PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 września 2016 r., o godz. 13:00

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 września 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu  Michał Borkowski, Kierownik GOPS Bogusława Bajgot, Zastępca Kierownika GOPS Alicja Piskuła, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Cielu Emilia Wika, Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Pani Beata Przyborska, radny Zbigniew Moroz, radna Alina Puppel, radna Gabriela Żernicka i radny Sebastian Orlik.

Porządek posiedzenia:

1.  Wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu.
2. Sprawozdanie GOPS za lata 2014-2016 dot. pomocy społecznej ( skala i kierunki pomocy społecznej).
3. Sprawy bieżące.

Komisje prowadził  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski

Ad.1.Wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cielu.
Komisja udała się z wizytą do Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu.

Ad.2. Sprawozdanie GOPS za lata 2014-2016 dot. pomocy społecznej ( skala i kierunki pomocy społecznej).

Kierownik GOPS przedstawiła sprawozdanie GOPS za lata 2014-2016. Powiedziała, że do GOPS doszło nowe zadanie tj. 500 +. Dodała, że nie jest to łatwe zadanie ze względu na bardzo dużą ilość wniosków. Pani Kierownik zwróciła uwagę na potrzebę zakupu samochodu do przewozu łóżek wielkogabarytowych. Powiedziała, że jest dobra współpraca pomiedzy ŚDS-WTZ-GOPS. Planowane jest podjęcie wspólnych działań pomiędzy GCK, a GOPSem w zakresie udostępnienia świetlic ośrodkowi kultury,  ma to na celu zintegrowanie mieszkańców.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała co mówi ustawa o odpłatności za transport i wózki?
Kierownik GOPS powiedziała, że w tym zakresie ustawa nic nie mówi. Będzie opracowana ankieta w sprawie diagnozowania problemów społecznych.  Będzie ona dostępna na stronach GOPS. Jeżeli chodzi o dom dziennego pobytu to istnieje możliwość jego stworzenia, ale trzeba mieć budynek i jest to znaczne obciążenie dla budżetu gminy.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że była kiedyś propozycja ze strony mieszkańców, ze oddadzą dom w zamian za opiekę.
Kierownik GOPS powiedziała, że są to bardzo duże koszty dla gminy. W przypadku rodzinnych domów opieki gdy ludzie nie korzystają z takiej pomocy to opiekunce trzeba tak czy inaczej płacić za gotowość.
Przewodniczący Komisji poruszył sprawę asystenta rodziny.
Kierownik GOPS powiedziała, że na tę chwilę nie ma potrzeby zatrudniania kolejnego asystenta rodziny.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy program 500 + w jakiś sposób przekłada się na niebieskie karty?
Kierownik GOPS powiedziała, że nie wie tego.
Przewodniczący Komisji zapytał czy są jakieś korzyści z 500+?
Kierownik GOPS powiedziała, że trochę mniej ludzi korzysta z pomocy. Pojawił się natomiast problem z brakiem chętnych na prace społeczno- użyteczne.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała do kogo należy kuchnia przy świetlicy „ Małgosia” w Cielu? Dodała, że tam potrzebne są dwie odrębne kuchnie dla świetlicy i ŚDS.
Pani Alicja Piskuła powiedziała, że punkt kuchenny został utworzony przy świetlicy „ Małgosia”. Od momentu gdy utworzono ŚDS na zasadzie współpracy sąsiedzkiej kuchnia służy ŚDS.
Pani Beata Przyborska powiedziała, że punktem wyjścia do dyskusji w tej sprawie to jest przedstawienie przez Panią Kierownik uchwały dot. przekazania w zarząd tego pomieszczenia. Ewentualne koszty adaptacji  pomieszczeń na pracownie kulinarną powinny być po stronie gminy. Dodała, że w ramach obowiązującego pozwolenia na budowę przy świetlicy jest ogród zimowy, który został tak przygotowany, że można go adaptować na pracownie kulinarne. Zapytała Panią Kierownik w zakresie całodobowych rodzinnych domów pomocy kto je prowadzi i na jakiej zasadzie.
Kierownik GOPS odpowiedziała, że jakby wiedziała, że będzie taki temat to by przyniosła odpowiednie rozporządzenia.

Ad.3 Sprawy bieżące.

Na Komisje przybyła prezes Spółdzielni mieszkaniowej w Cielu, z propozycją wykupu mieszkania z wyrokiem eksmisyjnym. Pani Wika powiedziała, że lokal zamieszkuje obecnie 9 osób. Ten lokal nie spełnia wymogów lokalu socjalnego dla tej rodziny, ale ta Pani by go przyjęła. Na dzień dzisiejszy gmina za to mieszkanie zapłaciła ponad 9000 zł za tzw odszkodowanie za brak lokalu socjalnego. Im szybciej ten temat będzie załatwiony tym lepiej dla wszystkich.
Wójt Gminy poinformował spółdzielnię, że nie warto się tym tematem zajmować, bo to jest koszty  400 zł miesięcznie.
Radna Alina Puppel zapytała ile jest takich przypadków w gminie?
Pani Emila Wika powiedziała, że jet tylko 1 przypadek.
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał, czy stanowisko Wójta w tej sprawie się zmieniło?
Zastępca Wójta powiedział, że proponuje wybudować drugi obiekt socjalny w Murowańcu, a w tym jednym przypadku według niego należałoby kupić to mieszkanie.

 Komisja podjęła dyskusje nt.lokali socjalnych.

W dalszej części spotkania na Komisje przybył pan Rewoliński, który przedstawił sprawę funkcjonowania na terenie gminy Białe Błota Ochotniczej Straży Pożarnej.


  Przewodniczący  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Opieki Społecznej i Sportu

Krzysztof Kowalewski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (8 września 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (20 września 2016, 15:24:51)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (20 września 2016, 15:27:15)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 512