PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 sierpnia 2017 r., o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej Sportu Rady Gminy Białe Błota z dn. 24 sierpnia 2017 r., o  godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie wg listy obecności oraz Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz, Sekretarz Gminy p. Agnieszka Piętka, Skarbnik Gminy  Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  Anna Zdunek,  kierownik Referatu  Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego  Andrzej Wiekierak.

Komisję prowadził Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Kowalewski.

Porządek posiedzenia:
1) Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018.
2) Materiały na sesję.
3) Sprawy bieżące.

Ad.2. Materiały na sesję.

- w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska

Projekt uchwały przedstawiła kierownik Anna Zdunek, która poinformowała, iż uchwała dotyczy zmiany wysokości dofinansowania z 2000 zł na 3000 zł oraz rozszerzenia  katalogu odbiorców korzystających z dofinansowania, o przedsiębiorców.

Ad.1. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018.
 Informację o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018 przedstawiła 
Sekretarz Gminy. – załącznik do protokołu plik do pobrania (849kB) pdf

Ad.3 Sprawy bieżące.

Radny Krzysztof Kowalewski poinformował Sekretarza Gminy, iż garaż blaszany ustawiony na parkingu blokuje miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Sekretarz Gminy powiedziała, że miejsce dla osób niepełnosprawnych zostanie przeniesione.
Przewodniczący RG poinformował, że w najbliższym czasie będzie chciał zorganizować spotkanie z panem Korzebem w sprawie budynku przy ulicy Hodowlanej.

Ad.2. Materiały na sesję.

- w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Agnieszka Piętka. 

- w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Agnieszka Piętka. 

- w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach w ośmioletnią Szkołę podstawową im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Agnieszka Piętka. 

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Agnieszka Piętka. 

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Łochowie i Gimnazjum w Łochowie, w ośmioletnią szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Łochowie.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Agnieszka Piętka. 

- zmieniająca uchwałę nr RGK.0007.134.2016 w sprawie określenia jednostki obsługującej jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Agnieszka Piętka. 

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Białe Błota na 2017 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Radny Krzysztof Kocikowski zwrócił uwagę, iż za dużo środków jest przeznaczanych na Policję. Dodał, że OSP Białe Błota miało mieć sponsorów na swoja działalność.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki zabezpieczone na OSP Białe Błota wynikają z wniosku złożonego przez jednostkę.

- w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG zapytał jaka jest różnica między obecnym wynagrodzeniem wójta, a tym proponowanym.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to kwota ok 2300 zł netto.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że nie chce żeby wynagrodzenie wójta było traktowane personalnie. Dodał, ze za kilka miesięcy będą wybory i podwyżka dałaby nadzieje kandydatom, że nie przyjdą do pracy za najniższą pensję.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntów niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie nieruchomości gruntowej.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak.

- w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że uchwala została podjęta z inicjatywy radnego, który zwrócił się do Urzędu Gminy o jej. Dodała, że w gminie jest coraz więcej mieszkańców i coraz więcej spraw.Przewodniczący
Komisji  Oświaty, Kultury i Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu
 Krzysztof Kowalewski

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 sierpnia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (30 października 2017, 09:12:57)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (30 października 2017, 12:49:44)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 498