PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 czerwca 2016 r., o godz. 13:00


PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 czerwca 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Zastępca Wójta Jan Czekajewski, Kierownik Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa, Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Łukasz Narolski, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogusława Bajgot, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu Michał Borkowski, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak i Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak. 

Porządek posiedzenia:

1) Informacja Wójta dot. prac związanych z rozbudową bazy oświatowej na terenie gminy - przedstawienie harmonogramu prac.
2) Materiały na sesję.
3) Sprawy bieżące.

Komisje prowadził  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski

Ad. 1) Informacja Wójta dot. prac związanych z rozbudową bazy oświatowej na terenie gminy - przedstawienie harmonogramu prac.

Sekretarz Gminy poinformowała, że w najbliższym roku szkolnym nie będzie łączenie klas, ale poszła wyraźna informacja do rodziców, ze w klasach 1-3 uczniów ma być 25, a klasach 4-6 30 uczniów. Na tę chwilę w szkole podstawowej w Białych Błotach jest 1018 uczniów, w gimnazjum w Białych Błotach 420, a w Zespole Szkół w Łochowie 770 uczniów. Po wstępnej analizie wynika, iż liczba uczniów w tym i w przyszłym roku nie ulegnie zmianie. Pani Sekretarz dodała, ze w przypadku reformy oświaty gmina jest w stanie funkcjonować w oparciu o aktualną bazę lokalową.
Kierownik Patrycjusz Migawa powiedział, że w poniedziałek dowiemy się jak będzie wyglądał system oświaty w Polsce.
Przewodniczący Komisji powiedział, że jak dzieci wyszły już z klasy 3 to nie powinny być dzielone. Pewne przemieszania powinny nastąpić po skończeniu klasy 3.
Sekretarz Gminy dodała, że jest już po rozmowie z dyrektorami szkół w Białych Błotach i istnieje możliwość że kilka sal  Gimnazjum zostanie zaadaptowanych na potrzeby Szkoły Podstawowej.
Przewodniczący Komisji poprosił o stanowisko urzędu w sprawie oświaty na terenie gminy Białe Błota.
Sekretarz Gminy powiedziała, że po częściowej analizie, na najbliższej sesji zostanie dokonana weryfikacja zapisu dot. budowy szkoły w Cielu i środki zostaną przekazane z ww. zadania  na remont starej szkoły w Cielu. Urząd stoi na stanowisku, iż na tę chwilę nie ma potrzeby budowania szkoły w Cielu.
Kierownik Patrycjusz Migawa poinformował, że za 5, 6 lat będzie spadać liczba dzieci w szkołach.
Radny Krzysztof Kocikowski zapytał jakie są plany w sprawie Szkoły Podstawowej w Przyłękach?
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że planowana jest budowa budynku świetlicowo- sportowego. Na ww. zadanie planowane jest wystąpienie o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że wydaje się mu, że to nie jest rozwiązanie perspektywicznie. Po wybudowaniu szkoły w Cielu można by  było przenieść Urząd Gminy do obecnego budynku Gimnazjum. Zapytał Kieronika COEiS, czy zmniejszyłyby się koszty dowożenia dzieci po wybudowaniu szkoły w Cielu.
Kierownik Patrycjusz Migawa odpowiedział, że na pewno trochę tak.

Ad.2 Materiały na sesję.

- w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia METROPOLIA BYDGOSZCZ.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy i poinformowała, że Miasto Bydgoszcz zaproponowało utworzenie Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w oparciu o ościenne gminy.

- w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Białe Błota na lata 2016 – 2022.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy.

- Stanowisko Rady Gminy Białe Błota. 

Sekretarz Gminy na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy przedstawiła stanowisko Rady Gminy w sprawie wyodrębnienia nowego sołectwa.

- w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Anna Zdunek.

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą” Gminne Centrum Kultury” oraz nadania jej statutu.

Projekt uchwal przedstawił Dyrektor Łukasz Narolski, który poinformował, że zmiana dotyczy opiniowania planu finansowego jednostki, który należy od 2015 r.do Wójta Gminy, a nie do rady gminy.

Dyrektor poinformował radnych o złych warunków lokalowych biblioteki i zaproponował połączenia biblioteki w GCK z biblioteką szkolną.

-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia do realizacji Gminie Białe Błota zadania publicznego polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Sicienko opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu Michał Borkowski.

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018.

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS Bogusława Bajgot.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Komisja podjęła dyskusje nt. Budowy kanalizacji w Lisim Ogonie.

Zastępca Wójta powiedział, że do porządku obrad na sesji będzie chciał wprowadzić projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu dot. tzw. Strugi Młyńskiej.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.22.2016 ),w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.24.2016 ),w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.30.2016 ).

Projekty uchwał omówił Kierownik Andrzej Wiekierak.

Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał:
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018;
- w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota na lata 2016-2020”;
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2015 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016;
- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą” Gminne Centrum Kultury” oraz nadania jej statutu.


Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Opieki Społecznej i Sportu

Krzysztof Kowalewski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 czerwca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (22 marca 2017, 14:20:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 474