Protokół 19.10.2005

Nr 0063-3 (   ) 2005

 

Protokół

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 września 2005 roku od godz. 16:00 do 19:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie dwóch Komisji zgodnie z listą obecności, Wójt Gminy Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.

Porządek posiedzenia Komisji:

1.        Omówienie materiałów na sesję.

2.        Sprawy bieżące.

3.        Wolne wnioski

 

Ad. 1

Pracownik ds. obsługi Rady Gminy omówił przebieg konsultacji z mieszkańcami poszczególnych sołectw wraz ze zgłaszanymi poprawkami w szczególności dotyczącymi naliczania środków sołeckich w dotychczasowej  wysokości 15% zamiast proponowanych przez Wójta 10%.  Przedstawił projekty uchwał:

-          w sprawie Statutu Sołectwa Ciele

-          w sprawie Statutu Sołectwa Kruszyn Krajeński

-          w sprawie Statutu Sołectwa Lisi Ogon

-          w sprawie Statutu Sołectwa Murowniec

-          w sprawie Statutu Sołectwa Prądki

-          w sprawie Statutu Sołectwa Przyłęki

-          w sprawie Statutu Sołectwa Zielonka

Komisja omówiła bez uwag projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy

Komisja omówiła bez uwag projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

Komisja omówiła bez uwag projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Komisja omówiła bez uwag projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Białobłockiego Ośrodka Kultury

Komisja omówiła bez uwag projekt uchwały w sprawie nabycia udziału wynoszącego ½ we własności nieruchomości gruntowej

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005.

Radna Gabriela Żernicka pyta dlaczego zmniejsza się wydatki inwestycyjne w rozdz. 6016 drogi publiczne i gminne oraz dlaczego zmniejsza się środki na remont świetlicy w Trzcińcu o ponad 14 000 złotych.

Radny Bartosz Lau uważa, że poziom zadłużenia gminy jest obecnie bezpieczny i można spokojnie inwestować. Niepokojące jest wycofanie takich inwestycji jak budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej z przyłączami na ulicy Gontowej, Hippicznej w Białych Błotach oraz budowy wodociągu w Kruszynie Krajeńskim. Stwierdza, że budżet na inwestycje został wykonany za pierwsze półrocze w 12% a obecny projekt uchwały spowoduje zmniejszenie inwestycji tylko po to aby można było wykonać budżet.

Radna Wanda Górna zwraca uwagę, że przewidziane w budżecie środki na promocję czytelnictwa i zakup książek przyznane BOK powinny być wydane z uwzględnieniem bibliotek w Łochowie, w Cielu i w Białych Błotach.

Radny Stanisław Marks pyta skąd bierze się w budżecie wzrost wpływu z podatku rolnego do 30 000 złotych czyli prawie o 100%. Zwraca uwagę na niczym nie uzasadnione zwiększenie wydatków bieżących Urzędu Gminy o 55 000 złotych i prosi o wyjaśnienie tej kwestii, która jest nie zrozumiała ze względu na tak niski poziom realizacji inwestycji w tym roku.

Radna Wanda Górna zgłasza wniosek formalny aby wprowadzić do budżetu na 2005 rok nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80195 pozostała działalność - budowa sali gimnastycznej oraz kompleksu sportowego w Białych Błotach.

Radny Stanisław Marks stwierdza, że budowa sali gimnastycznej to szlachetny cel, ale nie wiadomo skąd wziąć środki na tą inwestycję i w jakim terminie zostaną one pozyskane. Uważa, że trzeba się liczyć z sytuacją kiedy to budżet gminy będzie musiał udźwignąć tak duże obciążenie i doprowadzić do zamrożenia wszystkich innych inwestycji na terenie gminy. Musi być określona data początkowa tej inwestycji i końcowa, bo nie można ciągnąć takich inwestycji latami.

Pani Wójt informuje, że budowa sali gimnastycznej w Białych Błotach jest koniecznością a projekt kompleksu sportowego będzie realizowany etapami, z których pierwszym będzie właśnie sala gimnastyczna.

Radny Zenon Paplaczyk uważa, że należy przygotować projekt kompleksu sportowego w całości i popiera wniosek Radnej Górnej. Zwraca uwagę, że należy podjąć intensywne zabiegi o pozyskanie dofinansowania tej inwestycji z zewnątrz.

Radny Stanisław Marks zwraca uwagę na duży wzrost środków na zakup energii dla Urzędu Gminy jaki jest przewidziany w budżecie. Uważa, że wzrost o kilkadziesiąt procent nakładów na ogrzewanie jest wygórowany.

Radny Jerzy Kasprzak uważa, że jakiekolwiek zgłaszane obecnie zapisy w wieloletnim planie inwestycyjnym są bezcelowe jeśli się tych inwestycji nie umieści w projekcie budżetu na przyszły rok.

Radny Stanisław Marks uważa, że zapisy w budżecie jednak do czegoś zobowiązują, ponieważ wytyczają kierunek działań Wójta i prowadzą do dyskusji nad projektem budżetu na rok przyszły.

Pani Skarbnik wyjaśnia, że wzrost wpływów z podatku rolnego wynika ze zmiany przepisów dotyczących księgowania. Program, który obecnie jest używany do księgowania wykazuje łączną kwotę podatków płaconych przez podatników odprowadzających podatek rolny.

 

Ad.2

Komisja nie omawiała spraw bieżących.

 

Ad. 3

Członkowie Komisji nie zgłaszali wniosków.

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołował:                                          

Jacek Rakoczy                                             

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty                                          

Zdrowia i Opieki Społecznej                                                               

Wanda Górna                                                                                       

 

metryczka


Wytworzył: Jacek Rakoczy (21 października 2005)
Opublikował: Marek Jakubowski (17 stycznia 2006, 09:58:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1539