PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 października 2016 r., o godz. 13:00




PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 października 2016 r., o godz. 13:00  w Urzędzie Gminy w Białych Błotach .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Zastępca Wójta Jan Czekajewski, inspektor Anna Bączkowska, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, dr Maciej Borowicz, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Magdalena Obuchowicz.

Porządek posiedzenia:

1.  Sprawozdanie z realizacji programu zdrowotnego pn. zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenia skali występowania wad postawy u dzieci.
2. Materiały na sesję.
3. Sprawy bieżące.

Komisje prowadził  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski
Na Komisji nieobecna była radna Anna Zawidzka

Ad.2 Materiały na sesję.

Inspektor Anna Bączkowska poinformowała, że na sesji będzie zgłoszony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie współpracy gminy z organizacji pozarządowymi. Program musi być ogłoszony do 30.11.2016 r. W tym roku zadanie będzie powiększone o współpracę z organizacjami w zakresie kultury.
Sekretarz Gminy dodała, że jeżeli będzie wiele uwag do projektu uchwały to zastanie on przesunięty na następną sesję.

Ad.3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji zapytał o remont świetlicy w Cielu.
Sekretarz Gminy powiedziała, że na zadanie jest już pozwolenie na budowę i dzisiaj albo jutro zostanie ogłoszony przetarg.

Ad.2 Materiały na sesję.

Zastępca Wójta poinformował, że na sesję zostanie również wprowadzony projekt uchwały dotyczący Aglomeracji Bydgoszcz.
Sekretarz  Gminy dodała,że uchwała musi zostać przesłana do Urzędu Marszałkowskiego do 26 października 2016 r.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała o wycinkę drzew przy ul. Betonowej.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że jest to planowana wycinka.
Radny Krzysztof Kocikowski poruszył sprawę chodnika przy ulicy A. Przysieckiego.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że będzie w tej sprawie rozmawiał ze starostwem powiatowym.
Radna Maria Wolsztyńska zapytał, czy do 1 listopada zostanie wykonany chodnik do cmentarza w Białych Błotach.
Zastępca Wójta powiedział, że wykonawca twierdzi, że zostanie wykonany.
Radny Krzysztof Kocikowski poprosił, aby mieć na uwadze naprawienie ulicy Zabytkowej w ramach obowiązującej gwarancji.

Ad.2. Materiały na sesję.
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

-w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 6 drzew uznanych za pomniki przyrody.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek i poinformowała, że uchwała ma charakter porządkowy tj. usunięcie z rejestru drzew, których już nie ma.

Ad.1. Sprawozdanie z realizacji programu zdrowotnego pn. zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenia skali występowania wad postawy u dzieci.

W związku z pytaniami odnośnie zajęć korekcyjnych Kierownik Anna Zdunek poinformowała, że zajęcia w tym zakresie są prowadzone tylko w klasach pierwszych.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała jaki jest sens tych zajęć i czy dzieci po  roku ćwiczeń zostały ponowne zbadane pod kątem wad postawy.
Dr Borowicz powiedział, że dzieci w klasach II również zostały przebadane pod kątem wad postawy. Dodał, że w tym roku szkolnym przebadano dzieci w szkole podstawowej w Białych Błotach i wszystkie mają jakieś wady postawy, z kolei w Łochowie tylko 3 dzieci nie miało żadnych wad. Kierownik Anna Zdunek dodała, że zajęcia są prowadzone przez nauczycieli do tego uprawnionych i tak w Białych Błotach wykorzystano 93 godziny zajęć i uczestniczyło 116 dzieci, czyli 50 % uczniów, z czego frekwencja na zajęciach wynosiła 80%.
Radna Maria Wolsztyńska przedstawiła swoją sytuację odnośnie pobrania krwi.  Powiedziała, że w gabinecie zabiegowym była tylko jedna pielęgniarka, która nie wpisała jej zlecenia książki. Po 2 dniach przy odbiorze wyników okazało się, że tych najważniejszych badań nie wykonano. Pielęgniarka nie zapisała zlecenia do księgi pacjentów bo nie miała na to czasu. W domu okazało się, że te wyniki są bardzo złe i po ponowieniu badania okazało się , że te same wyniki są w normie.
Dr. Borowicz powiedział, że zawsze jest wpis do księgi pacjenta . Jeżeli badania są bardzo złe to zazwyczaj powtarza się takie badanie.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że często się zdarzają błędy w badaniach.

Posiedzenie Komisji opuścił radny Rafał Barsukiewicz.

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 r.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Magdalena Obuchowicz, która poinformowała, że Wójt proponuje następujące stawki podatków:
-budynki mieszkalne wzrost podatku o 4 gr, tj. 5,88 %. Zysk ze stawki w 2017 r. wyniesie ok 29 000 zł;
-budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej  wzrost podatku o 44 gr, tj. 2%. Zysk ze stawki w 2017 r. wyniesie ok 130 000 zł;
-budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej zmniejsza się podatek z 10,68 zł na 10,59 zł;
-budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zmniejsza się podatek z 4,65 zł na 4,61 zł;
-pozostałe budynki wzrost podatku o 13 gr, co będzie stanowiło zysk w 2017 r. ok 10 000 zł;
-budynki na terenie ogródków działkowych nieobjętych zwolnieniem kwota podatku równa się stawce ministerialnej tj 7,62 zł
-grunty pozostałe w tym zajęte na prowadzenie działalności pożytku publicznego  wzrost podatku z 0,29 zł na 0,39 zł;
-grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych zmniejsza się podatek o 4 gr;
-grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji zmniejsza się podatek z  3 zł do 2,98 zł;
budowle podatek pozostaje bez zmian  tj 2% ich wartości.
Pani Kierownik dodała, że ogólnie podwyżka kwot podatków spowoduje wzrost wpływów do budżetu gminy o ok.835 000 zł.
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 r.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Magdalena Obuchowicz, która poinformowała, że w 5 przypadkach trzeba było obniżyć stawki, bo były wyższe od ministerialnych.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Ad.3. Sprawy bieżące.

Komisja przegłosowała jednogłośnie wniosek o przygotowanie aktualizacji Prognozy  stanu liczebności dzieci z 2015 r., z uwzględnieniem podziału rocznika 2008 r.


  Przewodniczący  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Opieki Społecznej i Sportu

Krzysztof Kowalewski














metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (20 października 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (27 grudnia 2016, 10:26:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 454