Protokól 09.08.2005

Nr 0063-3 (   ) 2005

 

Protokół

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 sierpnia 2005 roku od godz. 16:00 do 19:00 w świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach przy ul. Czystej 1A.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie dwóch Komisji zgodnie z listą obecności, Wójt Gminy Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Kierownik referatu inwestycji Irena Kladzińska-Wituska, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach Zdzisław Napora, Dyrektor SP im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach Danuta Ferensztain,  koordynator ds. sportu Marian Młyński, Prezes KS Spójnia Białe Błota Zenon Gerth, Gospodarz KS Spójnia Mirosław Krumrich, Pan Tadeusz Grzeszczak mieszkaniec Gminy.

 

Porządek posiedzenia Komisji:

1.        Omówienie oraz zaakceptowanie projektu obiektu sportowego w Białych Błotach

2.        Sprawy bieżące.

 

Koordynator ds. sportu Marian Młyński przedstawił przebieg swojej drogi zawodowej i kwalifikacje.

 

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji Wanda Górna przedstawiła działania komisji w sprawie rozpoznania potrzeb szkół w zakresie wychowania fizycznego uczniów. Zwróciła uwagę na dane demograficzne, z których wynika wzrost liczby uczniów w najbliższych latach i wynikającą  z tego konieczność rozbudowy istniejących i budowy nowych obiektów sportowych na terenie gminy.

Pani Wójt stwierdza, że przygotowano trzy warianty projektu budowy kompleksu sportowego w Białych Błotach na terenie KS Spójnia oraz sąsiadujących z nim terenach szkolnych. Radni po zapoznaniu się z projektami podejmą decyzję, który z nich ma zostać przyjęty do realizacji. Uważa, że kompleksowy projekt zagospodarowania tego terenu pozwoli w perspektywie kilku lat na wybudowanie obiektów sportowych z prawdziwego zdarzenia, z których będą korzystać zarówno uczniowie jak i kluby sportowe.

Kierownik referatu inwestycji omówiła trzy projekty obiektu sportowego w Białych Błotach obejmującego teren boiska KS Spójnia i przyległych terenów szkolnych i gminnych. Projekty różnią się lokalizacją płyty boiska do piłki nożnej wzdłuż ulicy Czwartaków lub Gronowej, wielkością sali gimnastycznej, szerokością bieżni i liczbą obiektów lekkoatletycznych. W dalszej perspektywie projekt przewiduje budowę basenu. Jeden z projektów adoptuje istniejącą pytę boiska KS Spójnia. Zwraca uwagę na fakt, że projekt obejmuje zaplecze socjalne obiektu piłkarskiego oraz budowę trybuny.

Radny Zenon Paplaczyk stwierdza, że w końcu 2003 roku powołany został zespół roboczy ds. rozwoju sportu na terenie gminy Białe Błota, który m.in. zwracał uwagę na konieczność budowy obiektu sportowego w Białych Błotach motywując tę konieczność potrzebami szkół i klubu sportowego. Wyniki prac tego zespołu zostały przekazane Pani Wójt i cieszy się, że wyniki tej pracy mają odbicie w prezentowanych dziś projektach. Zwraca jednak uwagę, że te projekty mogły być przygotowane już rok temu, po przedstawieniu przez zespół ds. sportu wyników swoich prac, popartych konsultacjami z klubami sportowymi i dyrektorami szkół. Uważa, że należałoby również rozważyć rozbudowę istniejącej sali gimnastycznej w Białych Błotach.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum stwierdza, że zwiększenie liczy godzin W-F w programie nauczania obliguje szkoły do zapewnienia uczniom przez cały rok szkolny sal dla odbywania tych lekcji. Obecnie gimnazjaliści muszą korzystać z sali gimnastycznej w szkole podstawowej.

Radny Jacek Bonalski uważa, że należy rozpatrzyć pomysł wydłużenia sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Białych Błotach, ponieważ realizacja całej inwestycji może trwać 8 lat i trzeba mieć na uwadze, że może być trudno pozyskać środki z zewnątrz na dofinansowanie.

Kierownik referatu inwestycji stwierdza, że jest duża szansa pozyskania dotacji m.in. z MEN a rozbudowa sali nie rozwiąże problemu tylko go odroczy w czasie. Koszt budowy samej sali gimnastycznej to około dwa i pół miliona a razem z obiektem KS Spójnia trzy i pół miliona.

Radny Jerzy Kasprzak uważa, że dwie sale gimnastyczne w ponad pięciotysięcznej miejscowości to nie za dużo i uważa, że budowa sali gimnastycznej jest niezbędna a obiekt sportowy na którym można uprawiać wiele rodzajów sportu również przydatny.

