

Przewodnicząca Komisji powitała gości i poprosiła Prezesa Borowicza o wypowiedź na temat umowy podpisanej przez przychodnię z Gminą Białe Błota. Padło pytanie na jakiej podstawie udzielono zwolnienia spółki z płacenia dzierżawy. 

Pan Maciej Borowicz przedłożył poniesione koszty spółki w wysokości 75 tys.zł na m.in.: naprawę zniszczonych schodów zewnętrznych, wymianę krzeseł w poczekalni, odnowienie gabinetów, co podaje jako przyczynę ulg udzielonych na dzierżawę. 

Radna Marlena Witkowska-Rypina zgłosiła problem kobiet w ciąży, które na badanie ginekologiczne odsyłane są na Błonie.

Pan Maciej Borowicz zapewnił, że aparat ginekologiczny jest na miejscu, spełnia wymogi,  ale spróbuje to wyjaśnić. Następnie Prezes przeszedł do omawiania działania przychodni. Podał, że wprowadzony został system zarządzania jakością, przychodnia otrzymała certyfikat firmy DETRA w 2013 r. W przychodni pracują: lekarz rodzinny, internista, pediatra oraz chirurg. Istnieje również poradnia stomatologiczna, rehabilitacyjna oraz ginekologiczna. Prezes poinformował, że prawdopodobnie w tym roku nie będzie konkursu na specjalistykę, a jeżeli się odbędzie to zobowiązał się, że zgłosi poradnię laryngologiczną, kardiologiczną i neurologiczną. Podkreślił, że spółka dba o wygląd przychodni i teren wokół budynku. Przeprowadzony został remont kotłowni; czyszczenie kominów, wentylatorów w gabinetach; montaż nowoczesnej centrali telefonicznej, co umożliwia nagrywanie rozmów i szybszy kontakt z innymi placówkami. Zakupiony został nowy program do obsługi pacjentów, w którym zawarte są wszystkie nowe bazy leków. Pan Maciej Borowicz poinformował, że pod opieką pozostają dzieci w szkołach. Wykonywane są badania przesiewowe w szkołach m.in. dzieci klas I w zakresie wad postawy. Przychodnia zakupiła aparat do wideokalkoskopii w 2013r., elektrochirurgii w czerwcu b.r., który umożliwia wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych w poradni ginekologicznej lub chirurgicznej. Rehabilitacja ambulatoryjna została otwarta w grudniu 2013r., gdzie będą pracowały 4 osoby. Z kolei stomatologia zachowawcza funkcjonuje dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Zamontowano aparat do RTG w przychodni w Białych Błotach i w szkole w Łochowie. W przychodni istnieje również możliwość przeprowadzenia badań dot. Medycyny Pracy dla zakładów z terenu Gminy Białe Błota, jak i dla indywidualnych pacjentów. Organizowane są także tzw. Białe Soboty i Niedziele, badania przesiewowe wzroku i słuchu. Prezes podał, że jest zadowolony z postępów przychodni jak i również z personelu. 

Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że doktor wyszedł poza to, co zawarte jest w umowie. Wspomniała też o utworzeniu parkingu do końca 2014r i zagospodarowaniu zieleni wokół budynku. 

Pan Maciej Borowicz odpowiedział, że zmieniona została brama wjazdowa. Ważniejsze było jednak zrobienie miejsca do rehabilitacji. W planach była także zmiana ogrzewania, jednak pojawił się problem z placem przed budynkiem, gdyż jeżeli jest ogrzewanie węglowe, opał musi być zrzucany do wsypu, gdzie można byłoby zrobić kolejne miejsca parkingowe. Przychodnia będzie miała zmienione logo i pomalowaną elewację. 

Radna Maria Wolsztyńska zadała pytanie czy przez okres 2 lat utrzymane zostaną aktualne stanowiska pracy.

Pan Maciej Borowicz odpowiedział, że nie było mowy o jakichkolwiek zwolnieniach. Ponadto przez cały czas zatrudniane są nowe osoby. 

Radna Marlena Witkowska-Rypina poprosiła o przedłożenie regulaminu pracy.

Pan Maciej Borowicz odpowiedział, że takie materiały posiada pani z kadr i pan mecenas, jednak nie wszystko można podać do informacji publicznej.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała czy istnieje fundusz socjalny.
 
Pan Maciej Borowicz odpowiedział twierdząco.
Radna Aleksandra Lubońska poruszyła kwestię gabinetów stomatologicznych.
Pan Maciej Borowicz otrzymał kontrakty dla dorosłych i stomatologię dziecięcą oraz kontrakt na stomatologię dziecięcą w Łochowie. Cały kontrakt obejmuje 30 godzin pracy. 
Radna Maria Wolsztyńska poinformowała, że Komisja otrzymała pismo z NFZ o tym, że na drzwiach gabinetu powinny być wypisane godziny pracy, co też zgłosiła wnioskiem z Komisji. Zapytała też czy Ikar ma zaległości związane z czynszem.
Pan Maciej Borowicz odpowiedział, że jeszcze są zaległości, lecz spłacane są na bieżąco. 
Prezes został poproszony o złożenie informacji na temat Funduszu Socjalnego do Biura Rady Gminy. 
 
