PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 lutego 2016 r., o godz. 13:00

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 lutego 2016 r., o godz. 13:00 .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, po Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Bartosz Wiese, po Kierownika COEiS Patrycjusz Migawa, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, inspektor Magdalena Bombicka, Pani Danuta Przybyło Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych Rejonu Kujawsko- Pomorskiego, Pracownicy GOPS Katarzyna Struś i Magdalena Wojciechowska.

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na sesję.
2. Informacja Wójta dot. prac związanych z rozbudową bazy oświatowej na terenie gminy.
3. Sprawy bieżące.

Komisje prowadził  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski.

Ad.1. Omówienie projektów uchwał na sesję.

-  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Białe Błota celem uzyskania opinii o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitalnego.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Magdalena Bombicka, która poinformowała, że konsultacje zostaną przeprowadzone na piśmie za pomocą kart konsultacyjnych i na stronie internetowej gminy.

Ad. 2. Informacja Wójta dot. prac związanych z rozbudową bazy oświatowej na terenie gminy.

Kierownik Bartosz Wiese przedstawił projekt szkoły w Przyłękach i powiedział, że koszty inwestycji mają się zmniejszyć o ok 300 000 zł brutto w związku z przeniesieniem łazienki i likwidacją sklepiku.

Ad.3. Sprawy bieżące.

Na Komisję przybyła przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych Rejonu Kujawsko- Pomorskiego Pani Danuta Przybyłło, która zajęła swoje stanowisko w sprawie sytuacji w WTZ. Powiedziała, że była na spotkaniu z Panią Bajgot, która powiedziała, że nikt z pracowników WTZ nie zostanie zwolniony z pracy, a wypowiedzenie umowy o pracę dostała księgowa WTZ. Ponadto z dniem 30 grudnia 2015 r. cofnięto WTZ wszystkie upoważnienia i pełnomocnictwa. W związku z powyższym pracownicy otrzymali z opóźnieniem wynagrodzenia za pracę.  Pani Przybyłło powiedziała także, że kierownik WTZ był zatrudniony przez Kierownika GOPS, a pracownicy WTZ przez Kierownika WTZ. Ponadto WTZ są wyodrębnianą jednostką finansową.

Ad.1. Omówienie projektów uchwał na sesję.

- w sprawie przyjęcia do realizacji „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek.
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła kwestię palenia w piecach śmieciami.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2013-2015 za rok 2015.

Projekt uchwały przedstawiła pani Katarzyna Struś przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie gminy Białe Błota i zauważyła że jest coraz więcej przemocy wobec małoletnich dzieci. Najwięcej niebieskich kart założyła Policja i GOPS. Dodała, że dzięki wsparciu Komisji udało się zatrudnić nowego asystenta rodziny. Na tę chwile potrzeba jest utworzenia grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i zatrudnienia jeszcze  na ½ etatu asystenta rodziny.

- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Projekt uchwały przedstawił po Kierownika COEiS Patrycjusz Migawa.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (KGP 0006.9.2016 ).

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej (KGP 0006.10.2016 ).

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

Ad.3. Sprawy bieżące.

Komisja przegłosowała następujące wnioski o :
1. podjęcie działań w celu poprawy sytuacji w WTZ „ Dąb”, która zaistniała po kontroli przeprowadzonej w listopadzie 2015 r. i zbadanie, czy zwolnienia pracowników są zasadne.
2. zabezpieczenie w budżecie gminy na 2016 r. środków na  dodatkowe ½ etatu dla asystenta rodziny w GOPS

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 lutego 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (27 czerwca 2016, 12:29:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 431