Radny Jacek Stojke uważa, że budowa sali gimnastycznej jest konieczna, ponieważ lekcje W-F nie mogą się dalej odbywać w dotychczasowych warunkach ze względu na brak miejsca. Natomiast jeśli chodzi o obiekty KS Spójnia to popiera ten projekt, który uwzględnia istniejącą już płytę boiska, ponieważ w jej przygotowanie zostało włożone wiele pracy przez członków klubu.

Radny Zenon Paplaczyk stwierdza, że popiera pierwszą wersję projektu obiektu sportowego uwzględniającą dotychczasową płytę boiska.

Radny Jacek Bonalski uważa, że należy rozpatrywać budowę kompleksu z uwzględnieniem istniejących obiektów KS Spójnia.

Koordynator ds. sportu Marian Młyński zwraca uwagę na pilną potrzebę budowy sali gimnastycznej i uważa, że od tej inwestycji należy zacząć realizację projektu. Stwierdza, że obiekty KS Spójnia będą użytkowane zapewne jeszcze kilka lat, ponieważ całego projektu nie da się zrealizować od razu i będzie to trwało dłużej niż jedna kadencja.

Prezes KS Spójnia uważa, że należy realizować każdy projekt, który służy mieszkańcom Gminy i sądzi, że radni podejmą słuszną decyzję w tej sprawie.

Radny Bartosz Lau stwierdza, że jest skłonny poprzeć pierwszą wersję projektu jednak jego wątpliwości budzą koszty realizacji tej inwestycji, ponieważ może się zdarzyć, że nie uda się pozyskać środków z zewnątrz na jej dofinansowanie. Pyta czy w ciągu najbliższego roku ruszy realizacja tej inwestycji w zakresie sali gimnastycznej.

Pani Wójt odpowiada, że jeśli uda się pozyskać środki to tak.

Radny Bartosza Lau obawia się, że realizacja może utknąć z braku pieniędzy w budżecie gminy w latach przyszłych. Zwraca uwagę, że tak wielka inwestycja może zablokować realizację innych, mniejszych inwestycji, których mieszkańcy mogą oczekiwać i oczekują w najbliższych latach.

Radny Zenon Paplaczyk stwierdza, że należy w miarę możliwości szybko przystąpić do realizacji inwestycji, ponieważ mieszkańcy oczekują szybkich działań i okazują zniecierpliwienie.

Pani Wójt stwierdza, że projekt powinien być gotowy do końca roku tak aby ująć jego realizację w budżecie na rok przyszły.

Radny Bartosz Lau pyta jaki byłby koszt tej inwestycji, bez basenu, dla budżetu gminy w przypadku nie pozyskania środków z zewnątrz.

Kierownik referatu inwestycji odpowiada, że około trzech i pół miliona złotych.

Gospodarz KS Spójnia Mirosław Krumrich zwraca uwagę, że na czas tej inwestycji klub musi otrzymać jakieś pomieszczenia aby mógł prowadzić swoją działalność. Uważa, że nowy obiekt sportowy powinien być utrzymywany przez Gminę, tak aby mógł służyć mieszkańcom.

 

Koordynator ds. sportu zwraca uwagę na szybkie umieszczenie tej inwestycji w budżecie tak aby można było  zgłosić ją do Urzędu Marszałkowskiego celem umieszczenia na liście inwestycji dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad projektem kompleksu obiektów sportowych w Białych Błotach.

Komisja jednogłośnie wyraża zgodę na przygotowanie projektu kompleksu sportowego według pierwszej wersji prezentowanej przez kierownika referatu inwestycji Irenę Kladzińską-Wituską uwzględniający wykorzystanie istniejącej płyty boiska KS Spójnia.

Pan Tadeusz Grzeszczak popiera ideę projektu budowy obiektu sportowego w Białych Błotach. Ma zastrzeżenia jednak co do niebezpieczeństwa, że ta inwestycja może się odbyć kosztem innych.  Uważa, że przede wszystkim należy budować salę gimnastyczną  i apeluje o nie umieszczanie w przyszłorocznym budżecie realizacji całego kompleksu, ponieważ zablokowałoby to realizację innych zadań.

Pani Wójt prosi radnych o poparcie na wrześniowej sesji zmian w budżecie, które mają zabezpieczyć pieniądze na realizację tego projektu.

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad wnioskiem Pani Wójt. Komisja jednogłośnie wyraża zgodę.

 

Ad.2

Przewodnicząca Komisji przedstawiła wniosek Państwa Kliś o powołanie zespołu roboczego w sprawie zapoznania się w terenie z sytuacją na drodze gminnej w Lisim Ogonie.

Komisja uznała, że właściwą merytorycznie Komisją do rozpatrzenia tej sprawy jest Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                          

Jacek Rakoczy                                             

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty                                          

Zdrowia i Opieki Społecznej                                                               

Wanda Górna                                                                                       

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (9 sierpnia 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (30 września 2005, 11:52:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1623