PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 czerwca 2015 r., o godz. 12:00 .


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 czerwca 2015 r., o godz. 12:00 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński, Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski, Kierownik Ochrony Środowiska Anna Zdunek, inspektor Aneta Malcer, inspektor Magdalena Maison, inspektor Jacek Rakoczy, inspektor Maciej Pastwa, Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Alicja Piskuła oraz pan Zenon Palpaczyk.

Porządek posiedzenia:
1. Materiały na sesję.
2. Wolne wnioski.
3. Propozycje letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Komisje prowadził Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu  Krzysztof Kocikowski

Ad. 1. Materiały na sesję.

- w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Magdalena Maison i poinformowała, że w związku upływem kadencji ławników konieczne jest dokonanie wyboru przez Radę Gminy nowych ławników. Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2015 r. Sądy zgłosił zapotrzebowanie na 6 ławników do sądu okręgowego i 6 do sądu rejonowego.  Rada Gminy jest zobowiązana powołać zespół, który opiniuje kandydatów na ławników.

- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek, która poinformowała, że wpłynęło pismo od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w sprawie przekroczenia przez Radę Gminy kompetencji. Zapisy wymienione w piśmie wojewody zostały uchylone w ww. uchwale.

- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer i powiedziała, że wpłynęło pismo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wytycznymi, iż zniżki nie mogą być ujęte w treści uchwały. W związku z powyższym  należy uchylić cały paragraf dotyczący ulg i wszystkie zniżki należy wpisać w odrębnych uchwałach.
Komisja jednogłośnie przegłosowała wniosek o przygotowanie na najbliższa sesję odrębnych projektów uchwał z ww. zniżkami.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok.

Projekt uchwały przedstawił inspektor Jacek Rakoczy, który poinformował, że zmiana w uchwale wynika z wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ad.2. Wolne wnioski
Członkowie Komisji poruszyli sprawę dowożenia dzieci do szkół.
Inspektor Jacek Rakoczy powiedział, że przetarg nie został rozstrzygnięty. Wpłynęły dwie oferty. Na tę chwilę trwa postępowanie przetargowe prowadzone przez Kierownika COEiS.

Ad. 1. Materiały na sesję.
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił inspektor Maciej Pastwa.

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, Gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił inspektor Maciej Pastwa.

- w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Ad.2. Wolne wnioski.

Skarbnik Gminy poinformowała, że do Wójta Gminy wpłynął wniosek od sołtysa Łochowa o zwiększenie środków sołeckich. Dodała, że jest taka możliwość, ale uchwałę trzeba podjąć do 30.06. br.
Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja nic nowego nie wniesie w sprawie, bo brakuje środków finansowych.

Ad.3. Propozycje letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Kierownik COEiS Marian Wiśniewski przedstawił  informację o letnim wypoczynku:
 
Poinformował, iż „ORLIKI” będą czynne w następujących godzinach: :
 
Pn-pt w godz. 14:00-22:00                                  
Sb-Nd w godz. 12:00-22:00
Ponadto zaplanowano nast. imprezy:
 
 
1
IV Nocny Maraton Piłkarski
Czerwiec / lipiec 2015
Orlik Ciele
2
Turniej Piłki Nożnej na małe bramki
4 lipca 2015
Orlik Białe Błota
3
Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej dla dziewcząt i chłopców x 2
Lipiec/ sierpień 2015
Orlik Białe Błota
4
Wakacyjny Turnieju Koszykówki
Lipiec 2015 
Orlik Białe Błota
5
Wakacyjny Turniej Piłkarski x 2
Lipiec / sierpień 2015
Orlik Łochowo
6
Wakacyjne Turnieje Tenisa Ziemnego – cykl zawodów x 4
Lipiec / sierpień 2015
Orlik Ciele
7
Turniej Piłki Nożnej Old Boyów
Sierpień 2015
Orlik Łochowo
 
