PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 stycznia 2017 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

PROTOKÓŁ

z  posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 stycznia 2017 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.  

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności oraz Wójt Gminy Maciej Kulpa, Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Bernadetta Drzewiecka Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego Zdzisław Napora, Dyrektor Szkoły Podstawowej im ks. Twardowskiego w Przyłękach Alicja Włodarczak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Zastępca Kierownika GOPS Alicja Piskuła, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Łukasz Narolski, inspektor Aleksandra Silska, Pani Beata Przyborska, Pani Beata Julia Przyborska, Ireneusz Przyborski oraz Redaktor Naczelna Białe Błota info Marzanna Kreja.   

Komisje prowadził  Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski

Porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności klas autorskich i klas z rozszerzonym profilem.
2. Oferta zimowego wypoczynku na terenie gminy Białe Błota.
3. Materiały na sesję.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 3. Materiały na sesję.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  uchwała zostanie wprowadzona do porządku obrad na sesji.  Na poprzedniej sesji podczas uchwalania budżetu gminy w formie autopoprawki wprowadzono zmiany w tabelkach i w uzasadnieniu uchwały, a w treści uchwały nie uwzględniono tych zmian stąd konieczność podjęcia ww. uchwały.

Ad.1 Sprawozdanie z działalności klas autorskich i klas z rozszerzonym profilem.

Kierownik COEiS poinformował, że w Szkole Podstawowej w Białych Błotach są 3 klasy o profilu  gimnastyki, fitnessu i tenisa ziemnego. Z kolei w Gimnazjum jest 1 klasa lekkoatletyczna. Pani Wicedyrektor szkoły Podstawowej dodała, że w klasach pierwszych dzieci mają dodatkowo 4 godziny w-f, w klasach drugich 3 godziny, a w klasach trzecich 4 godziny. 
Radny Krzysztof Kowalewski zapytał o klasę sportową w zakresie piłki nożnej. Powiedział, że ma wątpliwości co do bazy sportowej.
Kierownik COEiS  powiedział, że po feriach zimowych odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci zainteresowanych zapisami to tego typu klasy. Na dzień dzisiejszy jest zainteresowanych 26  uczniów. Gmina rozważa wybudowanie zadaszenia w postaci balonu nad Orlikiem. 

Komisja podjęła dyskusję na temat klas sportowych.

Na posiedzenie Komisji przybyła radna  Anna Zawidzka.     

Trener Ireneusz Przyborski przedstawił prezentację dot. rozszerzonego wychowania fizycznego z zakresu sportów gimnastycznych i tenisa ziemnego w Szkole Podstawowej w Białych Błotach.
Pani Beata Przyborska zapytała, czy w związku z  reformą oświaty, a także  z powstaniem nowej klasy sportowej klasy autorskie z rozszerzonym w-f  nie będą miały problemów z tzw oszczędnościami?
Kierownik COEiS powiedział, że to jest pytanie do Rady Gminy, czy zabezpieczy środki na ten cel.
Dyrektor Gimnazjum Zdzisław Napora poinformował, że w Gimnazjum jest realizowany program Lekkoatletyka dla każdego. W Kujawsko- Pomorskim jest 5 szkół które realizują taki program. Lekcje są prowadzone przez trenera, a sprzęt zapewnia Polski Związek Lekkoatletyczny. Gmina nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Ad.2 Oferta zimowego wypoczynku na terenie gminy Białe Błota.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyłękach poinformowała, że zajęcia zaplanowane są na dwa turnusy. Będą odbywały się od godz. 8:00 do godz. 14:00 poza terenem szkoły. Koszt pierwszego turnusu to 120 zł, a drugiego 200 zł.
Dyrektor Gimnazjum w Białych Błotach poinformował, że dla uczniów jest organizowany obóz narciarski. Obóz obejmuje wycieczkę do Krakowa i na termy. Młodzież, która pozostaje w szkole w okresie ferii ma zorganizowane zajęcia sportowe.
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach poinformowała, że szkoła organizuje półkolonie. Koszt tygodniowego turnusu to 140 zł wraz z wyżywieniem. Zaplanowane jest m.in. wyjazd na basen do Solca Kujawskiego, wyjście do Wikolandii, do parku trampolin i do kina.
Kierownik COEiS poinformował, że w Zespole Szkół w Łochowie będzie organizowany obóz narciarski. W programie obozu poza nauką jazdy na nartach będzie wycieczka do Kowar.
Dyrektor GCK poinformował, iż w drugim tygodniu ferii będą organizowane półkolonie. W programie ferii zaplanowane jest wyjście do escape room, do biblioteki w Bydgoszczy, warsztaty teatralne i umuzykalniające.

