Protokól 20.04.2005

Protokół

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2005 roku od godz. 15:30 do 18:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Pani Sekretarz Gminy Mariola Wybrańska, kierownik referatu Budżetu i Finansów Bożena Woźniak, dyrektor GOKiS Marlena Witkowska-Rypina, księgowa GOKiS, dyrektor WOK Hanna Frydryszek, księgowa WOK Maria Rutkowska, inspektor Wiesława Kaczanowska.

 

 

Porządek posiedzenia Komisji:

1.        Omawianie materiałów na sesję Rady Gminy.

2.        Pytania i wolne wnioski.

 

 

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Wanda Górna rozpoczęła omawianie projektów uchwał na XXVII Sesję Rady Gminy.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Wanda Górna poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bartosza Lau o przedstawienie opinii odnośnie wykonania budżetu oraz udzielenia Wójtowi absolutorium.

Radny Bartosz Lau przedstawił zgromadzonym wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu na 2004 rok oraz udzielenia Wójtowi absolutorium.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Wanda Górna pytała jakie są zastrzeżenia Komisji Rewizyjnej odnośnie wykonania budżetu.

Radny Bartosz Lau przedstawił Komisji te zastrzeżenia.

Radny Stanisław Marks pyta kiedy wniosek będzie uzasadniony.

Radny Bartosz Lau poinformował, że wniosek ten będzie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Gminy. Poinformował, że osoby, które chcą się z nim zapoznać wcześniej mogą to zrobić w Biurze Rady Gminy.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Wanda Górna

zadała pytanie czy są jeszcze jakieś pytana. Pytań nie było. Przystąpiono do następnej uchwały.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Wanda Górna przedstawiła projekt uchwały nr II w sprawie wydawania dwumiesięcznika samorządu gminy.

Radny Bartosz Lau stwierdził, że gazeta gminna nie musi koniecznie być wydawana w Łochowie tylko dlatego, że jej redaktor pracuje w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łochowie.

Radny Stanisław Marks stwierdza, że pomimo braku informacji na temat Białobłockiego Ośrodka Kultury i Wiejskiego Ośrodka Kultury prowadzone są przez radnych rozmowy na temat ośrodków.

Radny Jacek Stojke stwierdza, że z jego informacji pracownik GOKiS, pan Jarosław Henke, redaguje „Głos Białych Błot” społecznie.

Sekretarz Gminy poinformowała Radnych, że w skutek uchylenia uchwały przez sąd nie istnieje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – wydawca dwumiesięcznika samorządu gminy. W związku z tym istnieje konieczność wskazania wydawcy „Głosu Białych Błot” poprzez podjęcie tej uchwały.

Radny Stanisław Marks stwierdza, że pan Jarosław Henke był redaktorem, gdyż GOKiS nie istnieje i dopiero należy wyłonić redaktora pisma.

Radna Gabriela Żernicka stwierdza, że „Głos Białych Błot” jest cały czas wydawany w Białych Błotach, nawet jeśli będzie pracownikiem WOK. Powinien często przebywać w GOKiS, gdyż łatwiej mu będzie pozyskiwać materiały do pisma.

Sekretarz Gminy poinformowała, że jeżeli nie zostanie przyjęta ta uchwała to trzeba będzie „zawiesić” pieniądze na jej wydawanie.

Radna Gabriela Żernicka pyta, co będzie w sytuacji, gdy do pracy w WOK wróci pani Beata Szulc, na miejsce której został zatrudniony pan Jarosław Henke. Stwierdza, że redagowanie gazety nie jest jego jedynym obowiązkiem.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Wanda Górna stwierdza, że nie jest to jego jedynym obowiązkiem, gdyż jest zatrudniony na pełnym etacie.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Wanda Górna

przedstawiła projekt uchwały nr III w sprawie wieloletniego programu zagospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białe Błota w latach 2005-2010.

Inspektor Wiesława Kaczanowska omówiła projekt uchwały nr III w sprawie wieloletniego programu zagospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białe Błota w latach 2005-2010.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Wanda Górna przedstawiła projekt uchwały nr IV oraz V w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Inspektor Wiesława Kaczanowska omówiła projekt uchwały nr IV i V w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Wanda Górna przedstawiła projekt uchwały VI w sprawie przyznania dodatku specjalnego.

Radny Bartosz Lau pyta, czy istnieje obowiązek przyznania takiego dodatku.

Sekretarz Gminy stwierdza, że jest obligatoryjny.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Wanda Górna przedstawiła projekt uchwały VII w sprawie zmiany uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.

Sekretarz Gminy przedstawiła zasady przyznawania wynagradzania pracownikom samorządowym.

Radny Jerzy Kasprzak stwierdza, że należy rozważyć przyznanie podwyżki Wójt Gminy, gdyż wszyscy samorządowcy mieli rewaloryzowane wynagrodzenie.

Radny Stanisław Marks stwierdza, że tak nie jest w rzeczywistości, gdyż to minister określa tę rewaloryzację. Jednocześnie apeluje, by dla dobra Wójta dodatek specjalny był w takiej kwocie, by nie powodował zwiększenia miesięcznego uposażenia.

Członkowie Komisji w większości wyrazili aprobatę dla takiego ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Wanda Górna przedstawiła projekt uchwały VIII i IX w sprawie nadania nazwy ulicy.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Wanda Górna przedstawiła projekt uchwały X w sprawie zmiany nazwy ulicy.

Zastępca Wójta omówił projekt uchwały X w sprawie zmiany nazwy ulicy.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Wanda Górna zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia tego projektu (ZA: 6, PRZECIW: 1, WSTRZYMAŁO SIĘ: 2).

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Wanda Górna przedstawiła projekt uchwały XI i XII w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały XI i XII w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Wanda Górna przedstawiła projekt uchwały XIII w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Księgowa GOKiS prosiła o wyjaśnienie wątpliwości w sprawie podziału środków.

kierownik referatu Budżetu i Finansów Bożena Woźniak omówiła projekt uchwały XIII w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok – podział budżetu GOKiS na dwa Ośrodki Kultury oraz odpowiedziała na pytanie księgowej GOKiS.

 

 

Ad.2

Radni nie zgłosili wolnych wniosków i zapytań.

 

 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                          

Łukasz Narolski                                                   

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty                                          

Zdrowia i Opieki Społecznej                                                               

Wanda Górna                                                                                       

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rrakoczy (27 kwietnia 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (6 czerwca 2005, 09:15:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1897