PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 kwietnia 2015 r., o godz. 10:00 .


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 kwietnia 2015 r., o godz. 10:00 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz inspektor Monika Kobus, Skarbnik Gminy , Kierownik Andrzej Wiekierak, Pan Tomasz Stelmaszyk, Pani Marzanna Kreja, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Danuta Ferenstain, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękach Alicja Włodarczak i Dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie Mirosław Donarski.

Porządek posiedzenia:
1. Materiały na sesję.
2. Wolne wnioski.
3. Dostępność opieki medycznej i profilaktyki zdrowia w gminnych placówkach oświatowych.

Komisje prowadził Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu  Krzysztof Kocikowski

Ad. 1. Materiały na sesję.

- w sprawie zatwierdzenia Programu zdrowotnego pn. „ Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota”.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Monika Kobus, która poinformowała, że program zdrowotny dotyczy szczepień przeciwko HPV i  będą  nim objęte dziewczynki w wieku do 12 lat, za zgodą rodziców. Na ten cel została zarezerwowana w budżecie gminy kwota 56 000 zł.  Obecnie koszt takiego szczepienia to kwota 400 zł.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że według niej ten program zdrowotny jest zasadny  i zaproponowała, aby rozważyć w przyszłości zwiększenie kwoty na wady postawy wśród dzieci.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i zgłosiła autopoprawkę w § 1 pkt 1 lit. A jest 32 gr, a powinno być 52 gr.
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał dlaczego do budżetu gminy wprowadza się nowe zadanie tj. projekt i budowa ul. Wąskiej w Drzewcach?
Skarbnik Gminy powiedziała, że jest to pytanie do Kierownika Mariusza Stężewskiego.
Radny Krzysztof Kocikowski w sprawie dofinansowania Policji powiedział, że dostała ona już duże wsparcie ze strony Urzędu Gminy.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że chciałaby wiedzieć dlaczego wprowadza się nowe zadanie projekt i budowa ul. Wąskiej w Drzewcach, a nie realizuje się ulic na które jest projekt jak np. ulica Czerska w Białych Błotach.

-w sprawie przyjęcia samorządowego programu pt. „ Gmina Białe Błota przyjazna rodzinom wielodzietnym”.

Na Komisje przybył Pan Tomasz Stelmaszyk inicjator projektu uchwały i poprosił, aby na spotkaniu w dniu 24.04 2015 r. debatować nad inicjatywą obywatelską. Poinformował, że zebrano dodatkowo 200 kolejnych podpisów popierających ww. inicjatywę. Dodał także, że Urząd Gminy nie chce w projekcie swojej uchwały podać wysokości ulg, bo twierdzi, że poprzednia uchwała została zaskarżona. Ponadto Gmina  skupia się na mobilizowaniu innych firmy do współpracy. Dodał także, że koszt druku karty w kwocie 10 000 zł jest zbędny i stwierdził, że nie wierzy, żeby przedsiębiorcy prywatni żądali legitymowania się kartami. Dodał także, ze  obywatelski projekt uchwały nie tworzy dodatkowych kosztów.
Radny Kazimierz Jadomski powiedział, ze nie może się zgodzić z 50 % ulgą na bilety jednorazowe.
Pan Tomasz Stelmaszyk powiedział, że ta ulga miałaby dotyczyć osób dorosłych, a nie dzieci.
Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że ten zapis musiałby zostać doprecyzowany.
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał inicjatora uchwały, czy chce stworzyć wspólny projekt uchwały z Urzędem Gminy.
Pan Tomasz Stelmaszyk powiedział, ze może wnieść poprawki do swojego projektu uchwały, ale nie chce wspólnej uchwały z Urzędem Gminy.
Radna Maria Wolsztyńska powiedział, że radni zostali wybrani przez mieszkańców i są zobowiązani do ich wysłuchania. Dodała, ze weźmie pod uwagę ponad 400 podpisów, które zostały złożone pod projektem uchwały.
Pan Tomasz Stelmaszyk powiedział, że gmina dokłada do śmieci, bo nie ma 100 % ściągalności i jeszcze raz dodał, że nie ma przyzwolenia społecznego do wspólnej uchwały.
Radny Krzysztof Kocikowski zapytała Pana Stelmaszyka, czy rozmawiał z Zarządem Dróg w sprawie zniżek na komunikację.
Pan Tomasz Stelmaszyk odpowiedział, że nie rozmawiał, ustalił  tylko u wojewody, że poprzednia uchwała dot. rodzin wielodzietnych nie została zaskarżona.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Radny Krzysztof Kocikowski odczytał pismo dot. sytuacji i oczekiwań mieszkańców z Łochowa.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że złożyła wniosek na sesji o przedstawienie dokumentów w tej sprawie, dot wyceny nieruchomości oraz wyjaśnienia sprawy ulgi z ZUSu.
Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział, że na podstawie operatu szacunkowego z października 2014 r. wyceniono nieruchomość na kwotę 211 900 zł. Wycena kosztu naprawy domu to ok 112 000 zł.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała co dalej stanie się z tym Państwem jak im się skończy okres wynajmu?
Pani Marzanna Kreja powiedziała, że w października 2014 r. została podjęta uchwała w sprawie nabycia nieruchomości i Ci Państwo byli przekonani, że zostanie wykonany remont tego lokalu.  Ponadto została podjęta uchwała, która nie była realizowana przez Wójta Gminy Dodała również , że za to niewykonanie uchwały i pogorszenie sytuacji tych Państwa gmina musiałaby prawdopodobnie zapłacić odszkodowanie. Powiedziała także, że jakby to jej dotyczyło egzekwowałaby niezrealizowanie uchwały.
Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział, ze dopóki gmina nie będzie właścicielem lokalu nie może na tym terenie wykonywać żadnych prac.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziana, że ustaliła , iż poszkodowani Państwo mogą mieszkać w lokalu socjalnym do grudnia 2015 r.

