Protokól 31.05.2005

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 2005 roku od godz. 16:00 do 19:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Wójt Gminy Katarzyna Kirstein-Piotrowska, kierownik GOPS Beata Przyborska, Dyrektor Gminnej Przychodni Zdrowia dr Jabłońska, Radca Prawny Edyta Ksobiak, lek. med. dr Piotrowska z ośrodka zdrowia w Łochowie Sołtys Łochowa Andrzej Szmytka, kilku mieszkańców Łochowa.

 

Porządek posiedzenia Komisji:

1.        Działalność GOPS

2.        Wypoczynek letni dzieci i młodzieży

3.        Sprawy bieżące:

-          instytucja lekarza rodzinnego w Łochowie

-          dożynki gminne

-          statutu ośrodków kultury

4.        Wolne wnioski.

 

Ad. 3

Ze względu na ograniczony czas lekarzy, komisję rozpoczęto od spraw bieżących temat dotyczący ośrodka zdrowia w Łochowie. Przewodnicząca Komisji poinformowała radnych, ze kilka dni wcześniej u  Pani Wójt odbyło się spotkanie Dyrektora Gminnego Przychodni Zdrowia dr Jabłońskiej oraz dr Piotrowskiej z ośrodka zdrowia w Łochowie, na które została poproszona przez panią wójt . Na tym spotkaniu dr Piotrowska zapoznała obecnych z zamiarem utworzenia  w Łochowie samodzielnej placówki świadczącej usługi jako lekarz rodzinny zawierając kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia czyli byłoby to leczenie na ubezpieczenie.

Dr Jabłońska nie wnosiła sprzeciwu do tej decyzji oświadczając, że jeżeli jest taka potrzeba a dr Piotrowska podejmuje się się ogromnego wysiłku to ze swej strony nie widzi żadnych przeszkód.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że jest to sprawa bardzo pilna i dlatego podjęła decyzję o wprowadzeniu tego tematu na dzisiejsze posiedzenie Komisji. Wprowadzając ten temat do dyskusji zwróciła uwagę Radnym na obecny stan techniczny budynku, który wymaga remontu kapitalnego. Poza tym pomieszczenia są małe i przy szybko rozwijającej się miejscowości koniecznością stanie się budowa nowej przychodni. Istnieje zagrożenie, że Sanepid da nakaz zamknięcia przychodni z powodu złych warunków tak dla pacjentów jak i personelu.

Dr Piotrowska poinformowała obecnych, że zebrała wszystkie potrzebne informacje i jest gotowa do rozpoczęcia jak najszybciej budowy ośrodka zdrowia jeżeli będzie akceptacja Rady Gminy. Ponadto dr Piotrowska udzieliła szczegółowych informacji na temat funkcjonowania placówek lekarza rodzinnego  oraz że w naszym regionie działają już takie placówki i jakość świadczonych usług jest tu znacznie lepsza niż w tradycyjnych przychodniach.

Dr Jabłońska poparła inicjatywę dr Piotrowskiej, która jest nie tylko dobrym lekarzem ale i dobrym organizatorem  i na pewno doprowadzi  do końca  to co postanowiła. Oświadczyła również, że ośrodek zdrowia w Łochowie nie spełnia wymaganych warunków i może być w każdej chwili zamknięty.

Następnie kolejno wypowiadali się radni.

Radny Zenon Paplaczyk: na początku naszej kadencji po wizytacji ośrodka zdrowia w Łochowie stwierdzono, że budowa nowego ośrodka zdrowia w Łochowie jest koniecznością co jest zawarte w protokole i w rozmowach z Panią Wójt. Ponieważ pilniejszą sprawą jest rozbudowa szkoły w Łochowie wnoszono o wykonanie projektu Ośrodka Zdrowia jeszcze w tej kadencji.

Radny Jacek Stojke pyta co będzie jeżeli grunt na którym ma być budowany nowy ośrodek stanie się tak atrakcyjny, że osiągnie wygórowaną cenę  na którą Pani Piotrowskiej nie będzie stać budując jednocześnie ośrodek zdrowia.

Radny Stanisław Marks pyta czy będzie to prywatny zakład służby zdrowia gdyż taką informację uzyskał od przewodniczącego.

Radna Gabriela Żernicka oświadczyła, że jeżeli Pani doktor chce budować ośrodek zdrowia przez co polepszy się standard świadczonych usług to należy poprzeć  i pomóc w tych działaniach.

Głos zabierali również mieszkańcy obecni na komisji wykazując trudne warunki lokalowe obecnego ośrodka i deklarując również pomoc jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Po wyjaśnieniu  wszystkich wątpliwości Radni jednogłośnie poprali inicjatywę utworzenia w Łochowie Przychodni Lekarza Rodzinnego. Ponieważ budynek  w którym mieści się ośrodek zdrowia jest byłą pastorówką i stan prawny tego budynku nie jest jeszcze uregulowany zgodę na wydzierżawienie należy uzyskać  w Kurii biskupiej w czym zobowiązał się pomóc radny Jerzy Kasprzak. Natomiast sprzedaż działki względnie inna forma zmiany własności nastąpi po wnikliwym rozeznaniu kwestii prawnej i uregulowaniu zgodnie z prawem.

Radny Zenon Paplaczyk zwrócił się do Pani Wójt by działkę przekazać zgodnie z prawem ale na możliwie korzystnych warunkach. Takie stanowisko zajęli wszyscy członkowie komisji.