Ad.2. Karta Dużej Rodziny

Kierownik Agnieszka Piętka przekazała projekt Uchwały członkom komisji. Karta Dużej Rodziny zakłada wsparcie dla rodzin wielodzietnych zgodnie z rozporządzeniem z dn. 16.06.2014r zgodnym z Ogólnopolską Kartą Rodziny. Założeniem jest też ograniczenie kosztów związanych z drukowaniem Kart Dużej Rodziny. Wprowadzone będą ulgi związane ze środowiskiem Gminy. Kierownik Referatu Rozwoju poinformowała również, że na stronie internetowej Urzędu Gminy znajduje się sonda, z której wynika, że 73% mieszkańców chce obniżenia kosztów opłat za wodę i śmieci; 8% oczekuje  zniżek za odpady komunalne dla 3-go i kolejnego dziecka; 5% chce dopłat do biletów autobusowych na wszystkich członków rodziny; a 14% oczekuje dopłat do wstępu na basen. W gminie jest 298 rodzin wielodzietnych, z czego w GOPSie na dzień 3.10.2014r złożonych zostało 73 wniosków o wydanie karty. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała jaka będzie wysokość dopłat.
Kierownik Agnieszka Piętka poinformowała, że przy przeciętnym zużyciu 2m³ wody na osobę, gdzie woda to koszt 4,30zł, ogólny koszt dopłat wyniesie ok. 80 tys. złotych rocznie . 
Komisja powiedziała, że mieszkańcy domagają się  możliwości składania  wniosków w Biurze Obsługi Klienta w Gminie, a nie w GOPSie. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała czy gmina ma zamiar zawrzeć porozumienie z miastem Bydgoszcz w zakresie usług kulturowych.
Kierownik Agnieszka Piętka odpowiedziała, że w zależności od zapotrzebowania na usługi kulturalne odbędą się rozmowy z Urzędem Miasta, jednak na zasadzie porozumienia/umowy. 
Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała zawarcie w Karcie opłat za zajęcia dzieci w GCK oraz  dopłacanie do kolonii, czy obozów. Poprosiła także o udzielenie informacji na temat otrzymanych przez gminę mln zł ze środków Unijnych(cel i koszt poszczególnych dofinansowań).
Radna Marlena Witkowska-Rypina poprosiła o wykaz kosztów poniesionych przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy na święto gminy. 

Ad.3. Wolne wnioski  

Komisja jednogłośnie przegłosowała następujące wnioski:
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.08.81.484) &11 pkt.1 ww „w miejscu udzielania świadczeń świadczeniodawca zobowiązany jest do podania do wiadomości świadczeniobiorców informacji o godzinach i miejscach udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach”. o zobligowanie spółki Centrum Medyczne Ikar do przestrzegania rozporządzenia w gabinetach na terenie naszej gminy;                                                                                                                                                                                                                                                                               
2. o informację nt. ile Gmina Białe Błota pozyskała środków unijnych w przeciągu ostatnich 10 lat, w związku z artykułem w prasie, w którym jest mowa o 150 mln zł.;
3. o możliwość składania wniosków o Ogólnopolską Kartę Rodziny w Urzędzie Gminy Białe Błota, a nie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
4. o uzupełnienie projektu uchwały dotyczącej Białobłockiej Karty Rodziny o wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez dofinansowanie do zajęć organizowanych przez Gminne Centrum Kultury oraz o tańsze bilety komunikacji międzygminnej dla dzieci i młodzieży;
5. o podanie wszystkich kosztów poniesionych na organizację Święta Gminy przez Urząd Gminy, COEiS, GCK i poszczególne sołectwa;
6. o wyodrębnienie dodatkowy miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach przy ul. Centralnej np. poprzez zlikwidowanie pasa zieleni ;
7. w związku z narastającym problemem występowania dysleksji u dzieci komisja zwraca się do dyrektorów placówek oświatowych o uczulenie rodziców i nauczycieli na ten problem w celu wczesnego rozpoznania i diagnozowania, tym samym zapewnienia pomocy dzieciom z grupy ryzyka dysleksji;
8. znowelizowanie uchwały o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii i poszerzenie jej o profilaktykę uzależnienia od komputera i gier komputerowych;
9. o udzielenie informacji na temat zaległości Centrum Medycznego IKAR z tytułu opłaty czynszu dzierżawnego za rok 2014.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (10 września 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (12 listopada 2014, 13:00:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 831