PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 kwietnia 2016 r., o godz. 13:00


PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 kwietnia 2016 r., o godz. 11:00 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Dyrektor Integracyjnego Żłobka „ u Misia”, radna Wiesława Suszek, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogusława Bajgot, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, po Kierownika Referatu Inwestycji Bartosz Wiese, inspektor Aneta Malcer i pani Beata Przyborska.

Porządek posiedzenia:

1.  Wizyta w Gminnym Żłobku „ U Misia”.
2.  Omówienie zmian w Statucie GOPS.
3. Materiały na sesję- zaopiniowanie uchwał.
4.  Sprawy bieżące.

Komisje prowadzili  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski

Na Komisji w momencie jej rozpoczęcia nieobecny był radny Rafał Barsukiewicz.

Ad.1. Wizyta w Gminnym Żłobku „ U Misia”.
Komisja udała się z wizytą do Gminnego Żłobka „u Misia”
 
Ad.2. Omówienie zmian w Statucie GOPS.

Kierownik GOPS poinformowała, że WTZ są wyodrębnioną placówką, a nie jednostką organizacyjną. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki pracowników warsztatów zatrudnia jednostka prowadząca warsztat. Pani Kierownik przedstawiła podstawę prawną do zmiany Statutu.
Pani Beata Przyborska powiedziała, że jeżeli chodzi o uzasadnienie do uchwały to wskazuje się, że zmiana ma na celu dostosowanie przepisów do obowiązującego prawa. Poprosiła o podanie co jest niezgodne z prawem?
Kierownik GOPS powiedziała, że warsztat nigdy nie był jednostką samodzielną. Jeżeli chodzi o zatrudnienie pracowników przez GOPS wynika to z art 47 ustawy o samorządzie gminnym i art 3 Kodeksu pracy.
Pani Beata Przyborska zapytała, czy WTZ są finansowane z Urzędu Gminy?
Kierownik GOPS powiedziała, że to nie ma znaczenia.
Pani Beata Przyborska  powiedziała, że finanse WTZ nie mogą wchodzić do budżetu gminy i GOPS, gdyż WTZ są placówką spoza sektora finansów publicznych. Ponadto Regon WTZ jest odrębny od Regonu GOPS, gdyż przy nadawaniu Regonu trzeba określić zadania jednostki. , a w Regonie GOPS są zadania z zakresu pomocy społecznej. Gdyby był spójny regon wynikałoby z tego, że WTZ realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej.
Kierownik GOPS poprosiła o powrót do meritum sprawy.
Pani Beata Przyborska powiedziała, że WTZ mają też swój NIP. Ponadto WTZ są finansowane spoza środków budżetu gminy, a pracodawca musi odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. Ustawa o ubezpieczeniach społecznych nakłada obowiązek odprowadzania składek na pracodawcę. GOPS nie miał i nie ma  takich możliwości , bo nie może tego robić ze swojego budżetu. Zapytała w związku z powyższym jak GOPS może pełnić rolę pracodawcy jak z własnego budżetu nie może odprowadzać składek. Pani Przyborska poinformowała także, iż w 2013 roku z powództwa pracownika WTZ toczyła się sprawa przed sądem pracy z zakresu spraw pracowniczych. Wówczas p. Ksobiak nie kwestionowała roli pracodawcy jaką pełni wobec WTZ Kierownik WTZ. Również sąd nie podważył kto jest pracodawcą w sprawie i pozwana była Kierownik WTZ. Z kolei w  Pani Bajgot mówi, że zmiany będą zadośćuczyniła zaleceniem pokontrolnym PCPR z 2011 r. Dodała, że w 2011 r. PCPR miał wątpliwości w tym zakresie, ale po udzieleniu mu odpowiedzi przez Panią Przyborską już tych wątpliwości nie miał. Dodała, że zgadza się ze zmianą  uchwały w zakresie nazwy z jednostki na placówkę, ale pozostałe zmiany prowadzą do tego, że Kierownik WTZ nie będzie pełnił roli pracodawcy dla pracowników WTZ. Zwróciła uwagę, że Kierownik GOPS powiedziała pracownikom WTZ, że nie będzie żadnych zmian kadrowych, a 3 osoby zostały już zwolnione z pracy. Pani Przyborska powiedziała, że jak te zapisy dot. pracodawcy znikną ze Statutu, to GOPS będzie musiał płacić składki ZUS. Zapytała  w związku z powyższym jaki NIP i Regon będą miały WTZ.
Kierownik GOPS powiedziała, że to co mówi Pani Przyborska nie jest tematem spotkania i dodała, że właścicielem kont będzie GOPS, ale będą odrębne konta dla GOPS i WTZ.
Pani Beata Przyborska zapytała na jakiej podstawie zostały włączone środki ze starostwa i wypracowane przez WTZ do budżetu gminy ?
Kierownik GOPS powiedziała, że WTZ może prowadzić działalność niezarobkową. Dochody uzyskane muszą być przeznaczone na integrację społeczną uczestników warsztatów. Powiedziała, że do przekazania tych środków do budżetu gminy została zobowiązana przez Starostę.
Na Komisję przybył radny Rafał Barsukiewicz.
Komisja podjęła dyskusję na temat pełnomocnictw udzielonych i cofniętych Kierownikowi WTZ.

Ad.3 Materiały na sesję - zaopiniowanie uchwał.

- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek i powiedziała, że Przewodniczący Komisji zaproponował, aby rozszerzyć załącznik do uchwały o dodatkowy punkt dot. informacji czy na danej posesji jest prowadzona działalność gospodarcza. Po konsultacjach z RIO okazało się, że takie zapisy nie mogą zostać wprowadzone do projektu uchwały i dodatkowo należy wykreślić w załączniku punkty I, J, K.

- uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota. 

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer i powiedziała, że wojewoda wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie uchwały dot.  przyjęcia programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota, gdyż uchwala powinna się składać z trzech uchwał tj. w sprawie stypendium sportowego, w sprawie stypendium naukowego i artystycznego oraz regulamin. W związku z powyższym po uchyleniu ww. uchwały w tym roku stypendia zostaną przyznane na starych zasadach.

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Bydgoszcz usług związanych ze sprawami wodociągowymi oraz kanalizacyjnymi.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Bartosz Wiese.
Przewodniczący Komisji powiedział, że jest przeciwny tej uchwale.  

- zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe

Przewodniczący Komisji przedstawił zmiany w planie pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu na II kwartał 2016.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych i  zwolnienia z obowiązku zbycia

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

Ad.4. Sprawy bieżące.

Komisja przegłosowała wniosek wniosek o podjęcie rozmów z właścicielem działek naprzeciw Gminnego Żłobka „u Misia” w Łochowie w celu pozyskania gruntów pod budowę parkingu.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 kwietnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (18 maja 2016, 14:45:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 422