PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 stycznia 2016 r., o godz. 13:00


PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 stycznia 2016 r., o godz. 13:00 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz  Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Dyrektor Gminnego Przedszkola „Wróżka” Krystyna Nowak- Grobelska oraz  inspektor Aneta Malcer.

Porządek posiedzenia:
1.  Materiały na sesję.
2. Sprawy bieżące.

Komisje prowadził  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski.
Ad.1. Materiały na sesję.
- w sprawie wstępnego stanowiska o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitarnego.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i poinformowała, że miasta wojewódzkie mają możliwość tworzenia związków metropolitarnych. Jeżeli Rada Gminy podejmie uchwałę rozpoczną się konsultacje społeczne i dopiero po konsultacjach Rada Gminy będzie musiała podjąć ostateczne stanowisko. Liderem tego związku ma być Miasto Bydgoszcz. Kosztem gminy będzie 4% kwoty podatku pit, a dochodem 5% wpływu z podatków całego związku.

 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy, która poinformowała,  że zmiana Statutu dotyczy   dopisania przyjętej już w środowisku nazwy „ u Misia”.

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2016 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, która poinformowała, że na koniec 2016 r. zadłużenie Gminy będzie wynosić ponad 38 mln. Dodała też, że w 2016 r. zakończą się płatności wszystkich faktur z wydłużonym terminem.

- w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Krystyna Nowak- Grobelska. 

- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer i poinformowała, że zmiana dot. zwrotu kosztów za bilety miesięczne linii 91 i 92.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2016 rok i w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2016 r.

Projekty uchwał przedstawiła inspektor Aneta Malcer.

Ad.2. Sprawy bieżące.

Zastępca Wójta przedstawił nowa koncepcję budowy szkoły w Cielu i poinformował, że koszt tej inwestycji to ponad 9 mln zł brutto. Szkoła będzie miała powierzchnię 3155 m². Zastępca Wójta powiedział, że w ramach posiadanych środków można by w tym roku wykonać projekt szkoły, a w przyszłym roku rozpocząć budowę.

Ad.1 Materiały na sesję.

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta.

- w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta.

Ad.2. Sprawy bieżące.

Radny Rafał Barsukiewicz poruszył sprawę świetlic wiejskich i powiedział, że na początku była mowa o rozbudowie szkoły w Przyłękach, a dopiero później pojawiła się koncepcja obiektu sportowo- świetlicowego. Następnie odczytał wpis na facebooku dotyczący jego osoby.
Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że nie będzie komentował tego wpisu bo to nie jest jego wpis.

Komisja przegłosowała wniosek do Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia kontroli w GOPS w zakresie:
-sprawdzenia protokołów pokontrolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach w latach 2013-2015;
-umów cywilnoprawnych oraz faktur wystawionych na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach na podstawie tych umów w latach 2013-2015.

Komisja podjęła dyskusję na temat lekcji z rozszerzonym językiem angielskim i informatyką w klasach 4-6.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 stycznia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (18 maja 2016, 14:38:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 456