PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 maja 2015 r., o godz. 12:00 .


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 maja 2015 r., o godz. 12:00 .
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz  Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Andrzej Wiekierak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogusława Bajgot, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, inspektor Anna Bączkowska oraz inspektor Agnieszka Piętka. 

Porządek posiedzenia:
1. Działalność GOPS dotycząca aktywizacji zawodowej i zasady przydzielania pomocy finansowej podopiecznym; 
2. Materiały na sesję;
3. Wolne wnioski.

Komisje prowadził Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu  Krzysztof Kocikowski

Na posiedzeniu nieobecna była radna Maria Wolsztyńska

Ad. 1. Działalność GOPS dotycząca aktywizacji zawodowej i zasady przydzielania pomocy finansowej podopiecznym.

Kierownik GOPS rozdała radnym materiały dotyczące aktywizacji zawodowej i zasad przyznawania pomocy finansowej podopiecznym GOPS. Pani Kierownik powiedziała, ze formy aktywizacji prowadzona przez GOPS to m.in.  praca społecznie użyteczna, roboty publiczne, staże i pomoc przy załatwianiu spraw w Urzędzie Pracy.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy jak ktoś dostaje dotacje z GOPS, to czy jest ona wliczono do dochodu danej rodziny?
Kierownik GOPS powiedziała, że ww. kwoty są wliczane do dochody. Dodała, ze największym finansowym bodźcem dla podopiecznych są świadczenia rodzinne. GOPS przyznaje także świadczenia pielęgnacyjne dla osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi. Wszelka przyznana pomoc przez ośrodek  pomocy poprzedzona jest wywiadem środowiskowym. Ponadto w gminie Białe Błota bardzo dobrze rozwiązana jest sprawa przemocy w rodzinie. Pani Kierownik dodała, że w najbliższym czasie planuje zorganizować imprezę integracyjną z Warsztatami Terapii Zajęciowej i Zakładem Aktywności Zawodowej. W następnej kolejności Pani Kierownik przedstawiła informacje o pozostałych świadczeniach udzielanych przez GOPS tj. zasiłki celowe, zasiłki stałe, wynagrodzenie z tytułu przejęcia opieki prawnej.
Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie na piśmie informacji ilu jest podopiecznych, którzy znaleźli pracę ., a którzy korzystali z pomocy GOPS w 2014 r. oraz informacji nt. funduszu alimentacyjnego.
W dalszej części posiedzenia Komisji do członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu dołączyli członkowie Komisji Budżetu i Finansów.

Ad.2. Materiały na sesję.

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor GCK Jarosław Zwoliński.

- w sprawie przystąpienia Gminy Białe Błota do Lokalnej Grupy Działania „ Trzy Doliny”.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Anna Bączkowska i poinformowała, że gmina Białe Błota jest członkiem stowarzyszenia od 2008 r. i w uzasadnieniu przedłuża się okres uczestnictwa w projekcie do 2020 r.

- w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek i poinformowała, że na wniosek Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z projektu uchwały wykreślono zapis dotyczący usuwania w okresie poświątecznym choinek z posesji. W sprawie PSZOKu poinformowała radnych, że będzie on działał najwcześniej od przyszłego roku, ale odpady i tak będzie odbierać firma zewnętrzna.

- w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek i poinformowała radnych, że zostały wprowadzone zmiany o które wnioskowali.

- w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. 

- w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Murowaniec.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
Radni poprosili Pana Kierownika o sprawdzenie, czy była zgoda rady sołeckiej na nazwę tego skweru.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak i powiedział, że nazwę zaproponował jeden z właścicieli posesji przy tej ulicy. Wniosek ma pozytywną opinię rady sołeckiej.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że w tej sprawie nie było pozytywnej opinii Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. Komisja wnioskowała jedynie o przedstawienie ww. tematu na sesji.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- uchylająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

Ad.3. Wolne wnioski.
Radny Krzysztof Kowalewski złożył wniosek o zwołanie dodatkowej Komisji w sprawie budowy szkoły w Cielu. - wniosek przyjęty jednogłośnie.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 maja 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (6 sierpnia 2015, 09:20:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 596