PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 stycznia 2015 r., o godz. 14:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Białych Błotach.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 stycznia 2015 r., o godz. 14:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Białych Błotach.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności, Wójt Gminy Maciej Kulpa, Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Przyborska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękach Alicja Włodarczak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Danuta Ferenstain, Dyrektor Gimnazjum w Białych Błotach Zdzisław Napora, Dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie Mirosław Donarski, Kierownik Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski, Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz oraz mieszkańcy gminy Białe Błota

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Krzysztof Kocikowski.

Porządek posiedzenia:
1. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.
2. Materiały na sesję.
3. Wolne wnioski

Ad.1. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.
Kierownik GOPS Beata Przyborska powiedziała, że ośrodek organizuje wypoczynek dla dzieci w II tygodniu ferii zimowych pt. „ W zgodzie z naturą”. Zajęcia będą się odbywać w świetlicach w Cielu, w Kruszynie Krajeńskim, w Murowańcu i w Trzcińcu. Wypoczynek jest bezpłatny, a dzieci mają zapewnione II śniadanie, które przygotowują razem z opiekunami. W planach jest m.in. wyjazd do Bydgoszczy do firmy Remondis, konkurs plastyczny i ekologiczny.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękach Pani Alicja Włodarczak powiedziała, że wypoczynek zimowy będzie organizowany przez dwa tygodnie poza murami szkoły w godzinach od 9:00 do godz. 15:00. Przewiduje się udział w zajęciach ok. 40 dzieci.  Oferta obejmuje wyjazd do kina, teatru, filharmonii i pobyt w kawiarni. Za zajęcia będzie pełna odpłatność w kwocie za I tydzień 100 zł, a za II tydzień 200 zł.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Pani Danuta Ferenstain powiedziała, że półkolonie odbędą się w II tygodniu ferii. W tej chwili zapisanych jest ok. 141 dzieci. Pani Dyrektor poinformowała, że szkoła od lat współpracuje przy organizacji wypoczynku z wolontariatem studenckim. Studenci przygotowują zajęcia dla dzieci. W tym roku tematem przewodnim półkolonii będzie fizyka na wesoło. Oprócz tego przewiduje się zorganizowanie zajęć tanecznych, naukę udzielania I pomocy,zajęcia z  w-f, wyjazd do Solca Kujawskiego na basen, kręgle, ścianka wspinaczkowa i kino. Dzieci mają codziennie zapewniony obiad. Odpłatność za 5 dni wyniesie 90 zł od osoby. Zajęcia będą się odbywać od godz. 9:00 do godz. 14:00.
Dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie Pan Mirosław Donarski poinformował, że półkolonie odbędą się w II tygodniu ferii. Obecnie zapisanych jest 151 dzieci.  Zajęcia będą się odbywać od godziny 8:15 do godz. 13:15. Każdego dnia dzieci otrzymają obiad. Pan Dyrektor powiedział, że planuje połączyć zajęcia sportowe z plastycznymi. Zaplanowany jest m.in. wyjazd na basen Bryza do Bydgoszczy, zajęcia w stadninie koni. Z kolei w I tygodniu ferii w szkole będą przebywać harcerze z Bydgoszczy.
Dyrektor Gimnazjum w Białych Błotach Pan Zdzisław Napora poinformował, że organizuje zajęcia w I tygodniu ferii od godz.8:15 do godz. 13:15. Każdego dnia jest zaplanowany wyjazd na basen. Zajęcia są zorganizowane w dwóch grupach sportowych tj. siatkówka i koszykówka. Dzieci mają zapewnioną herbatę, a sami przynoszą II śniadanie. Koszt takich półkolonii to 32,50 zł za tydzień.
W sprawie wypożyczenia autokarów na półkolonie Kierownik Marian Wiśniewski poinformował, że autobusy będą dostępne, ale dyrektorzy muszą zapłacić za koszty paliwa.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że słyszała, że ma coś się zmienić w kwestii dowożenia dzieci.
Kierownik Marian Wiśniewski odpowiedział, że jest pomysł, aby oddać dowożenie dzieci do szkół firmie prywatnej i sprzedać autobusy. Na tę chwilę Wójt poprosił o przedstawienie kosztów dowożenia dzieci za 2014.
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński poinformował, że zajęcia będą się odbywały w świetlicy w Cielu w dwóch grupach i będą obejmowały m.in. zajęcia z techniki dekoracyjnej, warsztaty malowania na wodzie, turniej gier planszowych, wyjazd do Ostromecka, pokaz filmowy lub wyjazd do kina, konkurs plastyczny, zajęcia kulinarne, zajęcia ruchowe i teatrzyk dla dzieci. Koszt pobytu za jeden tydzień wyniesie 60 zł

Ad.3. Wolne wnioski
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Danuta Ferenstain powiedziała, ze podstawowym problem szkoły jest konieczność wymiany instalacji elektrycznej i w związku z powyższym złożyła w tej sprawie wniosek o przeznaczenie na ten cel 40 000 zł w budżecie gminy na 2015 r. - wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Komisja podjęła dyskusję nt. budowy szkoły w Cielu.
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał jaka kwota jest przeznaczona na Festiwal Tańca, który niebawem się odbędzie na terenie gminy Białe Błota.
Dyrektor GCK Jarosław Zwoliński odpowiedział, że nie jest jeszcze uchwalony budżet na 2015 r, ale maksymalnie będzie to kwota 25 000 zł. Wójt Gminy Białe Błota nie planuje na ten cel dodatkowych środków. 
Komisja podjęła dyskusję nt. Szkoły Podstawowej w Przyłękach.

Ad. 2 Materiały na sesję.
-w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Gminnego Centrum Kultury.
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor GCK Jarosław Zwoliński i zaproponował do Rady Programowej kandydatury następujących osób:
-pani Gabrieli Żernickiej;
-pani Justyny Białogłowy;
-pana Artura Kolanko.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że  uważa za błąd, że ww. kandydaci bezpośrednio lub pośrednio są związani z organizowaniem imprez współfinansowanych przez Gminne Centrum Kultury.
Dyrektor Jarosław Zwoliński  powiedział, że jeżeli chodzi  o powiązanie formalno -finansowe to przez ostatnie lata pan Andrzej Kieroński  opiniował działalność GCK, z którym miał zawarte umowy i nikt nie miał wtedy do tego żadnych uwag.

Ad.3 Wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji oddał głos panu Piotrowi Augustyn Wiceprzewodniczącemu Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Przyłękach, który miał przedstawić propozycję postawienia na potrzeby szkoły w Przyłękach kontenerów.
Pan Piotr Augustyn przedstawił prezentację.
Radny Jacek Grzywacz powiedział, że jest zwolennikiem budowy świetlicy murowanej.

Ad.2. Materiały na sesję.
- w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.
Radna Maria Wolsztyńska poinformowała Skarbnika Gminy, że Komisja na posiedzeniu przyjęła wniosek w sprawie przeznaczenia 40 000 zł na instalację elektryczną w Szkole Podstawowej w Białych Błotach.
Następnie radni podjęli dyskusje nt. zakupu laptopów na potrzeby Rady Gminy.

Protokołowała:
Magdalena Maison
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Opieki Społecznej i Sportu 

Krzysztof Kocikowski


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 stycznia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (28 kwietnia 2015, 08:14:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 630