PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 listopada 2015 r., o godz. 13:00

                                                                                           
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 listopada 2015 r., o godz. 13:00 .
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Prezes ZWiUK Jerzy Mączko, Pani Marzanna Dąbrowska, inspektor Anna Bączkowska, inspektor Bartosz Wiese, inspektor Magdalena Maison, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Beata Kruszka, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Lokalnego Andrzej Wiekierak oraz Pan Wiesław Siemiński.

Porządek posiedzenia:

1)Projekt budżetu na 2016 rok;
2)Materiały na sesję.
3)Wolne wnioski.


Komisje prowadził  radny Krzysztof Kocikowski.
Ad.1 Projekt budżetu na 2016 rok.
Zagadnienie zostało przeniesione na kolejną Komisję.
ad.2. Materiały na sesję.
- w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota.
Projekt uchwały przedstawił Prezes ZWiUK Jerzy Mączko, który poinformował, że opłaty za wodę które obowiązują na terenie gminy Białe Błota zostały wprowadzone w 2012 r. i te same zostają zaproponowane na 2016 r. Następnie Pan Prezes przedstawił informacje nt. wody w miejscowości Łochowo.
Pan Wiesław Siemiński zaproponował zablombowane studzienek kanalizacyjnych.
Prezes ZWiUK powiedział, że jest to bardzo dobry pomysł i można się nad tym zagadnieniem zastanowić.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że niezależnie od tego, czy Rada Gminy podejmie uchwalę, czy nie taryfy, wejdą w życie.

- w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Białe Błota przez inne niż Gmina Białe Błota osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Marzena Dąbrowska powiedziała, że został on uzupełniony o uwagi RIO

- w sprawie przyjęcia " Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
Projekt uchwały przedstawiła  inspektor Anna Bączkowska.

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Projekt uchwały przedstawił inspektor Bartosz Wiese.

- w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Magdalena Maison.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na rok 2015.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer. Zmiana w uchwale wynika z konieczności częstszych spotkań Komisji Alkoholowej.
 
- zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programów zdrowotnych o nazwie " Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych" oraz " Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci" na terenie Gminy Białe Błota na lata 2015-2016.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek.
Ad. 3 Wolne wnioski
Przewodniczący Komisji zapytał jakie są zarzuty do jego osoby w związku z projektem uchwały w sprawie odwołania go z funkcji Przewodniczącego Komisji.
Radny Krzysztof Kowalewski  powiedział, że część składu Komisji doszła do wniosku, że jej prace są kierowane w jedną stronę. Ponadto członkowie Komisji nie są pytani o tematy którymi można się zająć na posiedzeniu.
Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie żeby składać propozycje do planu pracy.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że to jest oczywiste, że każdy członek Komisji może złożyć propozycje do planu pracy.
Radna Anna Zawidzka powiedziała, że jest nową radną  i ma uwagi do prowadzenia spotkania i sposobu w jaki goście zabierają głos. 
Ad.2. Materiały na sesję.

-  sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w roku ubiegłym była propozycja wzrostu stawek podatkowych o 3%, ale wówczas Rada Gminy zdecydowała o pozostawieniu stawek na poziomie z 2014 r. Minister ogłasza wysokość górnych stawek podatkowych Rożnica między górnymi stawkami, a tymi co obowiązywały na terenie gminy to kwota za ubiegły rok ok. 4 mln złotych. Na terenie naszego powiatu są już gminy, które w związku z obniżeniem podatków są zobowiązane płacić tzw.”Janosikowe „ do Budżetu Państwa.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Beata Kruszka.

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Beata Kruszka.

- w sprawie opłaty targowej.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Beata Kruszka.

- w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Beata Kruszka.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
  Przewodniczący  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Opieki Społecznej i Sportu 

Krzysztof Kocikowskimetryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (19 listopada 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (14 marca 2016, 12:57:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 530