- Jeżeli chodzi o Szkołę Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach zaplanowane są półkolonie letnie od 27.07. do 7.08.2015, zapisanych jest 130 dzieci.
Zaplanowane są:zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe, gry i zabawy sprawnościowe, wyjazd do Brzózek (zajęcia plastyczne, lepienie w glinie, zajęcia sportowe) wyjazdy do Solca Kujawskiego na basen, wyjazd do Bydgoszczy, zwiedzanie, Muzeum Oświaty, Wyspa Młyńska, wycieczka do Ciechocinka i inne atrakcje.
Uczestnicy półkolonii korzystać będą codziennie z obiadów w stołówce szkolnej. Szkoła będzie współpracować z wolontariatem studenckim w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR”. Studenci przygotowują projekty edukacyjne dla uczestników półkolonii. Opiekunami są nauczyciele szkoły.
-Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach nie organizuje wypoczynku letniego.
-Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie
•          6-10 lipca – dochodzący obóz tenisowy dla najmłodszych /klasy 1-3/, koszt 100 zł, liczba uczestników 15. Program: zajęcia sportowe doskonalące grę w tenisa ziemnego + 3 wycieczki krajoznawcze w najbliższe okolice.
•          21-30 lipca - półkolonie dla ok. 80 dzieci, koszt 200 zł. Program wycieczkowo-rekreacyjny. Planowane atrakcje – zajęcia w stadninie koni, wycieczka do Torunia, Inowrocławia, Lubostronia na basen kryty, gry i zabawy sportowe, plażowanie w Chmielnikach.
Uczestnicy powyższych form wypoczynku otrzymają każdego dnia obiad.
 
-Publiczne Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach.
27.07 – 04.08.2015 r. Publiczne Gimnazjum będzie organizatorem obozu międzynarodowego dla 40 osób w Ośrodku Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Korzkwi  k/Krakowa. W obozie uczestniczyć będzie młodzież gimnazjum oraz młodzież ze Związku Gmin Elbmarsch (Niemcy). 
Kierownik obozu będzie Zdzisław Napora,  a opiekunami – Adrianna Dublańska i Ewa Jakubowska.
 
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że w poprzednim roku składała wniosek o wydłużenie czasu prac Orlików.
Kierownik Marian Wiśniewski zaproponował, że w związku z powyższym Orliki będą czynne od godziny 12:00.
W dalszej kolejności informację o wypoczynku letnim przedstawił Dyrektor GCK Jarosław Zwoliński i poinformował, że zaplanowane są dwa turnusy półkolonii jedne w Białych Błotach, a drugie w Cielu.
Program kulturalno -artystyczny w Białych Błotach kształtuje się następująco: warsztaty fotograficzne, malowanie wodą,warsztaty zewnętrzne, rejs Brdą, kino, zajęcia ruchowe.
Program kulturalno -artystyczny w Cielu kształtuje się następująco: zajęcia w terenie ( poszukiwanie skarbu), wyjazd na basen, kino, wyjazd do Myślęcinka, wyjazd do centrum zabaw ekstremalnych w Prądkach.
Koszt pobytu to ok 70 zł za turnus.
Przewodniczy Komisji zapytał o przeniesienie biblioteki i o rozdawanie książek przez pracownika GCK.
Dyrektor Jarosław Zwoliński poinformował, że GCK zostało zobligowane do opuszczenia biblioteki i pozostawienia pomieszczeń dla klas zerowych. Całe biura GCK zostały  przeniesione do mniejszego pomieszczenia. Również biblioteka otrzymała mniejszą powierzchnię i Pani Ewa dokonała selekcji książek i te na które nie było zainteresowania przez 10 lat wycofano protokołem z obiegu. Pan Dyrektor chciał zaangażować mieszkańców w akację „ uwolnij książkę” i prawdopodobnie Pani bibliotekarka pospieszyła się z wydaniem kilku książek.
Przewodniczący Komisji zapytał czy Pan dyrektor wypłacił z budżetu GCK jakieś odszkodowania?
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że chodzi o sprawę ZUSu.
Dyrektor Jarosław Zwoliński wyjaśnił, że sprawa jest w toku.

Ad.2. Wolne wnioski.
Na Komisje przybył Pan Zenon Paplaczyk, który przedstawił pismo, które kierował do Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. Komisja pozytywnie zaopiniowała jego wniosek i świetle tego powstała uchwała, która była głosowana na ostatniej sesji. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki poprosił o przekazanie terenów ogródków działkowych stowarzyszeniu, które reprezentuje w formie dzierżawy na czas nieokreślony.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na dzierżawę działek na czas nieokreślony.

Ad. 1. Materiały na sesję.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2014 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015.

Projekt uchwały przedstawiła pani Alicja Piskuła.
Posiedzenie Komisji opuściła radna Maria Wolsztyńska.

Ad.2. Wolne wnioski.

Komisja przegłosowała następujące wnioski:
-o dokończenie boiska do piłki siatkowej i wycięcie trawy w Lisim Ogonie;
-o wykonanie najpotrzebniejszych prac na boisku w Murowańcu tj. piłkochwyty i furtka przy lesie.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 czerwca 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (6 sierpnia 2015, 09:52:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 700