Protokól 27.07.2005

Nr 0063-3 (   ) 2005

 

Protokół

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 2005 roku od godz. 16:00 do 19:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie dwóch Komisji zgodnie z listą obecności, Wójt Gminy Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Zastępca Wójta Grzegorz Pilarski, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, dyrektor WOK Józef Damski, Kierownik GOPS Beata Przyborska, Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski. Pan Jacek Krzyżanowski.

 

Porządek posiedzenia Komisji:

1.        Omawianie materiałów na sesję Rady Gminy.

2.        Sprawy bieżące

3.        Wolne wnioski.

Ad. 1

Komisja omówiła następujące projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Gminy:

      1)  w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

2)       w sprawie nadania nazw ulicom (Drzewce)

3)       w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Przyłęki)

4)       w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Murowaniec)

5)       w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (Murowaniec)

6)       w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (Łochowice)

7)       w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

8)       w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

9)       w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oraz ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Komisja wnioskuje o wycofanie tego projektu z obrad sesji.

10)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

11)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej i zmiany uchwały Rady Gminy Białe Błota Nr XX/301/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych

12)    w sprawie Statutu Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie

13)    w sprawie Statutu Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach

14)    w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

15)    w sprawie pokrycia kosztów utrzymania etatu Policji

16)    w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005

17)    w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta.

18)    w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta (projekt Radnego Henryka Sykuta)

Pani Wójt prosi o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Komisja wyraża zgodę na wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.

Radny Zenon Paplaczyk zwraca się o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/231/2004 Rady Gminy Białe Błota w sprawie sprzedaży  lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność  Gminy Białe Błota, który dotyczy przedłużenia terminu wykupu lokali ze względu na czas potrzebny dla dokonania wszystkich formalności związanych z kupnem.

Komisja wyraża zgodę na wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.

 

Ad.2

Omówienie spraw bieżących rozpoczęto od prezentacji Dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie Pana Józefa Damskiego, który przedstawił swoją osobę, wykształcenie i przebieg pracy zawodowej. Omówił plan pracy WOK na drugie półrocze 2005 roku.

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że na posiedzenie komisji miała również przybyć Pani Dyrektor BOK Maria Witkowska-Rypina, która jednak nie przyszła i nie podała żadnego wytłumaczenia, mimo że pisemne zaproszenie zostało przekazane do BOK 20.06.2005.

Kierownik GOPS Beata Przyborska omówiła potrzebę pozyskania mieszkań chronionych, ponieważ są na terenie Gminy Białe Błota osoby, które wymagają stałej opieki  i muszą być kierowane do domów opieki i za których utrzymanie Gmina musi płacić. Uważa, że pozyskanie takich mieszkań znacznie obniżyłoby koszty opieki społecznej opłacanej z budżetu gminy.

Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski omówił sprawę stypendiów socjalnych.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo Pana Jacka Krzyżanowskiego, ochroniarza z Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach z wnioskiem o przedłużenie mu umowy o pracę.

Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski przedstawił stanowisko dyrektorów szkół z Białych Błot, którzy nie widzą potrzeby zatrudniania dodatkowego ochroniarza, po zainstalowaniu monitoringu. Stwierdził, że stanowisko pracy Pana Krzyżanowskiego nie jest ujęte w arkuszu organizacyjnym szkół.

Zdania Radnych w tej kwestii były podzielone.

Pan Jacek Krzyżanowski zwrócił uwagę, że jego praca poprawia stan bezpieczeństwa uczniów na terenie szkół i nie przedłużenie mu umowy o pracę będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo uczniów.

Komisja nie zajęła stanowiska  w tej sprawie, pozostawiając decyzję odnośnie przedłużenia  umowy Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach.

 

Ad.3

Komisja poparła wniosek Kierownika GOPS o pozyskanie mieszkania chronionego i upoważniła Kierownika GOPS o podjęcie działań w tym kierunku.

 

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                          

Jacek Rakoczy                                             

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty                                         

Zdrowia i Opieki Społecznej                                                               

Wanda Górna                                                                                        

 

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (27 czerwca 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (30 września 2005, 11:49:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1581