PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 sierpnia 2015 r., o godz. 12:00 .


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 sierpnia 2015 r., o godz. 12:00 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Wójt Gminy Maciej Kulpa, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Andrzej Wiekierak, Dyrektor Gminnego Przedszkola „Wróżka” Krystyna Nowak -Grobelska, księgowa Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu Marzena Dąbrowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękach Alicja Włodarczak, Dyrektor Zespołu Szkół w Łochowie Mirosław Donarski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w w Białych Błotach Danuta Ferenstain, Dyrektor Gimnazjum w Białych Błotach Zbigniew Napora, inspektor Jacek Rakoczy, inspektor Ryszard Gołąb, Kierownik referatu Inwestycji Mariusz Stężewski, radny Bronisław Balcerowski i radny Rafał Barsukiewicz.

Porządek posiedzenia:
1. Przygotowanie placówek oświatowych pod względem finansowym do rozpoczęcia roku szkolnego.
2. Materiały na sesję.
3. Wolne wnioski.

Komisje prowadziła radna Maria Wolsztyńska
Na Komisji nieobecny był Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu  Krzysztof Kocikowski

Ad.1.Przygotowanie placówek oświatowych pod względem finansowym do rozpoczęcia roku szkolnego.
Prowadząca posiedzenie radna Maria Wolsztyńska poprosiła poszczególnych dyrektorów o przedstawienie informacji na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego.

Dyrektor Krystyna Nowak- Grobelska poinformowała, że od tego roku przedszkole Wróżka będzie miało filię w Gimnazjum w Białych Błotach tzw . krótkie zerówki. Do nowych sal zostały zakupione już materiały dydaktyczne  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji pomieszczenia przedszkolne znajdujące się w szkole muszą mieć zgodę strażaka. Okazało się, że  te pomieszczenia zgodnie z opinia strażaka nie są dostosowane do potrzeb przedszkoli. Pani Dyrektor poinformowała, że skontaktowała się z rzeczoznawcą, w celu dokonania ekspertyz i dostosowania tych pomieszczeń do wymogów. Po wykonaniu ekspertyz wystosowano pismo do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Toruniu. Na tę chwilę przedszkole czeka na odpowiedź.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała co się stanie jak nie będzie można tych zerówek  w Gimnazjum otworzyć od września ?
Dyrektor Krystyna – Grobelska powiedziała, że zrobi wszystko, żeby te zerówki w tych pomieszczeniach uruchomić od września.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała, czy wzrosła liczba dzieci w przedszkolu?
Dyrektor Krystyna- Grobelska powiedziała że liczba dzieci jest na tym samym poziomie co w zeszłym roku.
Dyrektor Zdzisław Napora powiedział, że w Gimnazjum były już kiedyś zerówki i wówczas nie było żadnych uwag ze strony Straży Pożarnej.
