PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 maja 2017 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Sportu Rady Gminy Białe Błota z dn. 25 maja 2017 r., o  godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie wg listy obecności oraz Skarbnik Gminy  Lucyna Krasulak,  kierownik Referatu  Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego  Andrzej Wiekierak, zastępca kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Alicja Piskuła, inspektor Aneta Malcer oraz inspektor Aleksandra Silska.

Komisję prowadził Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski.

Na posiedzenie komisji spóźnili się radny Krzysztof Kocikowski i radny Rafał Barsukiewicz.

Porządek posiedzenia:
1)Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii i programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2016 r.
2) Materiały na sesję.
3) Sprawy bieżące.

Ad. 1 Materiały na sesję.

-w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2016 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017;

Projekt uchwały przedstawiła pani Alicja Piskuła.
Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę, że program REVITA nie działa za dobrze.
Pani Alicja Piskuła poinformowała, że osoba która się tym zajmuje była na urlopie macierzyńskim i wróciła już do pracy, ale samochód jest w złym stanie

- w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Projekt uchwały omówiła inspektor Aleksandra Silska i powiedziała, że uchwała dotyczy dwóch dębów znajdujących się na prywatnej działce.

- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji " Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020".

Projekt uchwały omówiła inspektor Aleksandra Silska i poinformowała, że kolejna zmiana uchwały jest związana ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego. Wynika to z wymogów proceduralnych związanych z dofinansowaniem
Radna Maria Wolsztyńska poprosiła o zagospodarowanie terenów wokół przepompowni nr 16.
Radna Anna Zawidzka poruszyła sprawę brudnych przystanków autobusowych.
Inspektor Aleksandra Silska poinformowała, że sprawę przystanków autobusowych należy zgłosić do referatu dróg.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że na budowę budynku oświatowego w Zielonce zaproponowano kwotę 2 mln złotych, a po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że jest to kwota 3 mln złotych. Dodał, że referat inwestycji zatrudnia specjalistów i  nie rozumie tego niedoszacowania.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę w roku 2017 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Ad.1. Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii i programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2016 r.

Sprawozdanie dotyczące realizacji programu przeciwdziałania narkomanii i programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2016 r przedstawiła inspektor Aneta Malcer, która poinformowała, że zajmowała się realizacją programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i w gimnazjach. Odbyła się m.in. kampania „Postaw na rodzinę”. Jeżeli chodzi o GKRPA  6 osób zostało skierowanych na badania psychiatryczne i psychologiczne, a 6 osób skierowano do sądu na leczenie – odwyk alkoholowy. W tym roku zostało podpisane nowe porozumienie z Urzędem Marszałkowskim  w sprawie Niebieskiej Linii. Został również zorganizowany koncert profilaktycznym z polskim piosenkarzem, który opowiadał młodzieży o swoim życiu i o tym jak się pozbył nałogu nikotynowego.

Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę.

Ad.2. Materiały na sesję.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.23.2017 ).

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( KGP.0006.24.2017 ).

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.


- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntów niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienia nieruchomości gruntowych;

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

Ad.3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie komisji opuścił radny Rafał Barsukiewicz.

Członkowie komisji przedstawili swoje wnioski z komisji wyjazdowej z dnia 10 maja 2017 r. Radni podzielili się na zespoły i odwiedzili place zabaw znajdujące się na terenie gminy Białe Błota.

Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że według niego wszystkie place zabaw powinny zostać doposażone. W Lisim Ogonie na terenie placu panuje ogólny bałagan, kosze na śmieci są pełne. Nie ma tam  piaskownicy dla dzieci, a dachówka na świetlicy wiejskiej jest porośnięta mchem. Z kolei plac zabaw przy szkole w Łochowie jest to jedyny plac, który ma powierzchnię dostosowaną do dzieci. Jednak pan dyrektor chciałby go powiększyć. W Łochowicach istnieją potrzeba wyrównania terenu i naprawy istniejącego sprzętu. Z kolei w Przyłękach przydałoby się doposażenie placu zabaw o orbitreki. Radna Maria Wolsztyńska dodała, że  plac zabaw przy kościele w Murowańcu jest dobrze wyposażony. Zaproponowała, aby jakiś plac zabaw doposażyć w elementy dla osób niepełnosprawnych i pozyskać na ten cel środki z PFRON.

Radny Krzysztof Kowalewski  był  Prądkach, Cielu i Zielonce. Plac zabaw w Prądkach wymaga doposażenia, w Cielu przy świetlicy wiejskiej wymaga odnowienia. Jeżeli chodzi o Zielonkę to nie ma żadnych zastrzeżeń.

                                                                                
Przewodniczący
Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu
Krzysztof Kowalewski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 maja 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (30 października 2017, 09:01:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360