Protokól 29.03.2005

Protokół

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2005 roku od godz. 15:30 do 19:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie dwóch Komisji zgodnie z listą obecności, Pani Wójt Gminy Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju, Jan Czekajewski,

dyrektor GOKiS Marlena Witkowska-Rypina.

 

Porządek posiedzenia Komisji:

1.        Omawianie materiałów na sesję Rady Gminy.

2.        Przedstawienie planu pracy na II kwartał

3.        Wykonanie budżetu za rok 2004.

4.        Pytania i wolne wnioski.

 

 

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jerzy Kasprzak rozpoczął omawianie projektów uchwał na XXVI Sesję Rady Gminy.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Jan Czekajewski omówił przygotowany przez siebie projekt uchwały nr I wraz z załącznikami graficznymi oraz zaprezentował miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Drzewiec, Prądek, Kruszyna Krajeńskiego, Przyłęk, Zielonki i Ciela.

Skarbnik Gminy przedstawiła zgromadzonym projekt uchwały nr II dotyczący utworzenia rachunków dochodów własnych dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.

Radny Zenon Paplaczyk pyta czy będą utworzone nowe konta dla szkół, na które będą wpłacane pieniądze czy też będzie się to odbywać za pośrednictwem Urzędu Gminy oraz jakie będą obowiązywać druki potrzebne do dokonywania wpłat.

Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi, iż będą utworzone oddzielne konta dla szkół, a do dokonywania wpłat będą wykorzystywane druki CASTO 3 – druki ścisłego zarachowania.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Wanda Górna pyta czy pieniądze z dochodów własnych będą opodatkowane w samorządzie.

Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi, iż nie jest to jeszcze uregulowane prawnie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jerzy Kasprzak pyta czym się różni środek specjalny od dochodów własnych.

Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi, iż tylko nazwą.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jerzy Kasprzak zwrócił uwagę, iż zapis tego projektu nie zgadza się w pełni z obowiązującymi przepisami.

Następnie przedstawił projekt uchwały nr III dotyczący przystąpienia Gminy Białe Błota do Kujawsko-pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Wójt Gminy przedstawiła koncepcję przystąpienia Gminny do ROT oraz płynące z tego korzyści – promocja. 

Radny Zenon Paplaczyk pyta czy w ROT będzie zarząd, który będzie rozdzielał środki dla poszczególnych uczestników.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jerzy Kasprzak przedstawił projekt uchwały nr IV dotyczący zamiany nieruchomości gruntowych w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Zastępca Wójta omówił projekt uchwały nr IV.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jerzy Kasprzak przedstawił projekt uchwały nr V dotyczący zamiany nieruchomości gruntowych w miejscowości Murowaniec.

Zastępca Wójta omówił projekt uchwały nr V.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jerzy Kasprzak przedstawił projekt uchwały nr VI dotyczący zamiany nieruchomości gruntowych w miejscowości Łochowo.

Zastępca Wójta omówił projekt uchwały nr VI.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jerzy Kasprzak przedstawił projekt uchwały nr VII dotyczący przyjęcia i wdrożenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Kierownik GOPS Beata Przyborska omówiła projekt uchwały nr VII.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jerzy Kasprzak przedstawił projekt uchwały nr VIII dotyczący przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS w Białych Błotach za 2004 rok i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2005.

Kierownik GOPS Beata Przyborska omówiła projekt uchwały nr VIII - przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jerzy Kasprzak przedstawił projekt uchwały nr IX dotyczący regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Kierownik GOPS Beata Przyborska omówiła projekt uchwały nr IX.

Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski omówił projekt uchwały nr IX.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jerzy Kasprzak przedstawił projekt uchwały nr X dotyczący zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

Wójt Gminy przedstawiła proponowane poprawki do gminnego budżetu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jerzy Kasprzak przedstawił projekt uchwały nr X dotyczący zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy przedstawiły proponowane poprawki do gminnego budżetu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jerzy Kasprzak przedstawił projekt uchwały nr XI w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białe Błota.

Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały nr XI.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jerzy Kasprzak przedstawił projekt uchwały nr XII w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta (GOKiS).

Wójt Gminy wykazała zasadność przygotowanego projektu.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Wanda Górna zapytała Panią Dyrektor GOKiS Marlenę Witkowską-Rypinę o liczbę etatów oraz zakres obowiązków zatrudnionych tam pracowników.

Dyrektor GOKiS Marlena Witkowska-Rypina udzieliła radnym odpowiedzi na pytanie Radnej Wandy Górnej.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jerzy Kasprzak przedstawił projekt uchwały nr XIII w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta (ZWiUK).

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jerzy Kasprzak przedstawił projekt uchwały nr XIV w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego.

Zastępca Wójta oraz Skarbnik Gminy przedstawili projekt uchwały nr XIV.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jerzy Kasprzak przedstawił projekt uchwały nr XV w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego.

Do projektu tej uchwały radni nie zgłosili zastrzeżeń.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jerzy Kasprzak przedstawił projekt uchwały nr XVI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Skarbnik Gminy omówiła projekt zmian budżetowych.

 

 

Ad.2

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Wanda Górna rozdała radnym plan pracy komisji na II kwartał 2005 roku.

 

Ad.3

Skarbnik Gminy poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za rok 2004 zostanie złożone w Biurze Rady Gminy w ustawowym terminie do 31 marca 2005 roku.

 

Ad.4

Radni nie zgłosili wolnych wniosków i zapytań.

 

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                           

Łukasz Narolski                                                   

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty                                          Przewodniczący Komisji

Zdrowia i Opieki Społecznej                                                                Budżetu i Finansów

Wanda Górna                                                                                        Jerzy Kasprzak

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rrakoczy (7 kwietnia 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (6 czerwca 2005, 09:09:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1804