Dyrektor Krystyna Nowak- Grobelska powiedziała, że ten wymóg wprowadziło nowe rozporządzenie z 2013 r.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że zostały zwiększone środki na Oświatę, ale w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy jest zapis, że ta kwota może być niewystarczająca.
Księgowa Marzena Dąbrowska powiedziała, że nowa ustawa przedszkolna nakazała przenieść zerówki ze szkół do przedszkola i to powoduje zwiększenie kosztów. Tym samym będzie trzeba dołożyć do przedszkoli niepublicznych.
Dyrektor Alicja Włodarczak powiedziała, że w roku szkolnym 2015/2016 będzie w szkole 152 dzieci w 8 oddziałach.  Wszystkie pomieszczania szkoły zostały wymalowane sposobem gospodarczym. Ponadto w budynku nr 1 wymieniono okno. Zakończono  konstruowanie planu lekcji. Głównym problem szkoły jest lokal.
Dyrektor Mirosław Donarski poinformował, że z dniem 1 września w szkole będzie pracowało 63 nauczycieli , w tym 6 nowych. Sale lekcyjne zostały wysprzątane i aktualnie szkoła czeka na montaż tablic interaktywnych. W starej szkole remontu wymaga dach. Pan Dyrektor powiedział, ze szkoła miała do 15.08 br zostać podłączona do kanalizacji, ale tak się nie stało i termin został przesunięty do 15.09 br..
Radny Bronisław Balcerowski zapytał co z podłączeniem do szkoły gazu?
Dyrektor Mirosław Donarski powiedział, ze z tego co sobie przypomina na jednym z zebrań wiejskich było mówione, że gaz popłynie w 2015 roku, potem mówiono o 2016 r. Pan dyrektor wystąpił o warunki podłączenia i to co mógł ze swojej strony zrobić uczynił.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że przed chwilą rozmawiał z Prezesem ZWiUK, który się zobowiązał, że do rozpoczęcia roku szkolnego szkoła zostanie podłączona do kanalizacji.
Dyrektor Danuta Ferenstain powiedziała, że od 1.09 w szkole będzie się uczyć 1053 dzieci, co daje 47 oddziałów. Pracować w szkole będzie 99 nauczycieli.  W małej szkole będzie 10 klas pierwszych. Zajęcia lekcyjne będą trwały do godziny 16:20. Do szkoły będzie dowożonych 600 dzieci. Wyposażone zostały 3 nowe szatnie koło sali gimnastycznej. We własnym zakresie zostało wymalowanych kilka sal oraz sekretariat i gabinet Dyrektora. Malowania wymagają też korytarze, ale remont będzie zrobiony po wymianie instalacji elektrycznej. Szkoła potrzebuje na pół etatu psychologa albo terapeuty. Pani Dyrektor poruszyła także sprawę przekazania szkole pod opiekę placu zabaw w Murowańcu i Cielu.
Inspektor Jacek Rakoczy powiedział, że był na urlopie i musi ww. sprawę wyjaśnić.
Radna Maria Wolsztyńska powitała na Komisji byłego przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota Henryka Sykuta.
Dyrektor Zdzisław Napora powiedział, że w Gimnazjum w Białych Błotach od 1 września 2015 r.  będzie 16 oddziałów i szkoła jest gotowa do rozpoczęcia roku szkolnego. Pan Dyrektor powiedział, że będzie wnioskował do Wójta Gminy o remont Gimnazjum.
Radna Maria Wolsztyńska powitała na Komisji byłego radnego Edmunda Łącznego.

