PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 września 2015 r., o godz. 12:00 .


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 września 2015 r., o godz. 12:00 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz , Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Andrzej Wiekierak, Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogusława Bajgot, Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Marian Wiśniewski , księgowa  Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Marzena Dąbrowska, inspektor Aneta Malcer, inspektor Michał Czyżewski, inspektor Magdalena Maison, inspektor Andrzej Świstowski.

1. Wnioski Komisji do projektu budżetu na 2016 r.
2. Materiały na sesję.
3. Wolne wnioski.

Komisje prowadził radny Krzysztof Kocikowski

Ad.1 Wnioski Komisji do projektu budżetu na 2016 r.
Na posiedzenie Komisji przybyła Kierownik GOPS, która w formie pisemnej przedstawiła członkom Komisji planowane wydatki  ośrodka na 2016 r.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że na poprzedniej Komisji były przegłosowane wnioski dot. inwestycji w szkołach. Dodała, że te wnioski powinny zostać teraz ponowione w związku z przygotowywaniem budżetu na 2016 r.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że w WPF jest zapis, że szkoła w Cielu zostanie wybudowana po uzyskaniu środków zewnętrznych.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że według niej można wykreślić ten zapis o pozyskaniu środków z zewnątrz, ale dodała, że jak się chce to można pozyskać pieniądze tylko trzeba szukać tych pieniędzy, po to są pracownicy Urzędu Gminy.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że jeżeli ma być wybudowana szkoła w Cielu to trzeba to zrobić od przyszłego roku. Zaproponował zmianę projektu szkoły.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że potrzebna jest winda w szkole w Łochowie. 
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła sprawę pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury i powiedziała, że rozumie, że GCK oddało pomieszczenia, ale jest oburzona, że Rada Gminy nic na ten temat nie wiedziała. Dodała, że to Gmina musi zabezpieczyć pomieszczenia dla ośrodka 
Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2016 r następujących pozycji:

1. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pozostawienie wydatków na poziomie zaproponowanym przez Kierownika;
2. na sport kwalifikowany przeznaczyć min. 200 000 zł ( jeden konkurs);
3. winda w Zespole Szkół w Łochowie;
4. remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Białych Błotach;
5. schodowłaz w Szkole Podstawowej w Białych Błotach;
6. pół etatu dla logopedy i pół etatu dla psychologa w szkole Podstawowej w Białych Błotach;
7. adaptacja poddasza w Gimnazjum w Łochowie na sale lekcyjne;
8. wykonanie schodów na boisku w Przyłękach;
9. kolejny etap budowy budynku świetlicowo- sportowego w Przyłękach;
10. budowa szkoły w Cielu.

Ad.3. Wolne wnioski.
Komisja przegłosowała wniosek o przeanalizowanie i jeśli to konieczne wykreślenie z budżetu gminy na 2015 r. i z WPF zapisu, który uzależnia rozpoczęcie budowy szkoły w Cielu od pozyskania środków zewnętrznych.

Ad.2. Materiały na sesję.
- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Marian Wiśniewski i poinformował, że zmiana w uchwale dotyczy kwoty dodatku za wychowawstwo.
- w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania .
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Marian Wiśniewski i poinformował, że ww. uchwała ma przekazać subwencję dla nowo powstałej szkoły niepublicznej w Cielu. Na tę chwilę na terenie gminy Białe Błota funkcjonuje uchwala dot. dotacji dla przedszkoli. Szkole w Cielu należy się subwencja, a nie ma narzędzi żeby ją przekazać. Główna księgowa zaproponowała ponadto ujednolicenie uchwały dot subwencji w celu wprowadzenia jednocześnie narzędzia do kontroli placówek.
Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że wpłynęło pismo rodziców z Zielonki dot. dowożenia dzieci. 
Kierownik Marian Wiśniewski powiedział, że zawsze we wrześniu zbierane są uwagi co do autobusów i jest to potem analizowane i jak będzie można to wprowadzi się korektę. Pan Kierownik dodał, ze jakby pozostawili ten sam rozkład jazdy co w zeszłym roku to większa grupa dzieci dłużej by jeździła autobusem.
- projekty uchwał dot ławników.
Projekty uchwał przedstawiła inspektor Magdalena Maison.
- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer , która poinformowała, że zmiana w uchwale dot. wykreślenia zapisów dot. komisji konkursowej.
- zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Projekt uchwały przedstawił inspektor Michał Czyżewski.
- w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej.
Projekt uchwały przedstawił inspektor Michał Czyżewski, który poinformował, że uchwala dot. drogi do lotniska i w związku pozbawienia jej kategorii drogi gminnej przestaniemy ponosić koszty jej utrzymania.
- w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek, która poinformowała, że bez planu nie będzie można zgłaszać się o dofinansowanie unijne.
- uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
Projekt uchwały przedstawił inspektor Andrzej Świstowski.
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
Projekt uchwały przedstawił inspektor Andrzej Świstowski.
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele ( Projekt nr KGP.0006.48.2015 ).
Projekt uchwały przedstawił inspektor Andrzej Świstowski.
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele ( Projekt nr KGP.0006.49.2015 ) .
Projekt uchwały przedstawił inspektor Andrzej Świstowski.
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawił inspektor Andrzej Świstowski.
- w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła sprawę internetu szerokopasmowego i powiedziała, że mówiono, że jego koszt wyniesie 65 000 zł, a teraz się okazuje że jest to dwa razy więcej.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że trzeba płacić za tusze i za dysponowanie przestrzenią. Ponadto ww. przedsięwzięcie musi być utrzymywane przez 5 lat, bo jeżeli zrezygnujemy teraz z programu to będziemy musieli oddać dotację. W związku z pytaniami o śmieci Pani Skarbnik wyjaśniła iż wykonawca twierdził, że odebrał więcej śmieci niż było przewidziane w umowie.  Radca prawny zasugerowała  zawarcie ugody w tej sprawie i tak też się stało. 
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 września 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (18 listopada 2015, 08:53:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 604