Ad. 3. Materiały na sesję.
- w sprawie zatwierdzenia programów zdrowotnych o nazwie" Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych", " Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci" oraz " Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) na terenie Gminy Białe Błota na lata 2017-2019.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aleksandra Silska, która poinformowała, iż ww. programy są kontynuacją programów dotychczas obowiązujących.

- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji " Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020".

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aleksandra Silska, która poinformowała, że zmiana uchwały polega na dopisaniu do programu dodatkowych inwestycji, na które gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie tj.
- termomodernizacja budynku w Cielu;
-termomodernizacja ośrodka kultury w Łochowie;
- budowa oświetlenia na terenie gminy;
- projekt i budowa ciągu pieszo- rowerowego na trasie Łochowo- Murowaniec Białe Blota. 

- uchwała dot. sieci szkół na terenie gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Patrycjusz Migawa, która poinformował, że Urząd proponuje wersję połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białych Błotach w jedną szkołę. Wyjaśnił, że w przypadku jednej szkoły nauczyciele dwóch placówek stają się równouprawnionymi nauczycielami. Gdyby powstały dwie szkoły to zatrudnienie w Gimnazjum nie uległoby redukcji, a pracę straciliby nauczyciele szkoły podstawowej. Nie ma możliwości stworzenia jednego regulaminu zwolnień w przypadku dwóch szkół.
Radna Maria  Wolsztyńska zapytała, czy klasy 6 przejdą do drugiego budynku z tym samym wychowawcą.
Kierownik COEiS odpowiedział, że częściowo przejdą z tym samym wychowawcą, a częściowo nie. 
Radny Krzysztof Kocikowski zwrócił uwagę, że na wszystkich spotkaniach przedstawiciele Gimnazjum mówili, że to oni stracą pracę.
Kierownik COEiS powiedział, że reforma zakłada pewne środki ochrony dla pracowników zwolnionych w Gimnazjum.
Wójt Gminy poinformował, że Urząd opowiada się za utworzeniem jednej szkoły na terenie miejscowości Białe Błota. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że czuje się oszukany, bo myślał, że będą dwa projekty uchwały za jedną i za dwiema szkołami.
Pani Beata Przyborska powiedziała, że jako mieszkanka gminy wysłuchała uzasadnienia Wójta i z jej wiedzy jest to propozycja oczekiwana. Zapytała dlaczego Przewodniczący Komisji stoi na stanowisku, że na terenie gminy mają być 4 szkoły.
Przewodniczącej Komisji powiedział, że decyzję w tej kwestii podejmie na sesji.
Pani Beata Przyborska zwróciła uwagę Przewodniczącemu Komisji, że może również przygotować projekt uchwały w zakresie powstania dwóch szkół.
Redaktor Naczelna Białe Błota info Marzanna Kreja powiedziała, że chciałaby wyrazić swoje zdanie jako Redaktor Białe Błota info i jako prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Parasolka i zwróciła uwagę, iż wśród mieszkańców przeważa wersja jednej szkoły. Dodała, że wersja jednej szkoły jest również bardziej bezpieczna wersją dla dzieci. Zwróciła uwagę, że pan Przewodniczący Komisji broni się przed przedstawieniem swojego stanowiska. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że nie zajmie w tej chwili stanowiska.

- zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
Projekt uchwały przedstawiła pani Alicja Piskuła.

Na koniec spotkania głos w sprawie uchwały dotyczącej sieci szkół zabrał radny Krzysztof Kocikowski, który wyraził zaniepokojenie postępowaniem Rady Rodziców ze szkoły Podstawowej ww sprawie i pani Beata Przyborska, która podziękowała radnej Marii Wolsztyńskiej i radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu za przedstawienie opinii w sprawie systemu oświaty na terenie gminy.

Przewodniczący  Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Opieki Społecznej i Sportu

Krzysztof Kowalewski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (19 stycznia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (25 maja 2017, 09:47:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 633