Protokól 20.01.2005

Nr 0063-3( 1 )2005

Protokół

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 stycznia 2005 roku od godz. 15:30 do 18:30 w sali USC Urzędu Gminy ul. Szubińska 7 Białe Błota.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, Pani Wójt Gminy Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski, Kierownik GZEAS.

Porządek posiedzenia Komisji:

1.      Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej za 2004 rok.

2.      Materiały na sesję Rady Gminy.

3.      Sprawy bieżące i wnioski.

 

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji  Wanda Górna przedstawiła sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej za 2004 rok, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 2

Komisja omówiła projekty uchwał na XXV Sesję Rady Gminy.

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.

Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na utrzymanie izby wytrzeźwień zaznaczając, że w ustawie o samorządzie znajduje się zapis o konieczności wskazania miejsca pobytu mieszkańców gminy zatrzymanych w stanie nietrzeźwym.

Pracownik USC omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy Białe Błota na rok 2005.

Sekretarz Gminy omówiła uchwałę w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy. Uważa, że program ma charakter bardzo ogólny i tak szeroki, że każda organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego będzie mogła znaleźć dziedzinę, w której może się realizować.

Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”.

Radny Stanisław Marks uważa, że powierzenie wydawania gazetki GOKiS jest krokiem właściwym, ponieważ nie powinien zajmować się tym Urząd Gminy a na pewno nie powinien tego robić pracownik Rady Gminy. Wnioskuje o powołanie trzyosobowego kolegium redakcyjnego, które czuwałoby nad wydawaniem Głosu Białych Błot tak aby nie stał się on tak w poprzedniej kadencji tubą wyborczą Wójta.

Pracownik ds. obsługi Rady Gminy wyjaśnił dotychczasowe zasady redagowania i rozliczania wydawania Głosu Białych Błot.

Komisja pozytywnie opiniuje wniosek Radnego Marksa.

Zastępca Wójta omówił projekt uchwały w sprawie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie nadania nazw ulicom.

Komisja prosi Zastępcę Wójta aby na sesję była przygotowana mapa aby ewentualnie zlokalizować w/w ulicę.

 

 

 

Ad. 3

Komisja przyjęła wniosek do Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska o sprawdzenie czy są przestrzegane przepisy w punktach sprzedaży  napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.

Komisja przyjęła wniosek o ustawienie przy wjeździe na teren Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach od strony ulicy Czystej należy ustawić znak drogowy zakaz wjazdu pojazdów (nie dotyczy pojazdów służbowych).

Komisja przyjęła wniosek Kierownika GZEAS o zakup autobusu dla GZEAS, który ma posłużyć do dowożenia dzieci do gminnych szkół.

Radny Stanisław Marks zwraca uwagę, że ponad miesiąc temu zespół kontrolny Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, który został powołany pismem Przewodniczącego do przeprowadzenia kontroli w GOKiS w Białych Błotach w składzie Radna Wanda Górna, Radna Anna Płaskonka i jego osoba, rozpoczął kontrolę, która jednak została przerwana ze względu na niemożliwość przeprowadzania tejże kontroli. Stwierdza, że pismo w tej sprawie zostało złożone na ręce Przewodniczącego Rady wraz z załącznikami około dwóch tygodni temu i podobno Pan Przewodniczący zebrał Przewodniczących Komisji i Radną Wandę Górną z zespołu kontrolnego. Stwierdza, że Przewodniczący Rady nie umieścił  tego spotkania w swoim sprawozdaniu. Tematem tego spotkania była właśnie ta kontrola. Stwierdza, że niektórzy mówią, że odbył się sąd kapturowy nad Radną Wandą Górną. Wyraża opinię, że Przewodniczący Komisji zapewne nie wiedzieli w jakim celu się spotykają, bo w przeciwnym przypadku pewnie by nie przyszli na takie spotkanie.

Radna Wanda Górna stwierdza, że nie odebrała spotkania z Przewodniczącymi Komisji jako sądu kapturowego i wystąpiła do Pani Wójt o przeprowadzenia jak najszybciej kontroli w GOKiS z udziałem księgowości.

Pismo w sprawie uniemożliwienia kontroli zostało złożone u Przewodniczącego Rady Gminy dnia 13 grudnia. Kserokopia tego pisma znajduje się w teczce Komisji.

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                           Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty,

Jacek Rakoczy                                                    Zdrowia i Opieki Społecznej

                                                                         

                                                                                       Wanda Górna

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (20 stycznia 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (30 września 2005, 11:47:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1673