PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2015 r., o godz. 10:00 .


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2015 r., o godz. 10:00 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz inspektor Jadwiga Tomaszewska, inspektor Wiesława Kaczanowska, inspektor Karolina Swoboda, inspektor Michał Czyżewski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.

Porządek posiedzenia:
1. Wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu, w Warsztatach Terapii Zajęciowej „ Dąb”, w Zakładzie Aktywności Zawodowej i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
2. Materiały na sesję.
3. Wolne wnioski.

Ad. 1 Wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu, w Warsztatach Terapii Zajęciowej „ Dąb”, w Zakładzie Aktywności Zawodowej i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Członkowie Komisji udali się z wizytą do ww. placówek.

Ad.2.Materiały na sesję.
- w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Białe Błota, polegającego na zapewnieniu budowy i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Jadwiga Tomaszewska.

-uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska, która poinformowała, że Wojewoda Kujawsko- Pomorski wszczął postępowanie nadzorcze w stosunku do ww. uchwały stojąc na stanowisku, że uchwała jest zbyt rozbudowana stąd konieczność jej uchylenia.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska, która poinformowała, że uchwała dotyczy nieruchomości zabudowanej. Właściciel zmarł, a działka była przekazana na rzecz gminy. Działka ma powierzchnię ok. 700 m2.
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej, nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie wyżej wymienionych nieruchomości.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Wiesława Kaczanowska, która poinformowała, że Państwo, którzy mają mieszkanie w Cielu wystąpili z wnioskiem żeby gmina  przejęła ich mieszkaniew zamian za dożywotnią rentę. Jest to pewna forma zakupu mieszkania na raty.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że chciałaby znać wartość tego mieszkania. Zaproponowała, że ci mieszkańcy zaproponowali wysokość ww. renty. Następnie poruszyła sprawę mieszkańca gminy Białe Błota, który przyszedł do niej na dyżur z problemem że chce kupić od gminy 10 m , działki, a Pani Kaczanowska powiedziała mu, że koszt takiej działki wyniesie 150 zł za metr. Zapytała czy ta cena jest prawdziwa.
Inspektor Wiesława Kaczanowska poinformowała, że jak robiła ostatnio wycenę na poprawę warunków zabudowy to ta cena wynosiła 140 zł. Za metr Dodała jednak, że za każdym razem robi się indywidualne wyceny. Ponadto wyjaśniła, że na tę chwilę nie ma podpisanej jeszcze umowy z nowym rzeczoznawcą. Dopiero po podpisaniu umowy będzie można zlecić wycenę.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że nowy rzeczoznawca na pewno wyceni na korzyść gminy, żeby gmina była zadowolona.

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Projekt uchwały przedstawił inspektor Michał Czyżewski.

- w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Karolina Swoboda.

- w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych o nazwie „ Zapobieganie występowania zaburzeń psychicznych” oraz „ Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci” na terenie Gminy Białe Błota na lata 2015-2016.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Karolina Swoboda, która na pytanie radnej Marii Wolsztyńskiej w sprawie kwalifikacji osób prowadzących gimnastykę korekcyjną powiedziała, że są to osoby mające kwalifikacje.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i poinformowała, że zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim projekt uchwały co roku musi być przygotowywany.
Radna Maria Wolsztyńska powiedział, że jest przeciwna ww. uchwale, gdyż sołectwo Białe Błota miały 155 000 zł, a teraz będą miały tylko 24 000 zł.
Skarbnik Gminy powiedziała, że tracą duże sołectwa, a zyskują małe. Dodała także , że po zmianie statutów poszczególnych sołectw i tak byłoby trzeba wprowadzić fundusz sołecki, bo jak by tego nie zrobiono to sołectwa nie miały żadnych środków.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała jaką inwestycję można zrobić za 30 000 zł.
Skarbnik Gminy odpowiedział, że można np. naprawić kawałek chodnika,czy wyremontować plac zabaw. Ponadto odpowiedziała na pytanie radnego Krzysztofa Kocikowskiego, że istnieje możliwość do 30.06 zwiększenia środków dla poszczególnych sołectw przez radę gminy.

- w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
Przewodniczący Komisji przedstawił propozycje zmian w planie pracy Komisji na II kwartał  2015 r.

Ad.3. Wolne wnioski.
Komisja przegłosowała następujące wnioski:
-o dofinansowanie w kwocie 12 500 zł  Klubu Sportowego ORI w Kruszynie Krajeński w związku z Mistrzostwami Świata w Serbii;
-o wymianę murawy, nawodnienie boiska oraz montaż siatki zabezpieczającej w Murowańcu;
-o przeprowadzenie rozmów z gminą Sicienko w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie partycypacji w kosztach pobytu mieszkańców ww. gminy w WTZ Dąb w Białych Błotach np. poprzez zapewnienie dowozu osób do gminy Białe Błota;
-o przystąpienie do zawarcia porozumienia międzygminnego w celu umożliwienia podopiecznym ośrodka pomocy społecznej w Sicienku uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu; 
-o przekazanie Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu w trwały zarząd budynku i działki ww. placówki oraz przejęcia dodatkowych powierzchni w piwnicy. Przed przekazaniem piwnicy prosimy o skontrolowanie czy nie ma  przeciwwskazań do korzystania z ww. pomieszczeń przez podopiecznych.

Przewodniczący Komisji zapoznał radnych z apelem Rady Powiatu i odpowiedziami na wnioski z poprzedniej komisji.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 marca 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (8 czerwca 2015, 08:03:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 724