Radny Stanisław Marks gratuluje Pani Doktor odwagi i przestrzega aby była ostrożna gdyż jest to niezwykle trudne przedsięwzięcie.

 

Ad. 1

Sprawozdanie z działalności pozastatutowej GOPS złożyła kierownik Pani Beata Przyborska. Omówiła krótko działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Poinformowała, również że sprawa Zakładu Aktywizacji Zawodowej  nie jest jeszcze przesądzona. Być może wniosek ten będzie pozytywnie załatwiony. Natomiast zostały przyznane środki z funduszu PFRON na uruchomienie Centrum Rehabilitacji Integracji i ruchu „REWITA”. Siedzibą  tej nowej instytucji będą pomieszczenia w świetlicy sołeckiej w Cielu. Z tych środków będzie można zakupić sprzęt rehabilitacyjny oraz drugi samochód w celu dowożenia pacjentów na rehabilitację.

 

Ad. 2

Następnym tematem była organizacja wypoczynku letniego.

GOPS na zorganizowanie kolonii dla swoich podopiecznych  dysponuje kwotę 23 600 PLN. Nie ustalono jeszcze miejscowości gdzie będą dzieci wypoczywały, ponieważ oferty jakie składają organizatorzy przekraczają możliwości GOPS-u. Trwają nadal negocjacje  i szukanie korzystniejszych ofert. Pani Przyborska zapewniła, że na pewno dzieci pojadą. Do organizacji  zajęć w wakacje  przygotowuje się świetlica socjoterapeutyczna w Cielu, tak by pobyt dzieci w świetlicy był urozmaicony i atrakcyjny.

Białobłocki Ośrodek Kultury organizuje zajęcia dla dzieci w m-cu sierpniu. Program zajęć w załączeniu.

Wiejski Ośrodek Kultury w Łochowie również planuje organizację różnych zajęć dla dzieci i młodzieży  w m-cu sierpniu. Natomiast w m-cu lipcu półkolonie organizuje szkoła w Łochowie.

Z informacji uzyskanych przez Kierownika GZEAS wynika, że szkoły w Białych Błotach nie organizują wypoczynku, gdyż brak jest zainteresowania uczniów.

Jeżeli chodzi o remonty bieżące szkół według rozeznania Kierownika GZEAS konieczny jest remont dachu w SP w Białych Błotach. Na ten cel środki zabezpiecza gmina, gdyż w budżecie szkoły środków brak. W celu omówienia remontu jak i zakupienia autobusu do przewożenia dzieci prowadzone są rozmowy z Panią Wójt.

Pani Wójt stwierdziła, że w sprawie autobusu są już podjęte działania  i jeżeli nie otrzymamy autobusu z przydziału Wojewody to autobus zostanie zakupiony na raty.

Przewodnicząca Komisji przypomina Pani Wójt, że należy w najbliższym czasie powołać komitet organizacyjny dożynek gminnych.

Następnie temat statuty Ośrodków Kultury.

Radca prawny Edyta Ksobiak zgłasza potrzebę wprowadzenia poprawek w punkcie  powoływania Rady Programowej Ośrodka Kultury.

Radny Stanisław Marks proponuje tę sprawę pozostawić dyrektorom. Niech sami decydują jak będą powoływać członków rady. Radni przychylili się do tej propozycji.

 

Ad.4

Zastępca Wójta Pan Grzegorz Pilarski przedstawił pismo jakie w ostatnim czasie przyszło z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Z owego pisma wynika, ze będą trudności z uzyskaniem zezwolenia na odprowadzanie ścieków do kanału Górnonoteckiego.

Wywiązała się ożywiona dyskusja gdyż jeszcze w marcu br. dopuszczano ewentualnie odprowadzanie  ścieków. Radni pytali co było podstawą zmiany stanowiska RZGW w tak krótkim czasie.

Radni pytali jaki jest stan faktyczny spółki ZWiUK.

Radny Stanisław Marks zapytał na jakich warunkach MWiK udzielił pożyczki ZWiUK.

Wyjaśnienia Zastępcy Wójta nie zadowoliły Radnego. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości Rany chce osobiście zapoznać się z zawartą umową.

Zastępca Wójta oświadczył, że Radny może umówić się na któryś dzień do Urzędu gminy gdzie otrzyma do wglądu całą umowę.

Pani Wójt zaproponowała spotkanie radnych z przedstawicielami WOS i RZGW w celu omówienia sprawy pozwolenia wodnoprawnego oraz odprowadzania ścieków.

Wnioski

1.       W głosowaniu członkowie Komisji jednogłośnie poparli inicjatywę utworzenia w Łochowie specjalistycznej Indywidualnej Praktyki Lekarza Rodzinnego.

2.        Podczas dyskusji wyrażono zgodę na nabycie działki pod budowę nowego ośrodka zdrowia w drodze przetargu ograniczonego ze wskazaniem na cel jeżeli prawo na to zezwala.

3.        Wyrażono zgodę na zaprzestanie działalności filii Gminnej Przychodni Zdrowia jaką jest Ośrodek Zdrowia w Łochowie w momencie podjęcia świadczenia usług medycznych przez specjalistyczną Indywidualną Praktykę Lekarza Rodzinnego.

4.        Powołać komitet organizacyjny Dożynek Gminnych 2005.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                          

Łukasz Narolski  

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty  Zdrowia i Opieki Społecznej 

Wanda Górna

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (20 czerwca 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (27 lipca 2005, 12:02:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1596