Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 października 2014 r., od godz. 14:00 do godz. 16:30


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 października 2014 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Sekretarz Gminy Anna Rywak.
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Maria Wolsztyńska.

Porządek posiedzenia:
1. Podsumowanie kadencji Rady Gminy
2. Wnioski komisji do budżetu
3. Odczytanie odpowiedzi na wnioski z posiedzenia Komisji z dn. 10.09.2014

Ad. 1. Podsumowanie kadencji Rady Gminy
Przewodnicząca Komisji przywitała gości i przeszła do omawiania osiągnięć ostatniej kadencji Rady Gminy. Poinformowała, że najwięcej czasu komisja poświeciła służbie zdrowia. Na początku kadencji gminna przychodnia należała do spółki ELMED, na  którą mieszkańcy wnosili skargi i po ok. dwóch latach ogłoszono kolejny konkurs na przejęcie przychodni. Konkurs wygrał dr Szymczak, jednak  w 2013 roku pani Wójt podpisała umowę z Centrum Medycznym „IKAR”. Przewodnicząca podała, że mieszkańcy są zadowoleni, jednak istnieją pewne uchybienia ze strony spółki. Ikar zalega m.in. z płaceniem dzierżawy. Przewodnicząca Komisji powiedziała, że po dwóch miesiącach niepłacenia dzierżawy gmina może rozwiązać umowę, jednak p. Wójt zwolniła spółkę z opłaty za pierwsze 10 miesięcy działalności. Kolejnym osiągnięciem Komisji było przywrócenie gabinetu stomatologicznego do szkoły. 
Radna Marlena Witkowska- Rypina poinformowała, że na ostatniej komisji złożyła wniosek o udostępnienie informacji dot. Kodeksu Pracy. Chciała się dowiedzieć czy przestrzegany jest Kodeks Pracy Centrum Medycznym Ikar.
Przewodnicząca Komisji odpowiedziała, że nie otrzymała odpowiedzi na ten wniosek, jednak z nieoficjalnych informacji wynika, że nie do końca jest tak jak powinno być. Przewodnicząca zwróciła uwagę, że zgłoszony był również wniosek z prośbą o zawieszenie na drzwiach gabinetu stomatologicznego harmonogramu pracy. Następnym aspektem, jaki omówiła Przewodnicząca było monitorowanie działań ośrodków kultury na terenie gminy. Propozycją komisji było połączenie dwóch ośrodków, tj. Wiejskiego Ośrodka Kultury oraz Białobłockiego Ośrodka Kultury. Skutkiem tego było powstanie Gminnego Centrum Kultury. 
Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że nowy ośrodek nie służy mieszkańcom, ich zainteresowanie zmalało. Powiedziała, że imprezy okolicznościowe na terenie gminy organizowane są przez urząd, a nie przez GCK.                                                      
Przewodnicząca Komisji przeszła do omawiania kolejnych inwestycji z ostatniej kadencji. Poinformowała o powstaniu przedszkola przy ulicy Czerskiej w Białych Błotach; żłobka w Łochowie . Kolejnym tematem jakim zajęła się komisja była likwidacja niezdrowej żywności w szkolnych sklepikach. Przewodnicząca poinformowała także o tym, że komisji udało się wprowadzić uchwałę o stypendiach dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Komisja przygotowała również uchwałę na wniosek radnej Marleny Witkowskiej- Rypiny, o nadanie tytułu honorowego obywatela mieszkańcowi gminy Panu Łukaszowi Płotkowskiemu. Komisja złożyła również wniosek dotyczący budowy skateparku, co poskutkowało wybudowaniem trzech takich obiektów na terenie gminy. Przewodnicząca poinformowała, że Komisja uczestniczyła między innymi  w pracach komisji konkursowych na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ad. 2. Wnioski komisji do budżetu gminy na 2015 rok.
- budowa szkoły w Cielu;
- rozbudowa szkoły w Przyłękach;
-remont szkoły w Białych Błotach;
- parking przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach;
- projekt „Projektuj i Buduj”-  budynek GCK;
- zabezpieczenie środków na sport kwalifikowany (minimum 200 tys. zł);
- zabezpieczenie 50 tysięcy zł na stypendia;
- budowa Urzędu Gminy;
- remont starego budynku szkoły w Łochowie;
- zapewnienie środków na zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas 4-6;
- rozbudowa placów zabaw.

Ad. 3 Odpowiedzi na wnioski z posiedzenia Komisji z dnia 10.09.2014

Przewodnicząca odczytała odpowiedzi na wnioski:
1. Pan Maciej Borowicz został poinformowany o obowiązku podawania na terenie centrum medycznego Ikar do publicznej wiadomości informacji o godzinach i miejscach wykonywania świadczeń. 
2. W latach 2004-2014 Gmina Białe Błota pozyskała ponad 28 mln złotych ze środków Unii Europejskiej.
3. Wnioski w zakresie Karty Dużej Rodziny przyjmowane są GOPSie.
4. Przedstawiony projekt uchwał Białobłockiej Karty Rodziny zostanie zweryfikowany o możliwość dodatkowych dofinansowań.
5. Koszt poniesiony na organizację święta gminy będzie znany po zakończeniu okresu sprawozdawczego przez jednostki organizujące to święto.
6. Sprawa miejsc parkingowych przy SP w Białych Błotach jest analizowana z policją oraz dyrektorem szkoły, jednak priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa dojazdu dzieci autobusem szkolnym. 
7. Dyrektorzy szkół podejmują działania w zakresie pomocy i edukacji uczniów z dysleksją rozwojową m.in. poprzez organizację szkoleń rodziców, nauczycieli w ty, zakresie.
8. Wniosek o rozszerzenie profilaktyki uzależnień w Gminie Białe Błota o uzależnienia od Internetu i gier komputerowych, zostanie uwzględniony w projekcie uchwał w sprawie gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii na rok 2015.
9. Na dzień 8 października 2014 Centrum Medyczne Ikar zalega z opłatą za czynsz za dwa miesiące wraz z odsetkami za zwłokę. Prezes Borowicz zobowiązał się do spłaty należności do 15.10.2014r. 
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (8 października 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (12 listopada 2014, 13:10:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 886