PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2017 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Sportu Rady Gminy Białe Błota z dn. 23 lutego 2017 r., o  godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie wg listy obecności oraz Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Grzywacz, Wójt Gminy Białe Błota p. Maciej Kulpa, Sekretarz Gminy p. Agnieszka Piętka, Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak, Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu p. Patrycjusz Migawa, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska p. Anna Zdunek, Pan Borowicz Maciej dyrektor Przychodni Ikar Białe Błota, inspektor Aneta Malcer, Kierownik referatu  Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego p. Andrzej Wiekierak, p. Renata Matuszak z Gminnego Centrum Kultury, p. Beata Przyborska mieszkanka Gminy, oraz redaktor naczelna  czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja.

Komisję prowadził Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski.

Porządek posiedzenia:
1) Plan imprez kulturalnych w 2017 r. GCK.
2) Kalendarz imprez sportowych w 2017 r. COEiS
3) Sprawozdanie z realizacji programu o przeciwdziałaniu narkomanii i programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4) Materiały na sesję.
5) Sprawy bieżące.

Ad. 5  Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji rozpoczęto od dyskusji na temat zdrowia i leczenia w Gminie Białe Błota. Pan Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zadał p. dr Maciejowi Borowiczowi pytanie o zasady rejestracji chorych. 
Wywiązała się dyskusja na temat funkcjonowania przychodni. Pan dr Maciej Borowicz opisał działalność przychodni i  funkcjonowanie rejestracji w stosunku do zatrudnionej liczby personelu i zaznaczył, że największe trudności związane z rejestracją do lekarza pierwszego kontaktu występują w miesiącach, w których jest wzmożona ilość zachorowalności na grypę.
Wywiązała się dyskusja na temat dostępności pomocy lekarskiej w Gminie.

Ad.4  Materiały na sesję.
 
  - w sprawie przedłużenia obowiązujących dotychczasowych taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawiła kierownik Referatu Ochrony Środowiska p. Anna Zdunek. 

-w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Białe Błota.
 
Pani Kierownik Anna Zdunek opisała plany zinwentaryzowania zabytków w 2017 roku.

Ad. 1 Kalendarz imprez kulturalnych w 2017 r. - GCK .

Pani Renata Matuszak z Gminnego Centrum Kultury przedstawiła plan imprez kulturalnych na 2017 r. oraz omówiła imprezy  kulturalne, które się już odbyły np. półkolonie zimowe, czy bal karnawałowy dla dzieci.
 Wywiązała się dyskusja na temat imprez w Gminie Białe Błota.

Ad. 2 Plan imprez sportowych w 2017 r. - COEiS.

Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu p. Patrycjusz Migawa przedstawił kalendarz imprez sportowych w Gminie w roku bieżącym. Pan Patrycjusz Migawa przedstawił również koszty modernizacji 

– remontów obiektów sportowych w Gminie.

Wywiązała się dyskusja na temat budowy boiska dla klubu sportowego Spójnia.

Pan kierownik Patrycjusz Migawa opisał działalność Orlika w Białych Błotach oraz powiedział o potrzebie założenia piłkochwytów . 

Podjęto dyskusję na temat budowy zadaszenia Orlika w Białych Błotach.

Ad.4  Materiały na sesję.

-w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola na terenie Gminy Białe Błota.

Pan Kierownik Patrycjusz Migawa przedstawił projekt uchwały.

-w sprawie zmian w  budżecie na 2017 r.

Pani Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak przedstawiła rozliczenie budżetu w bieżącym roku oraz przedstawiła uchwały do zmian w budżecie na dotację zadań bieżących.

-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie współpracy dotyczącej wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko Pomorska Niebieska linia Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer.

-zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer.

-zmieniającą uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy  Białe Błota na 2017 rok.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Aneta Malcer.

Ad.5 Sprawy bieżące.

Komisja pozytywnie zaopiniowała chęć przystąpienia Gminy Białe Błota do Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej- edycja 2017 ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki.
Wniosek przyjęto czterema głosami „za” przy dwóch głosach „wstrzymujących się”.


                                                                                               Przewodniczący 
                                                              Komisji  Oświaty, Kultury i Zdrowia,                                                                 Opieki Społecznej i Sportu
                                                                                                p. Krzysztof Kowalewski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 lutego 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (30 października 2017, 08:52:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 400