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( projekt nr KGP.0006.26.2015 ).

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( projekt nr KGP.0006.22.2015 ).

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Łochowskiej, Ptasiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Przyrodniczej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

Ad.2. Wolne wnioski
Brak

Ad.3. Dostępność opieki medycznej i profilaktyki zdrowia w gminnych placówkach oświatowych.

W pierwszej kolejności Komisja udała się z wizytacja do szkoły Podstawowej w Białych Błotach. Oprócz Pani Dyrektor Danuty Ferenstain w komisji wzięła udział Pani Dyrektor szkoły Podstawowej w Przyłękach Alicja Włodarczak, która korzysta z pomocy medycznej szkoły w Białych Błotach.

Pani Danuta Ferenstain poinformowała, że na terenie szkoły znajdują się dwa gabinety pielęgniarki i stomatologiczny. Pielęgniarka jest zatrudniona na cały etat przez Przychodnię Ikar. Szkoła boryka się z problemem wszawicy. Jeden z rodziców nie wyraża zgody na sprawdzanie głowy dziecka. Jeżeli chodzi o gabinet stomatologiczny to jest on już stary i wymaga remontu. Dwa lata temu szkoła na własny koszt wymieniła w nim podłogę Nauczyciele są szkoleni z zakresu jak postępować z dziećmi chorymi na cukrzycę czy padaczkę. Jeżeli chodzi o pielęgniarkę szkolną to od godz. 8:00 przez pierwsze 1,5 godziny jest ona na ul. Czerskiej, a potem w dużej szkole. Nauczyciele z ul. Czerskiej w razie zaistnienia takiej potrzeby jak nie ma pielęgniarki udają się bezpośrednio do przychodni.
Pani Alicja Włodarczak powiedziała, że w szkole w Przyłękach nie ma żadnych gabinetów medycznych. W placówce jest 6 dzieci z takimi problemami jak astma, cukrzyca, czy wada serca. Największym problemem szkoły jest fakt, że jest ona rozrzucona w czterech budynkach i w sytuacji gdy coś się dzieje nauczyciel jest sam w klasie. Dodała także, że w dniu dzisiejszym dzieci w ramach profilaktyki zostały przebadane pod względem wad postawy i przez stomatologa. 

Komisja przegłosowała następujące wnioski:
-o przeznaczenie 20 000 zł na wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Białych Błotach;
-o zatrudnienie na pół etatu  logopedy w Szkole Podstawowej w Białych Błotach.
Komisja wraz z panią dyrektor Danuta Ferenstain poszła zobaczyć gabinet pielęgniarki.

W następnej kolejności członkowie Komisji pojechali do Zespołu Szkół w Łochowie i spotkali się z Dyrektorem Mirosławem Donarskim.
Pan Mirosław Donarski powiedział, że u dzieci występują problemy z wadą postawy i ze wzrokiem. Dodał, że opieka dentystyczna jest w szkole, na miejscu. Nie ma w szkole obecnie problemu ze wszawicąmetryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 kwietnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (9 czerwca 2015, 12:51:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 852