Ad.3. Wolne wnioski.
Komisja przegłosowała następujące wnioski:
-o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2016 rok środków na adaptacje poddasza w Gimnazjum w Łochowie na sale lekcyjne;
-o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2016 rok środków na wymianę instalacji elektrycznej na jednym poziomie w Szkole Podstawowej w Białych Błotach;
-o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2015 r. środków na schodowłaz do Szkoły Podstawowej w Białych Błotach;
-o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2015 r. środków na pół etatu dla logopedy i pół etatu dla psychologa w szkole Podstawowej w Białych Błotach;
-o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2016 rok środków na rozpoczęcie remontu w Gimnazjum w -Białych Błotach;
o przekazanie odpowiednim jednostkom gminy w użytkowanie skateparków, placów zabaw oraz placów sołeckich znajdujących się na terenie gminy Białe Błota.

Ad.2. Materiały na sesję.
- w sprawie zatwierdzenia Programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota”.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Anna Zdunek i poinformowała, że jest błąd w uchwale zamiast roku 2016 powinno być na lata 2015 - 2016.
- w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że chciałaby zapoznać się z operatem szacunkowym tego budynku przy ulicy Betonowej, który miałby ewentualnie być zakupiony na potrzeby Urzędu Gminy.
Pan Edmund Łączny powiedział, że  mówiono o budowie Urzędu Gminy, miejsca były wyznaczone i w związku z powyższym zapytał  co spowodowało , że wraca się do poronionego pomysłu.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że jest zaskoczona tym pomysłem i dodała, że gminie potrzeba budynku oświatowego.
Pan Edmund Łączny powiedział, że jest to stary budynek i rozmawiał z jednym z bogatych mieszkańców gminy Białe Błota, który powiedział, że gdyby ten budynek był coś warty to już dawno by go kupił.
Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że ww. budynek ma 40 lat i wymaga kapitalnego remontu. Ponadto służył jako biurowiec i trzeba zmienić formę jego użytkowania .
Pan Edmund Łączny powiedział, że uważa, iż zakup tej nieruchomości to rozrzutność i poprosił o wskazanie gdzie w Strategii Rozwoju Gminy jest zapis o takim budynku na Urząd Gminy.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że budowa szkoły w Cielu została zblokowana poprzez niektórych radnych w związku z naciskami na szkołę w Przyłękach.
Wójt Gminy poinformował radnych, że aktualnie czeka na operat szacunkowy i dodał, że przedstawiony projekt uchwały niczym nie wiąże radnych, gdyż będzie trzeba  podjąć drugą uchwałę o zakupie budynku.
Pan Henryk Sykut powiedział, że temat już był poruszany w V kadencji, ale wtedy radni stwierdzili, ze ten budynek Urzędu Gminy niech powstanie później jak będą na to środki finansowe i niech będzie reprezentatywny.
Pan Edmund Łączny powiedział, że problemem gminy są koszty za wynajem budynku oświatowego i dodał, że jest problem dzieci, a my kupujemy gruzy.
Wójt Gminy powiedział, że dyrektorzy szkół mówią, że za kilka lat będzie niż demograficzny.
Pan Edmund Łączny powiedział, że zaskakuje go Wójta stwierdzenie, bo gmina jest rozwojowa i ludzie napływają.
Wójt Gminy powiedział, że on też jest za budową szkoły w Cielu.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała ile jest wart budynek przy ulicy Betonowej i dodała, że  trzeba tam wymienić parapety, podłogi. Stwierdziła, że koszt budowy nowego budynku to  2000 za m2.
Kierownik Mariusz Stężewski poinformował, że koszt budowy nowego budynku to 3000 zł za m2, a ile wart jest taki budynek odpowie na to  operat szacunkowy.
Inspektor Ryszard Gołąb powiedział, że trzeba ustalić, czy jest w ogóle wola powstania nowej siedziby Urzędu Gminy i wówczas Wójt Gminy będzie wiedział jakie Rada Gminy ma zdanie w tej materii. Budynek przy ulicy Szubińskiej 7 nie spełnia warunków  użytkowania.
Pan Edmund Łączny powiedział, że społeczeństwo nie widzi potrzeby zmiany Urzędu Gminy.
Inspektor Ryszard Gołąb powiedział, że Wójt Gminy ma świadomość w jakim stanie jest budynek Urzędu, że korytarze są za wąskie, nie ma kotłowni, nie ma wentylacji, nie ma dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Skarbnik Gminy dodała, że gmina niedługo przekroczy 20 000 mieszkańców, a ministerstwo też zleca coraz to nowe zadania.
Radna Maria Wolsztyńska powiedział, że radni muszą zdecydować jakie są priorytety, a ludzie zazwyczaj chcą dróg i szkół.
Kierownik Mariusz Stężewski powiedział, że Wójt musi też zapewnić warunki, a pomału jest to niemożliwe. Trzeba też przewidzieć w budżecie konieczność remontu tego budynku.
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie zamiany nieruchomości.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i  wydzierżawienie  nieruchomości gruntowych.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
- Stanowisko Rady Gminy Białe Błota w sprawie założeń projektu ustawy o nowym prawie wodnym.
Stanowisko przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak i poinformował, że są plany żeby całą gospodarkę melioracyjną przenieść na gminę bez żadnych środków.


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (20 sierpnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (16 września 2015, 12:50:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 670